برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
جدول ‏4-1: نتایج آزمایش دانهبندی………………………………………………………………………………………………………………………..60
جدول ‏4-2: محاسبه ضریب یکنواختی و دانهبندی…………………………………………………………………………………………………………61
جدول ‏4-3: محاسبه وزن مخصوص ()………………………………………………………………………………………………………………….63
فهرست شکلها
شماره و عنوان شکل
صفحه
شکل ‏11: آرچینگ محرک…………………………………………………………………………………………………………………………………….5
شکل 1-2: تراکم پذیر بودن سازه نسبت به خاک……………………………………………………………………………………………………………5
شکل 1-3: آرچینگ مقاوم………………………………………………………………………………………………………………………………………6
شکل 1-4: تراکمپذیر بودن خاک نسبت به سازه………………………………………………………………………………………………………………7
شکل 1-5:(a) جریان خاک به سمت تونل کمعمق زمانی که تسلیم در توده خاک رخ میدهد…………………………………………….9
شکل 1-5:(b) پروفایل تنش قائم در خاک موجود در بالای تونل……………………………………………………………………………………9
شکل 1-6: تسلیم شدن در خاک به دلیل حرکت رو به پایین در پایه………………………………………………………………………………..9
شکل 1-7:(a) ناحیه تسلیم در خاک زمانی که تونل در عمق بزرگی قرار میگیرد، (b) پروفایل تنش قائم در خاک موجود در بالای تونل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
شکل 1-8: شمعهای ردیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………..11
شکل 1-9: شمعهای مماس به هم………………………………………………………………………………………………………………………………11
شکل 1-10: نمایی از شمع دیوارها……………………………………………………………………………………………………………………………12
شکل 1-11: (a) توزیع یکنواخت فشار محرک زمین، که به‌طور پیوسته به دیوار اعمال میشود. (b) توزیع مثلثی میباشد که گاهی اوقات به شمع سرباز دیوارها وارد میشود………………………………………………………………………………………………………………..12
شکل 1-12: الف) دیوار حائل وزنی، ب) دیوار حائل نیمه وزنی …………………………………………………………………………………….13
شکل 1-13: دیوار حائل طرهای………………………………………………………………………………………………………………………………..14
شکل 1-14: دیوار حائل پشت‌بنددار………………………………………………………………………………………………………………………………15
مطلب مرتبط :   مقاله رایگان با موضوع تعهد سازمانی و رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی
دسته بندی : علمی