برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

میزان فشار وارده بر دیوار رابطه مستقیمی با وزن تودهی گسیخته شده دارد، برای اثبات این موضوع بدین شکل عمل میکنیم
2-37
که در رابطه (2-37) فشار محرک وارد بر دیوار میباشد.
2-38
اگر در رابطه (2-38) عرض گسیختگی باشد و وزن توده از رابطه زیر به دست آید،
2-39
از رابطه (2-38) و (2-39) خواهیم داشت:
2-40
و همچنین از رابطه (2-40) و (2-37):
2-41
از رابطه (2-41) میتوان نتیجه گرفت که فشار محرک رابطه مستقیم و خطی با وزن دارد.
فصل سوم:
تئوری
آرچینگ
ترزاقی
3-1- مقدمه
اگر یک قسمت از توده خاک تسلیم شود، درحالی‌که باقیمانده در جای خود بماند، خاک مجاور بخش تسلیم‌شده از جایگاه اصلی خود بین توده مجاور ثابت خاک حرکت میکند. حرکتهای مرتبط با خاک متقابل است با مقاومت برشی در ناحیهی تماس بین توده تسلیم‌شده و ایستا. از این رو مقاومت برشی تمایل به نگاه‌داشتن توده تسلیم‌شده در موقعیت خود دارد، این فشار را در قسمت تسلیم‌شده ساپورت کاهش و در قسمتهای مجاور افزایش مییابد. این انتقال تنش از ناحیهی تسلیم‌شدهی خاک به ناحیهی مجاور اثر آرچینگ نام دارد و گفته میشود که خاک در ناحیهی تسلیم قوسزده شده است. آرچینگ اغلب زمانی که دریچه نسبت به سایر ناحیهها مجاور حرکت میکند، اتفاق میافتد.
آرچینگ یکی از جهانیترین پدیدههای پیش رو چه در آزمایشگاه و چه در کارهای میدانی در خاک میباشد. ازآنجایی‌که آرچینگ فقط توسط تنش برشی برقرار است و پایداریش کمتر از سایر ناحیههای تنش در خاک که به موجودیت تنشهای برشی بستگی دارد، نیست، همانند ناحیهی تنش در زیر پای ستون. به‌عنوان‌مثال، اگر هیچ تنشهای برشی ثابتی در ماسه ممکن نباشد، پایه ستون‌ها به‌طور نامحدود نشست خواهد کرد. به‌عبارت‌دیگر، هر تأثیر خارجی که سبب نشست اضافی پایستون و یا حرکت بیرونی اضافی یک دیوار حائل تحت نیروهای استاتیکی تغییرناپذیر میشود، باید اغلب انتظار به کاهش شدت اثرات آرچینگ موجود داشت. ارتعاشات مهم‌ترین تأثیر را در این زمینه دارند.
در این فصل دو نوع حالت بررسی خواهد شد، یکی آرچینگ در ماسهی ایدهآل به دلیل جابجایی دریچه افقی و دیگری آرچینگ در ماسهی مجاور دریچه عمودی که در راستای بیرونی تسلیم‌شده است.
3-2- حالت تنش در منطقه آرچینگ
تسلیم موضعی ساپورت افقی بستر ماسهای نشان داده شده در شکل (2-1-a)، میتواند با کاهش تدریجی یک بخش مقطع نواری شکل ab تکیه‌گاه، ایجاد شود. قبل از این‌که نوار شروع به گسیختگی نماید، فشار عمودی بر واحد سطح در ساپورت افقی در همه‌جا برابر با عمق لایه ماسهای مقارن بر وزن مخصوص آن است. با این حال، کاهش نوار منجر به جاری‌شده ماسه قرار گرفته در بالای نوار (باریکه، لایه) میشود. مقاومت اصطکاکی در سرتاسر محدوده تماس میان توده متحرک و ساکن ماسه، با این جابجایی مخالفت میکند. درنتیجه، فشار کل وارد بر نوار در حال تسلیم به مقدار مؤلفه عمودی مقاومت برشی که بر مرزها وارد میشود، کاهش مییابد و فشار کل وارد بر قسمتهای ساکن مجاور ساپورت به همان مقدار، افزایش مییابد. در تمام نقاطی که بلافاصله بالای نوار در حال تسلیم قرارگرفته‌اند، تنش اصلی قائم به کسر کوچک چیزی که قبل از تسلیم شروع شده بود، کاهش مییابد. فشار کل قائم وارد بر اساس لایه ماسهای عوض نمیشود، زیرا همیشه برابر با وزن ماسه است؛ بنابراین کاهش فشار قائم وارد بر نوار در حال تسلیم باید با افزایش فشار قائم وارد بر قسمتهای مجاور اساس صلب همراه باشد که شامل افزایش ناگهانی شدت فشار قائم در طول لبههای نوار است. این ناپیوستگی به وجود ناحیه a برش شعاعی قابل مقایسه با چیزی که در شکل (2-1-a) مشهود است، نیاز دارد. برش شعاعی با یک انبساط جانبی ماسه قرار گرفته در داخل ناحیه با فشار بالا، در هر دو طرف نوار در حال تسلیم، به‌سوی ناحیه با فشار پایین قرار گرفته در بالای نوار، همراه است. اگر اساس لایه ماسهای، کاملاً هموار باشد، الگوی برشی مطابق آن باید مشابه شکل (2-1-a) و در مقیاس بزرگ‌تر مشابه شکل (2-1-b) باشد.
دسته بندی : علمی