برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ی هم وجود نخواهد داشت.
شکل ۲-۱۶: سیمپلکسهای CP [18]
۲-۵-۲-۲- بافتارهای کشبستی مدولار نوع ۲ متشکل از دستکهای ناپیوسته۴۴
بافتارهای ساخته شده از AP (شکل ۲-۱۷) شبیه منشورهای کشبستی میباشند. بر خلاف زاویهی دوران در منشور، این مقدار در AP ها میتواند کمتر از ۳۰ درجه برای AP های مثلثی شکل و ۴۵ درجه برای AP های مربعی شکل باشد. روش (۱-الف) که برای منشورهای مربعی شکل کشبستی مناسب نبود، در اینجا برای سیمپلکسهای AP شکل مربعی مناسب میباشد. دو روش دیگر یعنی روشهای «۱-ب» و «۲» بیشتر برای AP های منظم مناسبترند.
(الف) (ب) (پ)
شکل ۲-۱۷: بافتارهای ساخته شده از سیمپلکسهای AP شامل دستکهای ناپیوسته؛ الف- روش رأس- به- لب
(روش ۱-الف)، ب- روش رأس- به- لب (روش ۱-ب)، پ- روش لب به لب (روش ۲) [۱۸]
بافتارهای ساخته شده از سیمپلکسهای Pشامل دستکهای ناپیوسته میتواند به دو صورت تشکیل شود. اتصال وجه- به- وجه۴۵، (شکل ۲-۱۸-الف) و اتصال وجه- به- لب۴۶ (شکل ۲-۱۸-ب).
(الف)
(ب)
شکل ۲-۱۸: بافتارهای ساختهشده از سیمپلکسهای P شامل دستکهای ناپیوسته؛
الف- اتصال وجه- به- وجه، ب-اتصال وجه- به- لبه [۱۸]
بافتارهای تشکیل شده از سیمپلکسهای CP و DP اساساً شبیه هم هستند. سیمپلکسها در این بافتارها، به یکی از دو روش رأس- به- لب یا لب- به- لب به هم متصل میشوند (شکلهای ۲-۱۹ و ۲-۲۰). کابلهای پایینی در بافتارهای CP نیاز هستند تا لایهی کششی را تشکیل دهند. در نتیجه، شبکههای CP زمانی که غالب بار به صورت پایین است، به صورت خودمتعادل۴۷ عمل میکنند. در بافتارهای شامل سیمپلکسهای DP، کابلهای بالایی و پایینی به گونهای تعریف شدهاند که این دو لایه از کابلها بتوانند به عنوان لایههای کششی تحت بارگذاریهای مختلف عمل کنند.
(الف)
(ب)
شکل ۲-۱۹: بافتارهای ساختهشده از سیمپلکسهای مربعی شکل شامل دستکهای ناپیوسته؛
الف- اتصال رأس- به- لب، ب- اتصال لب- به- لب [۲۱]
(الف) (ب)
شکل ۲-۲۰: بافتارهای ساختهشده از سیمپلکسهای DP مربعی شکل شامل دستکهای ناپیوسته؛
الف- اتصال رأس- به- لب، ب- اتصال لب- به- لب [۲۱]
۲-۵-۲-۳- بافتارهای کشبستی مدولار نوع ۲ شامل دستکهای پیوسته۴۸
همهی روشهای اتصال برای بافتارهای شامل دستکهای پیوسته ساخته شده از سیمپلکسهای
کشبستی مدولار نوع ۱، میتواند در سیمپلکسهای AP و ATP به کار برده شوند (شکل۲ -۲۱). در شبکههای تخت اتصال رأس- و- لب برای سیمپلکسهای ATP و اتصال رأس- به- رأس برای سیمپلکسهای AP مناسب میباشد.
(الف) (ب)
شکل ۲-۲۱: بافتارهای ساختهشده از سیمپلکسهای AP و ATP شامل دستکهای پیوسته؛ الف- اتصال رأس- و- لب در سیمپلکس ATP مثلثی، ب- تصال رأس- به- رأس در سیمپلکس AP مربعی [۱۸]
بافتارهای متشکل از سیمپلکسهای منشوری میتواند به دو صورت تشکیل شود: روش اتصال وجه-به- وجه (شکل ۲-۲۲-الف) و روش اتصال لب- به- لب (شکل۲ -۲۲-ب)،. اتصال وجه- به- وجه به دلیل بالا بودن وزن دستکها، برای سیمپلکسهای مثلثی مناسب نمیباشد. در اتصال لب- به- لب سیمپلکسهای مربعی به منظور جلوگیری از چرخش نسبی در هر دو لایه، کابلهای عبوری افزوده
میشوند. این کابلها عبوری تنها مقدار کمی از بارگذاری را تحمل میکنند.
(الف)
(ب)
شکل ۲-۲۲: بافتارهای تشکیلشده از سیمپلکسهای P شامل دستکهای پیوسته؛
الف- اتصال وجه- به- وجه، ب- اتصال لب- به- لب [۱۸]
بافتارهای متشکل از سیمپلکسهای CP، به دو صورت تشکیل میشوند: یکی به صورت اتصال
لب- به- لب (شکل ۲-۲۳-الف) و دیگری اتصال رأس- به- رأس (شکل ۲-۲۳-ب). برای
سیمپلکسهای CP مثلثیشکل، اتصال لب- به- لب مناسب نمیباشد. در اتصال رأس- به- رأس سیمپلکسهای مربعی به منظور جلوگیری از چرخش نسبی بین سیمپلکسها کابلهای مهارکننده افزوده میشوند. اتصالهایی از سیمپلکسهای CP در شکل (۲-۲۳) نشان داده شده است. همهی بافتارهای CP از نظر هندسی، صلب میباشند.
(الف) (ب)
شکل ۲-۲۳: بافتارهای متشکل از سیمپلکسهای CP شامل دستکهای پیوسته؛
الف- اتصال لب- به- لب، ب- اتصال رأس- به- رأس [۱۸]
بافتارهای متشکل از سیمپلکسهای RP، میتواند به دو صورت تشکیل شود: یکی اتصال
رأس- به-رأس و دیگری اتصال لب- به- لب میباشد که دو لایه از کابلها برای تشکیل بافتارهای RP، ایجاد میشود. برای سیمپلکسهای مثلثی، تنها اتصال رأس- به- رأس مناسب میباشد (شکل
۲-۲۴-الف). برای سیمپلکسهای مربعی، هر دو روش اتصال مناسب میباشد (شکل ۲-۲۴-ب و پ). همهی بافتارهای RP از نظر هندسی صلب میباشند. بافتارهای تشکیل شده از سیمپلکسهای DP مشابه سیمپلکسهای RP میباشد (شکل ۲-۲۵).
(الف) (ب) (پ)
شکل ۲-۲۴: بافتارهای تشکیلشده از سیمپلکسهای RP؛ الف- اتصال رأس- به- رأس در سیمپلکس RP مثلثی،
ب- اتصال لب- به- لب در سیمپلکس RP مربعی، پ- اتصال رأس- به- رأس در سیمپلکس RP مربعی [۱۸]
(الف) (ب)
شکل ۲-۲۵: بافتارهای تشکیلشده از سیمپلکسهای DP؛ الف- اتصال لب- به- لب، ب- اتصال رأس- به-رأس [۱۸]
۲-۵-۳- بافتارهای کشبستی غیرمدولار
همانطوری که در تعریف این نوع از بافتارهای کشبستی مشخص است، برای تشکیل این نوع از بافتارهای کشبستی بر خلاف بافتارهای کشبستی مدولار، نیاز به مدولهای خودمتعادل اولیه
نمیباشد. طرح ایجاد این بافتارهای کشبستی غیرمدولار، برای اولین بار توسط Motro و همکارانش در دانشگاه Montpellier فرانسه در سال ۱۹۹۸ اجرا شد [۱۳].
۲-۵-۳-۱- عملکرد سازهای بافتارهای کشبستی غیرمدولار
بافتارهای کشبستی غیرمدولار را میتوان به یک تشک فنری تشبیه کرد که از آرایش منظم یک سری از فنرهای مارپیچ جدا از هم که به رشتههای پیوسته گره خورده است تشکیل شده است. هر یک از این سیستمها، در کل توسط یک سطح بیرونی انعطافپذیر که از اجزای فشاری و کششی پشت سر هم تشکیل شده است، تنیده میشود. بنابراین نیازی به واحدهای کوچک خودتنیده نمیباشد. خودتنش ممکن است تنها توسط برخی از اجزای داخلی ایجاد شود. پوستهی انعطافپذیر بافتار
کشبستی، میتواند به وسیلهی شبکههای مشبک و یا توسط غشاهای پیوسته ساخته شود.
مقایسه با یک تشک فنری ما را در درک هر چه بهتر این نوع از بافتارهای کشبستی راهنمایی میکند (شکل۲-۲۶). نحوهی قرارگیری کابلها و دستکها در یک بافتار کشبستی غیرمدولار عبارت است از:
بافتار کشبستی، توسط دو لایه محدود شده است و داخل شبکه (بین دو لایه) شامل پهنابند۴۹ها میباشد.
هر یک از لایههای موجود، سطح یک شبکه میباشند. اتصالات اعضای خطی در گرهها، شکل میگیرد که تماس بین لایهها و پهنابندها را برقرار میکند.
به زیرمجموعههای یکسانی از کابلها و دستکها، پهنابند گفته میشود که در داخل شبکه و بین لایهها توزیع شدهاند. هر پهنابند یک دسته از گرهها را به یک دسته از گرههای لایهی دیگر متصل میکند که این دو گروه از گرهها را در یک فاصله مناسب قرار میدهد.
هر گره حداقل متعلق به یک پهنابند میباشد.
شکل ۲-۲۶: ساختار کلی یک شبکهی کشبستی غیرمدولار [۱۳]
۲-۵-۳-۲- پهنابند V و پیوند دهندههای اولیه۵۰ در بافتارهای کشبستی غیرمدولار
پهنابند یک ابزار پایه است که حالتهای خودتنش را برای بسیاری از بافتارهای کشبستی جدید از جمله شبکهی کشبستی دو طرفه ایجاد میکند. شکل ۲-۲۷ یک پهنابند دو طرفه V را نشان میدهد.
شکل ۲-۲۷: پهنابند V [13]
روش دیگر برای توصیف این بافتارها وضعیت قرارگیریشان در پیونددهندههای اولیه است. پیوند دهندههای اولیه به صورت زیرگروههای منشوری منظمی تعریف میشود که از کابلهای کناری و تعدادی دستک قطری تشکیل شدهاند. این پیونددهندههای اولیه هیچگونه سختی سازهای ندارند. با این وجود با مونتاژ کردن این پیونددهندههای اولیه با استفاده از تکرار متقارن در امتداد هر یک از وجوه عمودی، یک سیستم متعادل استاتیکی با مرزهای مناسب را به وجود میآورد (شکل
۲-۲۸).
شکل ۲-۲۸: پیونددهندهی اولیهی مکعبی شکل [۱۳]
۲-۵-۴- بافتارهای شبکهی کشبستی غیرمدولار
بافتارهای کشبستی غیرمدولار، با توجه به تعداد جهتهای دستکها در پهنابند v، در صفحه تکثیر و نامگذاری میشوند. شکل ۲-۲۹ نمونههای از این بافتارهای کشبستی غیرمدولار را نشان میدهد.
(الف) (ب) (پ)
شکل ۲-۲۹: تعداد جهتهای دستکها در بافتارهای شبکههای کشبستی غیرمدولار؛
الف- دوطرفه، ب- سهطرفه، پ- چهارطرفه [۱۳]
در شکل (۲-۳۰) نمونهای از یک شبکهی دوطرفه همراه با نشان دادن پیوندهای اولیه و پهنابند در پلان نشان داده شده است و شکل (۲-۳۱) نمونهی آزمایشگاهی از یک شبکهی کشبستی دوطرفه غیرمدولار را نشان میدهد.
(الف)
(ب)
شکل ۲-۳۰: شمایی از یک شبکهی کشبستی غیرمدولار؛ الف- نمای پلان، ب- ایزومتریک [۱۳]
(الف) (ب)
شکل ۲-۳۱: نمونهی آزمایشگاهی یک شبکهی کشبستی غیرمدولار در سال ۲۰۰۰ در فرانسه؛ الف نمای کلی از شبکه، ب- نحوهی اتصال اعضا در گره [۱۳]
۲-۶- نمونههای اجرا شدهی سازههای کشبستی
● اسکلهی ابری۵۱
این سازهی کشبستی در سال ۲۰۰۲ توسطPassera و Pedretti در شهر Yverdon سوئیس طراحی و ساخته شد. ابعاد این سازهی کشبستی، به طول ۳۰۰ فوت، عرض ۲۰۰ فوت و ارتفاع ۷۵ فوت میباشد (شکل ۲-۳۲).
شکل ۲-۳۲: اسکلهی ابری در Yverdon
● سالن دوچرخهسواری جهان در سوئیس
این سالن در سال ۲۰۰۲ و توسط  Ralph Schürmannدر شهر Aigle سوئیس با ابعاد ۱۸۰۰ متر مربع طراحی و ساخته شده است (شکل ۲-۳۳).
شکل ۲-۳۳: سالن دوچرخهسواری در سوئیس
● پل Kuripla در استرالیا
این پل در سال ۲۰۰۹ و بر روی رودخانه Brisbane درشهر Queensland استرالیا توسط
Ove Arup و همکارانش طراحی و ساخته شد. این پل عابر پیاده دارای طول ۴۷۰ متر

دسته بندی : علمی

دیدگاهتان را بنویسید