برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
می تواند میزان یادگیری فضایی در ماز آبی موریس را درموش سوری افزایش دهد. در مطالعات قبلی مشخص شده است که دانه های روغنی گیاهان آفتابگردان، کدو و هندوانه می تواند در برخی موارد اثرات مثبت درمانی از خود بروز دهد. از اثرات مثبت این گیاه می توان به اثرات ضد آسم، ضد التهابی، آرام بخشی، ترمیم کننده سیستم اعصاب، ضد میکروبی، ضد سرطان و ضد اسپاسم آن اشاره کرد (91-93). از طرف دیگر اثرات منفی این دانه ها نیز مشاهده شده است که در برخی موارد موجب تقویت اثرات ناشی از بیماری پارکینسون می باشد(94). تخم آفتابگردان محتوی ترکیبات شیمیایی متعددی از جمله مواد پروتئینی، روغن، هیدروکربن، فسفر، پتاسیم، ویتامین های A و BوD نیز می باشد(36). تخم کدونیز محتوی پروتئین، چربی، نشاسته، کلسیم، فسفر، آهن، پتاسیم، ویتامین A ، ویتامین B1، ویتامین D و ویتامین B2 می باشد(49). همچنین هندوانه دارای ترکیباتی از قبیل پروتئین، چربی، نشاسته، کلسیم، فسفر، آهن، پتاسیم، ویتامین A، ویتامین B1، ویتامین D و ویتامین B2می باشد. همان طور که مشخص است ترکیباتی از قبیل ویتامین D و A و همچنین کلسیم در تمامی دانه های ذکر شده وجود دارد. نتایج نشان داده است که ویتامینA موجب افزایش معنی داری بر میزان تثبیت و به یادآوری حافظه می گردد(41). درسال های اخیر مطالعه براثرات ویتامین A بسیار افزایش یافته است. اسید رتینوئیک تنها رتینوئیدی است که در مغز موش بالغ یافت شده و گیرنده های اسید رتینوئیک را فعال می کند(75). گیرنده های اسید رتینوئیک بطور وسیعی در مغز موش بالغ گسترش یافته اند(76)، بنابراین اسید رتینوئیک برای انجام عملکرد مغزی لازم است(77). انعطاف پذیری مغزی برای بازآرا یی الگوهای ارتباطات عصبی، یادگیری و حافظه و همچنین ترمیم آسیب مغزی ضروری است. رتینول و احتمالا اسید رتینوئیک برLTD و LTPاثرمی گذارند. کاهش میزان ویتامینA در موش های مورد آزمایش موجب از دست رفتن انعطاف پذیری سیناپسی دراز مدت می_ شود(68). در همین راستا مطالعات بسیاری انجام گرفته که نتایج تحقیق حاضر را تایید می کند(78). در مطالعات انجام شده توسط Patel و همکارانش در سال1994 مشخص شد که ویتامینA باعث افزایش هیدرولیز اینوزیتول تری فسفات بعنوان پیامبر ثانویه در نورو نهای کولینرژیک مغز موش می گردد و از این طریق آبشاری از وقایع داخل سلولی را به راه می اندازد که در نهایت موجب افزایش حافظه می گردد(79). همچنین Bymasterدر سال2003 نشان داد که ویتامینA اثرتقویتی خود را از طریق افزایش هیدرولیز اینوزیتول تری فسفات به انجام می رساند(80). نتایج تحقیق حاضر نشان داد که استفاده توام از دانه های گیاهان آفتابگردان، کدو و هندوانه باعث افزایش معنی داری بر میزان تثبیت و به یادآوری حافظه می شود. نتایج دیگر که بر روی ویتامینD صورت پذیرفت نشان داد که، تغییر ویتامینD در رژیم غذایی اثر چندانی روی بروز پاسخ پایه نورون ها ندارد. از سوی دیگر، حذف این ویتامین از زنجیره غذایی حیوانات به طور قابل توجهی امکان بروز تقویت در روند انتقال سیناپسی را مختل می سازد. این موضوع از آن نظر حایز اهمیت است که LTP به عنوان مکانیسم احتمالی قوی برای بروز حافظه مورد توجه می باشد. نکته مهم در این نتایج آن است که افزودن مکمل کلسی تریول اثر قابل ملاحظه ای روی القای LTP نداشته است. بنابراین نتیجه مهم آزمایش ها در این بررسی آن است که فقدان ویتامین D در تقویت درازمدت سیناپسی اثرگذار بوده و باعث کاهش روند یادگیری وحافظه میگردد؛ درحالی که اضافه کردن مکمل آن از این نقطه نظر اهمیت چندانی ندارد. نکته جالب توجه دیگر، همخوانی تغییرات میزان کلسیم و فسفر پلاسما به طور قابل توجهی با نتایج آزمایشهای الکتروفیزیولوژیک است. براساس یافته های به دست آمده به نظر می رسد اثرات مستقیم و یا غیرمستقیم ویتامین D‌ در عملکرد مغز عمدتاً بر دو پایه استوار است که یکی نقش در کارکرد مدارهای نورونی مغز و دیگری در حفاظت مغز برابر آسیب های وارده دارد از آنجایی که عدم تثبیت و تعادل مقدار یون آزاد کلسیم و در نهایت افزایش ولتاژ وابسته به جریان این یون در نورون ها، منجر به اختلال در یادگیری می شود(96). به علاوه، از طریق تنظیم کاهشی کانال های کلسیمیL در هیپوکامپ نقش مهمی را ایفا می کند مطالعات انجام شده به وسیله محققین در مورد اثرات ویتامین D روی سیستم عصبی حاکی از آن است که این ویتامین نقش تعیین کننده ای در پدیده های شناختی دارد.(84-83) نتایج مطالعه Becker و همکارانش نشان داد کمبود ویتامینD باعث ایجاد اختلال در روند یادگیری در شاتل باکس می شود(99). Grecheck و همکارانش نیز بیان داشتند کمبود ویتامین D در دوران بارداری باعث اختلال در تشکیل پدیده تقویت درازمدت در موش های بالغ می شود(100). ‌نتایج حاصل از مطالعات روی جمعیت های انسانی نیز حاکی از آثار سوء کمبود ویتامین D بر فعالیت های شناختی، حافظه و یادگیری است(93). در مطالعه حاضر نیز با توجه به وجود ویتامین D در تمامی تخم های مورد آزمایش می توان اینگونه نتیجه گرفت که، استفاده توام از دانه های آفتابگردان- هندوانه و کدو باعث افزایش در تشکیل پدیده تقویت درازمدت در موش های سوری بالغ می شود. یافته های این تحقیق نشان می دهد که مواد دانه های مذکور می توانند بر حافظه موثر باشند. با توجه به نمودار 4-1 میانگین زمان تاخیر رسیدن به سکو در گروه کنترل در روز اول 32/48 ثانیه، و در روز چهارم 58/17 ثانیه بوده که نشان دهنده این موضوع می باشد که با گذشت زمان و آموزش های مکرر به حیوان حتی در صورت مصرف نکردن دانه های گیاهی روند افزایشی در یادگیری مشاهده می گردد. اما با مصرف دانه های گیاهی در گروه های تجربی میزان زمان تاخیررسیدن به سکو پنهان در دوره یادگیری افزایش بیشتری داشته که بهترین حالت در گروه تجربی آفتابگردان- هندوانه مشاهده گردید که این زمان در روز اول 39/26 ثانیه و در پایان روز چهارم به 06/11 ثانیه کاهش پیدا کرد که بیانگر اختلاف معنی دار بین این گروه ها می باشد. این در حالی است که میانگین زمان طی شده در اطراف سکو که در نمودار 4-4 نشان داده شده است بیانگر تثبیت حافظه کوتاه مدت در بهترین شرایط که درگروه تجربی توام آفتابگردان- هندوانه- کدو مشاهده شده که میزان آن در روز اول 01/21 ثانیه گزارش و ر پایان روز سوم از دوره پروب به 85/24 افزایش یافت که این میزان نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد. همچنین همان طور که در نمودار 4-7 قابل مشاهده است بهترین شرایط از نظر حافظه بلند مدت مربوط به گروه تجربی توام آفتابگردان- هندوانه- کدو می_ باشد(88/22ثانیه) که نسبت به گروه کنترل(42/5ثانیه) دارای اختلاف معنی داری می باشد.
همانطور که در نمودار4-2 قابل مشاهده می باشد، در مبحث میانگین مساحت طی شده تا سکو پنهان در دوره یادگیری کاهش میزان مسافت طی شده در روز های یادگیری نشان دهنده تقویت آن بر اثر استفاده از دانه های خوراکی می باشد. همانطور که از آنالیز آماری مشاهده گردید در پایان روز چهارم گروه تجربی تخم هندوانه –کدو دارای اختلاف معنی داری با گروه کنترل می باشد که این بیانگر کاهش مسافت طی شده در مبحث یادگیری می باشد. این موضوع در دوره های پروب کوتاه مدت و بلند مدت نیز مشاهده گردید که در این روزها گروه تجربی توام آفتابگردان-هندوانه و کدو در بهترین حالت ممکن نسبت به گروه کنترل قرار داشته که نشان دهنده تثبیت حافظه کوتاه مدت و بلند مدت در حیوانات این گروه می باشد. در مبحث میانگین سرعت رسیدن به سکودر دوره یادگیری و همچنین سرعت رسیدن به ناحیه هدف در دوره های پروب از دو جنبه توانایی بدنی موش ها و همچنین سرعت پیدا کردن منطقه هدف قابل بحث می_ باشد. اما ما دراین تحقیق به جنبه دوم می پردازیم. همانطور که در نمودار 4-3 و4-6و4-9 قابل مشاهده است تفاوت زیادی بین گروه های تجربی در میزان سرعت قابل مشاهده نبود اما گرو های تجربی در برخی موارد دارای اختلاف معنی داری با یکدیگر و با گروه کنترل داشتند. این موضوع بیانگر سرعت حرکت بیشتر به سمت هدف در گروه های آزمایش شده می باشد. این موارد در تحقیقات دیگر نیز بیان گردید .به طور مثال، مطالعه دکتر وحیدی و همکاران (101)، در سال2002 اثرات قابل قبول کندر در بهبودی حافظه کوتاه مدت گزارش شده است . همچنین در مطالعات Sugiura در سال (102) و 1995 (103) از اثرات مفید عصاره هیدرالکلی زعفران بر حافظه کوتاه مدت موش های سوری نام برده شده استDhingra و Parle در سال2004 درمطالعه ای مشابه(104) به اثرات مضر جوز هندی بر حافظه کوتاه مدت موش های سوری پی بردند. همچنینJoshi درسال2005(105) و 2006(106) در دو مطالعه مجزا ولی مشابه، به اثرات تضعیف کننده هل و تام ریزوم بر حافظه کوتاه مدت موش های سوری اشاره کرده است. مطالعات مذکور همگی حکایت از اثرات مفید گونه های مختلف گیاهی بر حافظه کوتاه مدت و بلند مدت دارد.
5-1 نتیجه گیری :
براساس نتایج مطالعه حاضر در ارتباط با حافظه و یادگیری در موش سوری، تقویت حافظه ناشی از استفاده دانه های آفتابگردان، کدو و هندوانه می توان نتیجه گرفت که استفاده توام دانه های آفتابگردان-کدو و هندوانه سبب تسریع در روند تقویت حافظه و یادگیری می گردد. در واقع حضور فاکتور های موثری مانند ویتامین A و D و کلسیم در افزایش این مورد موثر می باشد. به نظر می رسد که دانه های مذکور با داشتن ترکیبات شیمیایی فراوان در خود باعث افزایش تقویت انتقال سیناپسی و بهتر شدن روند تثبیت مولکولی حافظه در سطح عالی دستگاه عصبی گردد. ویتامینD با محافظت از مغز در برابر آسیب ها و تحریکاتی که باعث کاهش روند این مکانیسم میشوند باعث تقویت حافظه بلند مدت در موش سوری گردد. همچنین ویتامین A نیز اثرات خود را با افزایش هیدرولیز اینوزیتول تری فسفات بعنوان پیامبر ثانویه اعمال می نماید.
5-2 پیشنهادات :
استفاده از روش بافت شناسی برای بررسی دقیق تر .
بررسی استفاده همزمان ویتامین های AوD بر روند مکانیسم حافظه و یادگیری.
بررسی استفاده از دیگر گیاهان دارویی که حاوی ویتامین A باشند.
بررسی تزریق درون بطنی از عصاره دانه های مذکور بر روند حافظه و یادگیری.
منابع:
1. National Institute of Aging, National Institutes of Health (USA). Progress report on Alzheimer’s disease: taking the next steps. Washington, DC: National Institutes of Health; 2003. p.1154-56 .
2. Linden DJ. The Return of the Spike: Post-synaptic Action Potentials and the Induction of LTP and LTD. Neuron1999;22(4):661-666
3. Thibault O, Hadley R, Landfield PW. Elevated Postsynaptic [Ca2+](i) and L-Type Calcium Channel Activity in Aged Hippocampal Neurons: Relationship to Impaired Synaptic Plasticity. J Neurosci 2001;21(21):9744-9756.
4. Burne TH, McGrath JJ, Eyles DW, Mackay-Sim A. Behavioural Characterization of Vitamin D Receptor Knockout Mice. Behavioural Brain Research 2005;157(2):299-308.
5. Eyles DW, Smith S, Kinobe R, Hewison M, McGrath JJ. Distribution of the Vitamin D Receptor and 1 Alphahydroxylase in Human Brain. J Chem Neuroanat 2005;29(1):21-30
6. Vahidi AR, Dashti MH. Effect of caffeine on memory and learning of rat: a survey project. Yazd: Shahid Sadooghi University of Medical Sciences and Health Services; 2002.
7. Joshi H, Parle M. Effect of pipeline on memory and behavior mediated via monoamine neurotransmitters. J TradMed 2005; 23: 39-43.
8. Dhingra D, Parle M, Kulkarni SK. Memory enhancing activity of Glycyrrhiza glabra in mice. J Ethnopharmacol2004; 91: 361-65.
9. Abe K, Saito H. Effects of saffron and its constituent crocin on learning behavior and long-term potentiation.Phytother Res 2000; 14: 149-52.
10. Kimani ST, Nyongesa AW. Effects of single daily khat (Catha edulis) extract on spatial learning and memory in CBA mice. Behav Brain Res. 2008 Dec; 195(1): 192-7
11. http://www.irteb.com/herbal/plantbank-sunflower.htm
12. http://drnabi.persianblog.ir/post/48
13. Morris MC, Evans DA, Schneider JA, Tangney CC, Bienias JL, Aggarwal NT. Dietary folate and vitaminsB-12 and B-6 not associated with incident Alzheimer’s disease. J Alzheimers Dis 2006; 9: 435-443.
14. Pitsikas N, BoultadakisA.Pretraining administration of anesthetic ketamine differentially affects rats’spatial and non-spatial recognition memory. Neuropharmaco. 2009;57(1):1-7.
15. Sweatt J D. Mechanisms of memory. Elsevier Academic Press First Edition 2003 8-70.
16. Kandel E.R, Schwartz JH, Jessel TM. Principles of neural sciences. Mc Graw Hill
دسته بندی : علمی