برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف تخم هندوانه تقویت شود.
– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم کدو و هندوانه تقویت شود.
– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم آفتابگردان و کدو تقویت شود.
– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم آفتابگردان و هندوانه تقویت شود.
– قدرت حافظه و یادگیری می تواند با مصرف توام تخم های آفتابگردان، هندوانه و کدو تقویت شود.
1-3 اهداف تحقیق
می خواهیم بدانیم که مصرف توام دانه های آفتابگر دان، کدو و هندوانه قدرت حافظه و یادگیری را در انسان بالا می برد.
1-4 هدف کاربردی
هدف از اجرای این طرح ارائه روش خدماتی و مغذی در صنعت خشکبار برای تقویت حافظه و یادگیری می باشد.
1-5 ابزارگردآوری اطلاعات
این مطالعه به صورت تجربی- توصیفی انجام می شود و با مطالعه ی عوامل رفتاری مورد نظر اطلاعات جمع آوری می شود.

فصل دوم:
مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1 مقدمه
شواهد زیادی نشان می دهد که ویژگی های حافظه درطی زمان تغییر می نماید. حالت دینامیک و ناپایدار حافظه کوتاه مدت بدون نیاز به ساخت پروتئین های جدید برای ثانیه ها تا ساعت ها دوام دارد .با گذشت زمان، این حافظه در ساختارهای مختلف مغز به شکل پایدار تثبیت می گردد که به آن حافظه بلند مدت
می گویند. مطالعات نشان داده است که اعمال شوک الکتریکی اندکی بعد از آموزش سبب آسیب به حافظه می شود ولی بکارگیری این شوک چند ساعت بعد از آموزش تاثیری بر آن ندارد. اینگونه اثرات وابسته به زمان پایه و اساس تئوری “تثبیت حافظه ” را که امروزه به ” تئوری سلولی تثبیت ” حافظه معروف است تشکیل می دهند. در سال 1968، Lewis و همکارانش این تئوری را زیر سوال بردند. آنها مشاهده کردند که اگر چه اعمال شوک 24 ساعت بعد از آموزش نمی تواند سبب فراموشی آن شود ولی اگر قبل از اعمال شوک، حافظه تثبیت شده در طی عمل به خاطر آوری، مجددا فعال شود، فراموشی ایجاد خواهد شد، به عبارت دیگر ایجاد فراموشی منوط به فعال سازی حافظه تثبیت شده در طی عمل به خاطر آوری آن است. فعال سازی حافظه، مجددا آن را به وضعیت ناپایداری برگردانده و می تواند طی یک فرایند وابسته به ساخت پروتئین مجددا تثبیت شود، به این فرایند، تثبیت مجدد می گویند.
شواهد زیادی وجود دارد که بر نقش هیپوکامپ در یادگیری و فراخوانی اطلاعات فضایی دلالت می_ کنند. یکی از انواع مهم یادگیری فضایی مهارت ماز آبی موریس است ، الگویی که برای بررسی نقش هیپوکامپ در حافظه مکانی به کار برده می شود(16).
2-2 یادگیری و انواع آن
در تبیین یادگیری از دیدگاه فیزیولوژیک دو نظریه کلی وجود دارد که یکی از آنها تغییرات را در سطح سیناپسی و عوامل زیست شناسی مرتبط با آن در نظر می‌گیرد و دیگری توجه خود را به تغییرات در مدارهای نورونی معطوف داشته است. هر دو اینها به تغییرات فیزیولوژیکی توجه دارد، که در حین یادگیری در مغز و سلول های عصبی اتفاق می‌افتند. اولین بار در سال 1961 بود که جیمز اندر توانست نورونها را به روش شرطی سازی عاملی حساس کند. شرطی شدن سلول عصبی یک حالت افزایش تحریک پذیری را در آن پدید می‌آورد که ناشی از تغییرات در یون و فوریزاسیون پروتئین است.
2-2-1 نظریه سیناپسی در فیزیولوژی یادگیری و حافظه
درحالت عادی ارتباط بین سلول های عصبی را می‌توان حالتی خاموش و بدون مصرف دانست. بدین معنی که تعداد دندریت ها، تعداد فضاهای بین سیناپسی، بند سلول، ضخامت آکسون و مانند آن در حالتی است که بدون مصرف بوده و در واقع مانع از عبور اطلاعات از سلولی به سلول دیگر می‌شود. پیدایش تحریک سبب دگرگون شدن اینگونه خصوصیات در سلول های عصبی می‌گردد و البته سیناپس تحریک شده مدتی بحال خود واگذاشته شود. این شرایط به حالت اولیه برخواهد گشت.
بطورکلی در این نظریه چنین عنوان می‌شود که عبور جریان عصب ایجاد تکانه عصبی می‌کند. سپس آنزیم درون نورون فعال می‌شود. پس از آن تغییراتی در طرز تهیه پروتئین سلول پدید می‌آید و نهایتا الگوهای هندسی خاصی در نورون ها پایدار می‌شود. اصطلاح رد یا اینگرام را در تعریف و نمایش فرضی و فیزیک یک خاطره بکار برده‌اند. منظور از اینگرام این است که حین یادگیری تغییراتی فیزیولوژیک یا زیست شیمیایی در نورون اتفاق می‌افتد. لشلی در جستجوی اینگرام به آموختن رفتارهایی به حیوان و سپس برداشتن قسمت‌هایی از مغز مبادرت ورزید، وی کاهش پدید آمده در حافظه را نمی‌توان به عنوان از بین رفتن اینگرام ها دانست، بلکه این امر تا حدود زیادی بخاطر انفعال و گسیختگی در فرآیندهای حسی و حرکتی مغز بوده است.
پس از لشلی نظرها معطوف به ساختارهای زیرین قشر مغز گردید و در این زمینه ساختارهایی مثل هیپوکامپ، استریاتوم و آمیگرال به عنوان ساختارهای اساسی مرتبط با حافظه کوتاه مدت مطرح شدند. هرچند در پستانداران و مخصوصا در انسان دیده شده است که ساختارهای اخیر در حافظه نقش دارند، ولی گفته شده است که جوندگان می‌توانند پس از برداشته شدن قشر جدید (نئوکرتکس) و ساختارهای اخیر تشکیل حافظه دهند.
2-2-2 نظریه مبتنی بر الکتروفیزیولوژی و تشکیل مدارهای حافظه در فیزیولوژی یادگیری و حافظه
از زمان پاولف، فیزیولوژیست معروف روسی که یادگیری شرطی را مورد بررسی قرار داد، این موضوع همواره مورد توجه بوده است که در جریان یادگیری شرطی به دنبال انتشار تحریک در قشر مخ یک ارتباط موقت بین ناحیه مربوط به محرک شرطی و ناحیه مربوط به محرک غیر شرطی پدید می آید. اگر این ارتباط تقویت شود بازتاب شرطی تثبیت خواهد شد و در غیر اینصورت از بین رفته و خاموشی پدید خواهد آمد. یکی از تاثیرات یادگیری این است که مدارهای جدیدی در مغز فعال یا باز می‌شود.

دسته بندی : علمی