برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل 1-15: اندرکنش خاک و سازه هنگام زلزله………………………………………………………………………………………………………….16
شکل 2-1: فشار جانبی خاک روی دیوار حائل در شرایط سکون……………………………………………………………………………………22
شکل 2-2: الف) حالات تنش قبل و بعد از گسیختگی، ب) تنش وارد بر المان در حالت سکون، ج) گسیختگی در حالت محرک، د) گسیختگی در حالت مقاوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………26
شکل 2-3: تنشهای وارد بر خاک پشت دیوار در المانی از خاک………………………………………………………………………………….28
شکل 2-4: گوه گسیختگی در تئوری کولمب برای تعیین نیروی جانبی وارد بر دیوار……………………………………………………….32
شکل 2-5: الف) شرایط مفروض برای گوه گسیختگی کولمب، ب) محل تلاقی نیروها از O نمیگذرد و تعادل لنگرها ارضا نمیشود، ج) مثلث نیروها برای تعیین نیروی محرک…………………………………………………………………………………………………………….32
شکل 2-6: گوه گسیختگی برای محاسبه نیروی جانبی وارد بر دیوار در تئوری کولمب…………………………………………..35
شکل 2-7: حل کولمان برای فشار محرک خاک……………………………………………………………………………………………………….36
شکل 2-8: چندضلعی نیرو برای تعیین نیروی محرک در گوه گسیختگی خاک چسبنده………………………………………………….38
شکل 2-9: روش گوه آزمایشی برای تعیین نیروی محرک در خاک‌ریز چسبنده………………………………………………………………..42
شکل 2-10: پارامترهای مربوط به روش کاکو و کریزل…………………………………………………………………………………………………44
شکل 3-1: گسیختگی در ماسه چسبنده قبل از آرچینگ (a)، گسیختگی به دلیل حرکت رو به پایین مقطعی نازک و دراز از لایهای از ماسه (b)، توسعه دادن جزئیات دیاگرام (a); (c)، گسیختگی برشی در ماسه به دلیل تسلیم ساپورت جانبی با دوران حول بالا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
شکل 3-2: دیاگرام فرض شده برای محاسبه فشار ماسه بین دو سطح عمود لغزش………………………………………………………..51
شکل 3-3: نمایشی از نتایج محاسبات……………………………………………………………………………………………………………………….53
شکل 3-4: نمایشی از نتایج محاسبات……………………………………………………………………………………………………………………….55
شکل 4-1: منحنی دانهبندی……………………………………………………………………………………………………………………………………60
شکل 4-2: آزمایش تعیین زاویه اصطکاک داخلی ()………………………………………………………………………………………………..62
شکل 4-3: (الف)، پرسپکتیوی از ابعاد باکس (ب)، نمایی از دریچههای باکس………………………………………………………………..64
شکل 4-4: آزمایش با ارتفاع 15 سانتیمتر……………………………………………………………………………………………………………………65
شکل 4-5: گسیختگی خاک با ارتفاع 15 سانتیمتر ناشی از جابجایی دریچه 2 سانتیمتری………………………………………………….66
شکل 4-6: گسیختگی خاک با ارتفاع 15 سانتیمتر ناشی از جابجایی دریچه 4 سانتیمتری………………………………………………….66
دسته بندی : علمی