برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

بعد از عملیات فوق آزمایشهای مورد نظر انجام گرفت و بعد از هر سری آزمایش پتری های مذکور کاملا” ضدعفونی شده است.
هر گروه آزمایشی با 5 تیمار در یک دز مشخص انجام گرفت آزمایشهای مذکور برای هر تیمار و برای هر غلظت به صورت جداگانه از سه تکرار که در هر تکرار از دو پتری دیش استفاده شده است 15 حشره آفت داخل هر پتری انتقال داده شدند در انتقال و جابجایی پوره های متحرک به سبب ظرافتی که داشتند ممکن است با کوچکترین ضربه از بین بروند و یا پا و شاخک آنها بشکند لذا قلم مو کمی در آب خیس شده و سپس به بدن پوره تماس داده می شود بعد از چسبیدن پوره به نوک قلم مو با وارد کردن چند ضربه ملایم به دسته قلم مو پوره به روی برگ منتقل میشود. سپس سم مورد نظر در غلظت های تعیین شده به صورت جداگانه به وسیله اسپری دستی تا حدی که حشره کاملا” خیس شود روی حشرات مذکور پاشیده می شود (هرون و همکاران، 1995 ; شفقت و همکاران، 2007). هر یک از غلظتها به صورت جداگانه 3 مرتبه در فاصله زمانی 7 روز تکرار شد.
تیمار کفشدوزک به دو روش تماسی و گوارشی نیز انجام گرفت که در روش تماسی همانند طرح آزمایش قبلی مورد آزمایش قرار گرفته است و در روش گوارشی شپشک آردآلود به وسیله اسپری به سموم فوق آغشته شده و بعد کفشدوزک مربوطه روی آن رهاسازی شده است.
شکل ( ‏31) سموم گیاهی استفاده شده در این بررسی
شکل ( ‏32) طرح آزمایش انجام شده در 4 تیمار با 6تکرار
طرح پایه و تجزیه وتحلیل آماری:
آمار برداری جهت تعیین مرگ ومیر 24 ، 48 ، 72 ، 96 ساعت پس از پاشش تیمارها انجام گرفت مرگ و میر طبیعی ابتدا از روی شاهد محاسبه و سپس به کمک فرمول ابوت مرگ ومیر سایر تیمار ها تصحیح شد (ابوت، 1925). تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار spss و آزمون Tukey انجام گرفت (ارک، 1983).
در نهایت به کمک نرم افزار SPSS ، LC50 و LC90 سموم فوق را در همه ی مراحل آزمایش بدست آمد .

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله موقعیت جغرافیایی و استان گلستان

نتایج
اثر سمیت تنداکسیر، سیرینول، پالیزین و فنپروپاترین بر روی پوره سن 2 شپشک آردآلود مرکبات
پس از محاسبه درصد تلفات و تبدیل مناسب دادههای خام، تجزیه واریانس به صورت نرم افزار SPSS و مقایسه میانگینها با استفاده از آزمون توکی انجام گرفت خلاصه جدول آنالیز واریانس نشان میدهد که در سطح احتمال 1% فرض یکسان بودن اثرات دز های مختلف تیمارها رد میشود و اختلاف معنیداری بین دز های مختلف سموم وجود دارد. همچنین فرض یکسان بودن زمانهای مختلف تاثیرگذاری سموم نیز رد می شود و اختلاف معنی داری بین آنها وجود دارد (جدول 3-1 ).
جدول ( ‏41) تجزیه واریانس سموم مورد بررسی روی درصد مرگ ومیر
S.O.V
Df
پالیزین
سیرینول
تنداکسیر
فنپروپاترین
بلوک
2
58/55

دسته بندی : علمی