برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

(3-9)
اگر مقاومت برشی در بستر ماسهای بر مقطع عمودی ae و bf کاملاً اکتیو باشد فشار عمودی به ازای هر واحد سطح نوار تسلیم ab با رابطه بالا مشخص میشود. اگر را در این رابطه جایگذاری کنیم به دست میآید:
(3-10)
که در آن:
(3-11)
برای خاکی با K=1 و φ=40 و φ=30 نمودار توزیع فشار به‌صورت زیر است:
شکل 3-3: نمایشی از نتایج محاسبات
چنانچه در شکل (2-3) نمایان است توزیع تنش به‌صورت سهمی بوده و بعد از عمق معینی به ثبات میرسد.
بررسیهای تجربی در خصوص حالت تنش در ماسه قرار گرفته در بالای یک نوار در حال تسلیم (ترزاقی، 1936e) نشان داده است که مقدار K از مقدار تقریباً 1 بلافاصله بالای خط مرکزی نوار در حال تسلیم به یک مقدار ماکزیمم (حداکثری) در حدود 1.5 در ارتفاع تقریبی 2B بالای خط مرکزی میرسد. به نظر میرسد در ارتفاعهای بیشتر از حدود 5B بالای خط مرکزی، کاهش نوار اصلاً تأثیری در حالت تنش ماسه نداشته باشد. ازاین‌رو ما مجبور شدیم که فرض کنیم مقاومت برشی ماسه، تنها در قسمت پایینی مرزهای قائم ae و bf منشور ماسه قرار گرفته در بالای نوار در حال تسلیم ab در شکل (2-1-a)، فعال (محرک) است. بر اساس این فرض قسمت بالایی منشور، مانند یک اضافه بار q بر قسمت پایینی وارد میشود و فشار وارد بر نوار در حال تسلیم توسط معادله (3-8)، تعیین میشود. اگر برابر با عمقی باشد که تنشهای برشی بر مرزهای قائم منشور abfe در شکل (2-1-a) وارد نشود، فشار قائم بر واحد سطح مقطع افقی در سرتاسر منشور در عمق زیر سطح برابر است با . با وارد کردن این مقدار و مقدار در معادله (3-8)، داریم:
(3-11)
که در آن:
(3-12)
برای ، مقدار برابر میشود با:
(3-13)
و مقدار برابر با صفر میشود. مقدار مطابق برابر است با:
(3-14)
رابطه بین و مشابه رابطه بین و ، ارائه شده توسط معادله (3-11) و به‌وسیله منحنیهای پلان در شکل (2-3)، است. رابطه بین مقادیر n و مقادیر مطابق:
(3-15)
در شکل (2-3) توسط منحنیهای خط و نقطه با علامت b نشان داده شده است.
به‌منظور نشان دادن به‌وسیله مثالی عددی تأثیر نبود تنش‌های برشی در قسمت بالایی بخش‌های قائم ae و bf در شکل (2-1-a) ما فرض کردیم که و و است. بین سطح و عمق ، فشار قائم وارد بر بخش‌های افقی مانند یک فشار هیدرواستاتیک در تناسب ساده به عمق، همان‌طور که در شکل (2-4) به‌وسیله خط مستقیم oe، افزایش مییابد. پایین‌تر از عمق ، فشار قائم به‌وسیله معادله (3-11) تعیین میشود. همان‌طور که توسط منحنی ef نشان داده است، فشار قائم با افزایش عمق، کاهش مییابد و به‌صورت مجانب به مقدار نزدیک میشود (معادله (3-14)).
خط تیره og در شکل (2-4) با فرض رسم شده است. نقاط طولی (x) این منحنی به‌وسیله معادله (3-10) تعیین میشود. این شکل نشان میدهد که تأثیر وجود قوسی شدن در لایههای بالاتر بستر ماسهای بر فشار در یک نوار در حال تسلیم، در عمل منجر به وجود در یک عمق بیش‌تر از حدود 8B میشود. بررسیهای مشابه برای مقادیر مختلف و منجر به این نتیجه‌گیری میشود که فشار وارد بر یک نوار در حال تسلیم تقریباً مستقل از حالت تنشی است که در ماسه و در ارتفاعی بیش‌تر از حدود 4B تا 6B بالای نوار وجود دارد (دو یا سه برابر پهنای نوار).
دسته بندی : علمی