Comments: 0 Posted by: 90 Posted on: فوریه 9, 2019

ضمیمه شدن به قرارداد لازم،ویژگی های آن در خصوص لازم بودن خواهد یافت و وام گیرنده و ضامن حق عزل بانک به عنوان وکیل را از خود سلب می نمایند.
بنابراین با توجه به اینکه در قرارداد اعطای تسهیلات،بانک وکیل گیرنده وام یا ضامن وی در برداشت از موجودی حساب های آنها می باشد در حدود اختیارات داده شده مجاز به برداشت از حساب می باشد.
طرح شکایت کیفری نیز علیه کارکنان بانک به اتهام خیانت در امانت در صورت برداشت از حساب به دلیل آنکه:
1) سوء نیت خاص و عام در انجام جرم خیانت در امانت وجود ندارد.
2)در قراردادهای منعقده، بانک مجاز به برداشت از حساب می باشد.
3) بدهکاری گیرنده تسهیلات و تشخیص آن نیز به عهده بانک گذاشته شده است که از این رو اساساً اقدام بانک جنبه کیفری ندارد.

الف)- شرط وکالت مرتهن :
شرط وکالت برای مرتهن درفروش عین مرهونه، خواه درضمن عقد رهن باشد یا درضمن عقد دیگری، یا به صورت شرط فعل یا به صورت شرط نتیجه، واقع می شود:
1- بصورت شرط فعل:

هرگاه درضمن عقد لازم دیگری یا همان عقد رهن شرط شود که راهن ،مرتهن راازطرف خود وکیل درفروش عین مرهونه بنماید.
2- بصورت شرط نتیجه:

هرگاه درضمن عقدرهن یاعقدلازم دیگری شرط شود که مرتهن ازطرف راهن وکیل باشد که اگر راهن دین خود رابه مرتهن پرداخت ننمود، اوبتواند عین مرهونه رابفروشد،دراینصورت وکالت مرتهن به نفس اشتراط ،بدون احتیاج به ایجاب وقبول جداگانه ای واقع می شود.
راجع به این وکالت نکات زیر را باید دانست:
الف – با لزوم عقد رهن نسبت به راهن و جواز آن نسبت به مرتهن، شرط وکالت مرتهن به شرح (ماده 777ق.م) نسبت به راهن لازم است و نسبت به مرتهن جایز و به عبارت دیگر همانطور که خود شرط تعهد تبعی است لزوم و جواز آن هم تبعی است.
ب- با فوت راهن یا مرتهن وکالت مزبور از بین می رود زیرا ماهیت وکالت، استنابه است. استنابه یعنی انتخاب نائب برای انجام کاری. انتخاب کننده را(منوب عنه) و انتخاب شوند را (نائب) نامند.
بدیهی است استنابه تا وقتی وجود دارد که نائب و منوب عنه زنده باشند و با فوت یکی از آنها استنابه از بین می رود و تبعاً وکالت هم منحل می گردد. ولی عقد رهن به حال خود باقی می ماند زیرا رهن نسبت به دین عقد تبعی است و چون دین با فوت وکیل یا موکل از بین نمی رود ناگزیر عقد رهن هم کماکان باقی خواهد ماند.
با موت مرتهن، وکالت او به ورثه اش منتقل نمی شود مگر اینکه وکالت ورثه او ضمن عقد رهن، شرط شده باشد. همچنین اگر عین مرهونه تلف شود وکالت مرتهن نسبت ببدل رهینه از بین خواهد رفت و (ماده 792) و ذیل (ماده 777 ق.م) این مطالب را پیش بینی کرده است.
ج – جمیع احکام وکالت (که عقدی است جایز) در مورد وکالتی که به شرح(ماده 777 ق.م )ضمن عقد رهن واقع می شود جاری است،الا اینکه عزل وکیل در فروش رهنیه موثر نیست ،خواه آن وکیل مرتهن باشد،خواه ورثه مرتهن و خواه شخص ثالث، پس با جنون و سفه وکیل یا موکل هم وکالت مذکور از بین می رود.
با درج شرط لزوم وکالت مرتهن در ضمن قرارداد ، راهن متعهد می شود که مرتهن را قبل از تصفیه کل بدهی عزل نکند.
اگر راهن از این شرط تخلف نماید این عزل از نظر مدنی موثر واقع می شود و اگر از این عمل ضرر و زیان به مرتهن وارد شود باید جبران نماید و به علت تخلف از یک حکم تکلیفی قابل مجازات شرعی نیز هست.
به نظر شورای عالی ثبت در پرونده ای که راهن با وجود این شرط مرتهن را عزل نمود این است که وکالت بلاعزل مانع نفوذ و عزل وکیل نمی باشد ولی چون این بحث محتاج به رسیدگی قضائی است (بعلت سکوت قوانین) باید اختلاف در دادگاه رسیدگی شود.
به طور کلی شرط وکالت در فروش عین مرهونه با ید دارای شرایط زیر باشد:
اولاً : وکالت نسبت به راهن لازم باشد.
ثانیاً: بعکس صورت اول، راهن با وجود وکالت مرتهن حق اقدام به مورد وکالت را باستناد شرط نداشته باشد.
با توجه به اطلاق (ماده 683 ق.م) در مورد وکالت بلاعزل موکل می تواند مورد وکالت را شخصاً انجام دهد در این صورت هرچند که عزل و انعزال رخ نداده ولی وکالت بعلت انتفاء موضوع از بین رفته و به اصطلاح قانون مدنی وکالت منفسخ شده است.
امروزه (و بلکه سابق هم) مقصود از شرط وکالت بلاعزل ( وکالت ضمن عقد لازم) همین صورت مورد نظر است نه صورت اول و فقها این نوع وکالت بلاعزل را درست شمرده اند و در قانون مدنی ما هم که سکوت اختیار شده، باستناد( ماده 10) می توان آن را تجویز کرد.
ثالثاً : اگر موکل وکیل را عزل کند،عزل هیچ تاثیر حقوقی نداشته باشد. (بعکس صورت اول)
نکته : در اینگونه وکالت هرگاه راهن قبل از موعد دین خود را بپردازد وکالت بعلت انتفاء موضوع از بین می رود که در قانون مدنی این انفساخ پیش بینی نشده است که از موارد نقص قانونی مدنی است.
ممکن است ضمن قرارداد رهنی شرط شود که مرتهن، در صورت عدم تادیه دین در موعد از طرف راهن، بتواند رهنیه را بفروشد و طلب خود را بردارد یا معادل طلب خود از عین مرهونه تملک کند و مقصود طرفین این باشد که این هدف در خارج قلمرو استنابه، محقق گردد در این صورت با فوت و جنون و سفه راهن، حق مذکور از بین نمی رود.
راهن ضمن قرارداد رهنی مرتهن را در حال حیات و ممات خود نائب خود قرار دهد تا در صورت نرسیدن مرتهن به طلب خود در موئد دین بتواند نیابتاً رهینه را بفروشد. این استنابه در واقع مرکب از وکالت در حین حیات و وصایت درحیت ممات خواهد بود.
در این صورت دو نکته وجود دارد:
1- وصایت ضمن عقد لازم، لازم نخواهد شد زیرا جواز وصایت در حال حیات وصی،از قوانین آمره است ،یعنی جواز، حکمی است نه حقی.
2 – بعد از فوت راهن و بقاء وصیت به حال خود، وصایت لازم می شود،ولی معذالک اگر وراث راهن قبل از اقدام مرتهن (وصی) به فروش عین مرهونه دین را بپردازد ،مرتهن مکلف به دریافت است و وصایت منحل می شود.

ب)- شرط وکالت ثالث :
عقد رهن به فوت یکی از طرفین منحل نمی شود(ماده788ق.م)وحقوق وتکالیف متوفی به ورثه اومنتقل می شود. لزومی ندارد رهینه حتما در اختیار مرتهن باشد زیرا نمیتواند از آن منتفع گردد،بنابراین میتوانند رهینه را نزد ثالثی بسپارند و به وی نیابت در فروش رهینه در صورت عدم پرداخت دین از طرف راهن را بدهند،در مورد تصرف عین مرهونه ازسوی مرتهن دو تحلیل وجود دارد:
1-)چون استمرار قبض شرط صحت رهن نیست ،راهن تکلیفی ندارد که مورد رهن راهمچنان در تصرف مرتهن باقی گذارد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اگر درقرارداد رهنی چنین شرطی آمده باشد، پایبند به آن است وگرنه متصرف عین مرهونه باید به تراضی معین شود،بنابراین اگر به حکم شرط یا تراضی ،عین مرهونه درتصرف مرتهن باقی بماند این تصرف ناشی از ودیعه یا وکالتی است که بین طرفین منغقد شده و بموجب آن مرتهن از عین مرهونه نگهداری می کند.
2-)وضع ید مرتهن برمورد رهن از لوازم عقد رهن است،حقی که نمی توان از او گرفت.بنابراین عنوان مرتهن در قبض ونگهداری مورد رهن و وکالت از سوی راهن نیست،حقی است که در نتیجه رهن به اوتعلق می گیرد وعنوان نمایندگی دارد ونمیتوان آن را بوسیله تفسیر موسع یا قیاس به موارد مشابه گسترش داد.بدین معنا که با انعقاد رهن مال مرهون که نوعی ضمانت پرداخت دین مرتهن میباشد و در موقع عقد در مورد آن تراضی بعمل آمده و مرتهن در صورت عدم وجود عین مرهونه(ضمانت) شاید حاضر به انعقاد قرارداد نبود.
بدین ترتیب این حکم استثنایی در رهن قابل اجرا نیست وباید عموم (ماده 456) را در رهن نیز رعایت کرد راجع به این شرط ذیل (ماده 777) می گوید «و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود» فقها این شرط را صحیح می دانند. معذالک آنچه که راجع به شرط وکالت به نفع مرتهن گفته شد در این مورد نیز گفته می شود.

برمبنای نظر نخست ،هر گاه مال در دست مرتهن باشد وفوت کند ودیعه یاوکالتی که مبنای سلطه ی او بر عین مرهونه بوده است ازبین میرود وراهن میتواند از دادگاه بخواهد که مورد راهن را به امین دیگری بسپارد.هم چنین است در صورتی که راهن بمیرد،زیرا ورثه اوپایبند به به وکالت یا ودیعه مورث خود نیستند.
برعکس برمبنای تحلیل دوم ،حق قبض به تابعیت قبض رهن به ورثه مرتهن منتقل میشود وراهن نمی تواند به بقای آن اعتراض کند، قانون مدنی در مورد فوت مرتهن نظرنخست رابرگزیده است .
1-)در صورت فوت مرتهن راهن می تواند اجازه دهد که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او وورثه معین شود داده شود،درصورت عدم تراضی شخص مذکور ار طرف حاکم مشخص می شود.
علامه حلی در کتاب تذکره در باره توجیه وضع حقوقی مرتهن،که پس ازفسخ رهن نیز تازمانی که عین مرهونه مطالبه نشده ،امین است می نویسد: “لانه کان عند امانه ووثیقه فاذا سقطت وثیقه بقیه امانته ولایلزم رده یطالبه به لانه بمنزله الودیه”
در (ماده788) اشاره ای به فرض فوت راهن و امکان اعتراض ورثه او به بقای تصرف مرتهن نکرده است،پس می توان گفت که باید انحلال ودیعه یا وکالت را به عنوان لزوم گزینش مبنای قانون مدنی، پذیرفت مگر اینکه طرفین بر خلاف آن تراضی کنند.
باوجود این چون حق مرتهن است که باید بروثیقه طلب خود مستولی باشد،سمت اوتنزع نیابت از سوی راهن نیست،وگرنه امکان داشت در زمان حیات طرفین نیز معذول شود.بنابراین بافوت راهن حق او بر وثیقه از بین نمیرود وحکم (ماده788 )جنبه استثنایی دارد.
آنچه در قانون مدنی برخی از آنان به میان آوده شده است وباید مورد بررسی قرار گیرد اینست که ،اگر راهن فوت کند وعین مرهونه در تصرف اوبوده باشد که به همراه سایر اجزا در اختیارورثه راهن قرار گیرد،آیا مرتهن میتواند از دادگاه تقاضا نماید عین مرهونه نزد ثالثی قرار گیرد؟
بنظر می رسد چنین در خواستی امکان نداشته باشد،زیراحقی که راهن درتسلط برمرهونه دارد نتیجه حق مالکیت او وازلوازم آن می باشد،بنابراین هرگاه شخص دیگری بجز مالک بر رهینه سلطه قانونی پیدانماید در نتیجه اذن او و به نمایندگی است نه اسقاط حق او.
ولی از سوی مرتهن،چون توافق بر اینکه عین مرهونه نزد مالک وراهن باشد،به معنی برداشتن مانع واسقاط حق است ونباید مالک راامین یاوکیل مرتهن وضع نمود،بافوت راهن موقعیت حقوقی او تغییر پیدا نمی کند و ورثه نیزبه قائم مقامی اودر همین صورت می ماند.
سکوت قانون مدنی در مقام بیان نیزهمین نظر را تأیید می کندکه در یکی از نمونه قراد داد های بخش ضمایم موجود میباشد .

گفتار دوم :شرط انتفاع مرتهن
الف)- شرط تعلق منافع رهینه به مرتهن :

هرگاه ضمن قرارداد رهنی شرط شود که منافع مورد رهن در موعد وام، متعلق به مرتهن باشد فقها این شرط را باطل میدانند، زیرا در واقع با این شرط ربح دین داده می شود.
(ماده 722 قانون آئین دادرسی مدنی) تلویحاً این شرط را صحیح شمرده و گفته :
«در معاملات با حق استرداد که مورد معامله به تصرف دائن داده شده است دائن حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه و مدیون حق مطالبه اجرت المثل را نسبت به مدتی که مورد معامله در تصرف دائن بوده است ندارد» و عملاً این ماده را در مورد رهن هم بکار می برند.بدیهی است که دادن مورد وثیقه به تصرف دائن به صورت شرط ضمن عقد رهن نیز میسر است .
بر اساس مادّۀ 786 ق. م: «ثمرۀ رهن و زیادتى که ممکن است در آن حاصل شود در صورتى که متصل باشد جزء رهن خواهد بود و در صورتى که منفصل باشد متعلّق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگرى مقرّر شده باشد». پس شرطى که به موجب آن منافع عین مرهونه به مرتهن تعلق یابد، صحیح و درست است و رهنى را که با چنین شرطى همراه است در اصطلاح، «رهن تصرف» گویند.
در معاملات با حق استرداد، نظیر بیع شرط، این ترتیب بدون نیاز به شرط تعلّق منافع به خریدار رعایت مى‌شود (مادّۀ 722 قانون آیین دادرسى مدنى)، و در رهن نیز موارد استعمال آن کم نیست؛ نظیر رهن و اجاره که امروزه رایج است، شخصى که مایل به سکونت در منزلى است

]]>