برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

می شوند که شامل ویولاگزانتین، زنتاکاروتن است. فرآورده های شیری، زرده تخم مرغ و پوست ماهی محتوی کاروتنوئیدهایی است که در مواد غذایی وجود دارند(56). ویتامین A در کبد به صورت استرهای رتینول ذخیره شده و در هنگام نیاز به داخل خون می ریزد و به وسیله پروتئین های متصل شونده به رتینول از خون به سایر بافت ها حمل می شود(57). ویتامینA اثرات فیزیولوژیک بر سیستم بینایی(58)، سیستم ایمنی(59)، استخوان سازی(60)، رشد و نمو(61)، ترشحات طبیعی بدن (62)، انسجام بافت اپی تلیالی(63) و تولید مثل است. مدارک زیادی نشان دهنده نقش سیستم کولینرژیک مرکزی در فرایند یادگیری و حافظه است(64). مطالعات زیادی که بر روی این سیستم توسط محققان سلولی انجام گرفته، نشان می دهند که آگونیست های کولینرژیک فعالیت های شناختی را ارتقا می بخشد، درحالی که آنتاگونیست های کولینرژیک ایجاد اختلال در این فرایند می نمایند(65).ویتامینA و مشتقات آن از جمله اسید رتینوئیک از طریق دو دسته گیر نده RAR (گیرنده اسیدرتینوئیک) و RXR (گیرندهX رتینوئیدی) اثرات خود را در سلول های بدن القاء می کنند. هر کدام از این گیرنده ها سه زیر گونهγ و β ،α دارند. این گیرنده ها درقسمت های مختلفی از جمله مغز و نخاع بیان می شوند(66). در هسته سلول گیرنده اسیدرتینوئیک پس از الحاق به عناصر پاسخی اسید رتینوئیک اثرات خود را بر بیان ژن القاء می کند. اسید رتینوئیک هم چنین سبب افزایش فسفوریلاسیون آنزیم های کینازی نظیر extracellular-regulated kinase ½می شود(67).گیرنده های رتینوئیدی دراعمال مغز در موش ها و همچنین اعمال سیستم عصبی مرکزی در انسان نقش دارند(68). بخش هایی از مغز که در اثر کاربرد اسید رتینوئیک، علائم سیگنال دهی را از خود بروز می دهند، سیستم لیمبیک به خصوص هیپوکامپ و بخش های تالاموس و هیپوتالاموس می باشند(69). نواحی مختلف مغزی که در سیگنال دهی اسید رتینوئیک نقش دارند، دارای قابلیت انعطاف پذیری عصبی بالایی هستند. انعطاف پذیری یکی از توانایی های مغز است که الگوی اتصالات عصبی را مجددا تنظیم نموده و برای حافظه و یادگیری ضروری است. برای این منظور لازم است تغییراتی در مقاومت سیناپتیک ایجاد شود که توسط تقویت دراز مدت حافظه(LTP) و تضعیف دراز مدت حافظه(LTD) قابل اندازه گیری هستند. چنین فرایندهای پویایی باعث شکل گیری مغز در جنین می شوند. برخی از این فرایندها مانندLTD و LTP و رشد زوائد نورونی یا نوروژنز (74) توسط اسید رتینوئیک تنظیم می شوند.
2-15 اثر برهمکنش ویتامین D ، کلیسم و تاثیر آن برحافظه:
تحقیقات محسن تقی زاده و همکاران درزمینه اثر ویتامین D بر حافظه نشان داد که، به نظرمی رسد ویتامینD نقش تعیین کننده ای در انتقال و تقویت سیناپسی دارد و این نقش به احتمال زیاد از راه تنظیم غلظت یون کلسیم درون سلولی با واسطه مکانیسمهای مختلف صورت می گیرد(75). همانطور که می دانیم، حافظه و یادگیری با ایجاد تغییری درازمدت در فعالیت سلول های عصبی همراه است که در آن هرگاه سیناپس های خاص به مقدار زیاد مورد استفاده قرار گیرند، افزایشی درازمدت در کارآیی آنها بروز می کند. این افزایش کارآیی باعث تشدید تحریک پذیری سلول پس سیناپسی شده و می تواند برای دقیقه ها، ساعت ها و حتی هفته ها پایدار بماند. جهت تقویت درازمدت، فعالیت گیرنده های NMDA، و متعاقب آن جریان رو به داخل یون کلسیم لازم است(76). هرگونه عدم تعادل در مقدار یون آزاد کلسیم منجر به تغییر ولتاژ وابسته به جریان این یون در نورون ها می شودکه با اختلال در یاد گیری همراه است(77). مطالعات روی سیستم عصبی حاکی از آن است که ویتامین D می تواند از طریقه های مختلف از جمله دخالت در تعادل کلسیم درون سلولی نقش تعیین کننده ای در پدیده های شناختی داشته باشد. ویتامین Dکه از طریق پوست و به مقدار کمتر از طریق رژیم غذایی تأمین می گردد، به طور عمده در کلیه به فرم فعال کلسیتریول تبدیل می شود(80). همچنین ممکن است در سلول های مختلف از جمله مغز نیز ساخته شود(81). کلسیتریول می تواند درداخل سلول ها به صورت اتوکرین و یا پاراکرین عمل نماید(82). کلسیتریول برای فعالیت به گیرنده اختصاصی خود VDR (Vitamin D Receptor)متصل شده و نواحی خاصی از
ژن ها را تنظیم و یا گسترش می دهد. VDRدر بسیاری از مناطق مغز به خصوص در نواحی درگیر با حافظه موش صحرایی مانند هیپوکامپ و آمیگدال نیز شناسایی شده است(83). کلسیتریول می تواند با دخالت در تعادل یون کلسیم درون سلولی از تخریب شدن نورون ها که با اختلالات شناختی همراه است جلوگیری کند. این عمل از طریق افزایش میزان پروتئین های متصل شونده به کلسیم که نقش مهمی در تعادل یون کلسیم درون سلولی دارند انجام می شود. پروتئین های متصل شونده به کلسیم در سیگنال دهی از سیناپس ها برای فراخوانی و انتقال سریع کلسیم درون سلولی، انعطاف پذیری سیناپس ها و شکل گیری حافظه نقش دارند. به علاوه، این ترکیب از طریق تنظیم کاهشی کانال های یونی کلسیمL در هیپوکامپ نقش مهمی را ایفا می کند.

مطلب مرتبط :   الگوهای شناختی افسردگی و نظریه های شناختی

فصل سوم:
مواد و روش ها
3-1 نوع مطالعه
علوم پایه پزشکی از نوع مداخله‌ ای تجربی
3-2 جامعه آماری
تحقیق حاضر بر روی 80 سر موش کوچک آزمایشگاهی (سوری) نر بالغ، به وزن تقریبا 50 – 120 گرم انجام شد. سوری ها در مرکز حیوانات آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، تحت شرایط یکسان، چرخه‌ ی 12 ساعت روشنایی و 12 ساعت تاریکی ودر دمای 25-23 درجه‌ی سانتی گراد نگهداری شدند، آب و مواد غذایی در اختیار حیوانات قرار داده شد.
3-3 دلایل استفاده از سوری به عنوان مدل حیوانی
الف- شباهت مناسب اعصاب محیطی با نمونه‌ی انسانی
ب – در تحقیقات متعدد به عنوان مدل مشترک برای مقایسه حافظه و یادگیری استفاده می شود.
3-4 حجم نمونه و گروه های آزمایش
در این تحقیق تعداد80 سر موش سوری نر با وزن حدود 50 تا 120 گرم را انتخاب کرده و بطور تصادفی در 8 گروه مساوی گروه بندی شد.
گروه کنترل که تنها از غذای طبیعی استفاده می شود.
گروه تجربی 1 که در آن مقدار 200گرم تخم آفتابگردان استفاده گردید.
گروه تجربی 2 که در آن مقدار 200گرم تخم هندوانه استفاده گردید.
گروه تجربی 3 که در آن مقدار 200گرم تخم کدو استفاده گردید.
گروه تجربی4 که در آن به طور توام از تخم های هندوانه و کدو به نسبت 1 به 1(100گرم تخم هندوانه و100گرم تخم کدو) استفاده گردید.
گروه تجربی 5 که در آن به طور توام تخم های آفتابگردان و کدو به نسبت 1 به 1 (100گرم تخم آفتابگردان و100گرم تخم کدو) استفاده گردید.
گروه تجربی 6 که در آن به طور توام تخم های آفتابگردان و هندوانه به نسبت 1 به 1 (100گرم تخم آفتابگردان و100گرم تخم هندوانه) استفاده گردید.
گروه تجربی7 که در آن به طور توام تخم های آفتابگردان، کدو و هندوانه به نسبت مساوی (100گرم تخم آفتابگردان و100گرم تخم هندوانه و و100گرم تخم کدو) استفاده گردید.
3-5 روش تهیه غذای حیوان:
با توجه به کوچک بودن تخم های مورد استفاده در این تحقیق و دشواری های فراوان برای عادت دادن و خوراندن این دانه ها به حیوانات مورد آزمایش، بر آن شدیم که با توجه به تحقیقات میدانی و مطالعات فراوان غذایی مشابه با غذای معمولی حیوانات را تهیه کرده اما به جای ترکیبات معمولی از دانه های گیاهان آفتابگردان، کدو و هندوانه استفاده نماییم.

دسته بندی : علمی