برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

(2-8)
برای رس‌های پیش تحکیم یافته داریم:
(2-9)
که در آن ضریب فشار جانبی در حالت سکون در شرایط پیش تحکیمی، ضریب فشار جانبی در حالت سکون در شرایط عادی تحکیم یافته و OCR نسبت پیش تحکیم میباشد.
همچنین با استفاده از آزمایشهای متعدد بر روی نمونههای آزمایشگاهی نشان داده شد که رابطه (2-5) نتیجه خوبی برای تخمین فشار جانبی خاک در حال سکون برای خاکهای ماسهای شل به دست میدهد (شریف و فانگ، 1984). لیکن برای ماسه متراکم مقدار حاصل، قدری دست پایین است. به همین دلیل رابطه اصلاح‌شده (2-10) را برای ضریب فشار جانبی خاک در حال سکون پیشنهاد کردند.
(2-10)
که در آن وزن مخصوص خشک طبیعی و وزن مخصوص خشک حداقل ماسه میباشد.
2-3- نظریه فشار خاک رانکین
در تئوری رانکین فشار خاک بر اساس تعادل پلاستیک تعریف‌شده به‌وسیله دایره گسیختگی موهرکولمب به دست میآید. در این تئوری توده خاک در حالت خمیری کامل مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به شکل (2-2-الف) که خط گسیختگی موهر-کولمب را نشان میدهد، از هر نقطه مانند A میتوان دو دایره رسم کرد، که بر خط مشخصه مماس باشد. دوایر دیگر نظیر EA یا AF مبین حالتهای تعادل ارتجاعی خاک میباشند.
2-3-1- فشار جانبی محرک خاک رانکین
این حالت تعادل به‌وسیله شکلهای (2-2-ب) و (2-2-ج) نشان داده شده است. ابتدا در نظر بگیریم که تنشهای OA و OE مبین تنشهای قائم و جانبی (شرایط سکون) اعمال‌شده به المانی از خاک باشد. حال اگر OE به OC کاهش یابد، خطوط گسیختگی متعدد با زوایای نشان داده شده در شکل (2-2-ج) ایجاد میشود. اختلاف OA و OC قطر دوایر موهر بوده و نیز میتواند تنش انحراف آوری باشد که از آزمایش سه محوری به دست میآید.
تنش اصلی مینیمم، همان فشار خاک در حالت محرک میباشد و میتواند توسط رابطه (2-11) به دست آید.
(2-11)
تنش همواره با تغییر مکان همراه بوده است، بنابراین وقتی‌که فشار جانبی از OE به OC کاهش مییابد، انبساطی در خاک مطابق شکل (2-2-ج) ایجاد خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر دیوار از خاک دور شده، خاک منبسط میشود و درنتیجه آن تنشهای جانبی به مقدار OC کاهش مییابند.
شکل 2-2: الف) حالات تنش قبل و بعد از گسیختگی، ب) تنش وارد بر المان در حالت سکون، ج) گسیختگی در حالت محرک، د) گسیختگی در حالت مقاوم (سپهر، 1390)
قابل‌ذکر است که دور شدن دیوار از خاک میتواند به‌صورت حرکت انتقالی یا دورانی حول پایه دیوار یا بالای دیوار باشد. مقادیر دوران دیوار برحسب رادیان به‌طوری‌که درنتیجه آن، نیروی محرک کاملاً بسیج میشود، بر اساس نوع خاک و شرایط آن در زیر ارائه شده است.
خاک دانهای متراکم 0/001~0/002 رادیان
خاک دانهای سست 0/002~0/004 رادیان
خاک چسبنده سست 0/01~0/02 رادیان
خاک چسبنده نرم 0/02~0/04 رادیان
همچنین مقدار حرکت انتقالی دیوار نیز که باعث بسیج شدن نیروی محرک خاک میشود، برای خاک‌ریز دانهای بین 0/001 تا 0/004 ارتفاع دیوار و برای خاک‌ریز چسبنده بین 0/01 تا 0/04 ارتفاع دیوار میباشد.
دسته بندی : علمی