برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل 4-28: گسیختگی خاک با ارتفاع 25 سانتیمتر ناشی از جابجایی دریچه 4 سانتیمتری………………………………………………..79
شکل 4-29: گسیختگی خاک با ارتفاع 25 سانتیمتر ناشی از جابجایی دریچه 6 سانتیمتری………………………………………………..80
شکل 4-30: گسیختگی خاک با ارتفاع 25 سانتیمتر ناشی از جابجایی دریچه 8 سانتیمتری……………………………………………….80
شکل 4-31: گسیختگی خاک با ارتفاع 25 سانتیمتر ناشی از جابجایی دریچه 50 سانتیمتری………………………………………………81
شکل 4-32: گسیختگی خاک با ارتفاع 25 سانتیمتر ناشی از جابجایی دریچه 2 سانتیمتری………………………………………………..81
شکل 4-33: گسیختگی خاک با ارتفاع 25 سانتیمتر ناشی از جابجایی دریچه 4 سانتیمتری………………………………………………..82
شکل 4-34: گسیختگی خاک با ارتفاع 25 سانتیمتر ناشی از جابجایی دریچه 6 سانتیمتری………………………………………………..82
شکل 4-35: گسیختگی خاک با ارتفاع 25 سانتیمتر ناشی از جابجایی دریچه 8 سانتیمتری………………………………………………..83
شکل 4-36: گسیختگی خاک با ارتفاع 25 سانتیمتر ناشی از جابجایی دریچه 50 سانتیمتری………………………………………………83
شکل 4-37: مقایسه سطح گسیختگی برای ارتفاع 15 سانتیمتری……………………………………………………………………………………84
شکل 4-38: مقایسه سطح گسیختگی برای ارتفاع 20 سانتیمتری……………………………………………………………………………………85
شکل 4-39: مقایسه سطح گسیختگی برای ارتفاع 25 سانتیمتری……………………………………………………………………………………85
شکل 4-40: مقایسه سطح گسیختگی برای ارتفاع 15 سانتیمتری……………………………………………………………………………………86
شکل 4-41: مقایسه سطح گسیختگی برای ارتفاع 20 سانتیمتری……………………………………………………………………………………86
شکل 4-42: مقایسه سطح گسیختگی برای ارتفاع 25 سانتیمتری……………………………………………………………………………………87
شکل 4-43: تغییرات نسبت سطح به عرض دریچه برای ارتفاع 15…………………………………………………………………………………88
شکل 4-44: تغییرات نسبت سطح به عرض دریچه برای ارتفاع 20……………………………………………………………………………….88
شکل 4-45: تغییرات نسبت سطح به عرض دریچه برای ارتفاع 25………………………………………………………………………………89
شکل 4-46: تغییرات نسبت سطح به عرض دریچه برای ارتفاع 15………………………………………………………………………………..89
شکل 4-47: تغییرات نسبت سطح به عرض دریچه برای ارتفاع 20………………………………………………………………………………..90
شکل 4-48: تغییرات نسبت سطح به عرض دریچه برای ارتفاع 25………………………………………………………………………………..90
دسته بندی : علمی