برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

– محاسبه تعداد ورود به هر یک از ربع دایره های حوضچه.

شکل(3-2) دوربین مخصوص فیلم برداری
3-6-4 روش کار با : MWM
جهت ارزیابی مواد بر روی حافظه و یادگیری از روش Morris Water Maiz استفاده گردید. این دستگاه از یک حوضچه با قطر 150 و ارتفاع 60 سانتیمتر ساخته شده است که تا ارتفاع 25 سانتیمتر با آب 21 درجه سانتی گراد پر می شود. یک سکو با قطر 10 سانتیمتر در مرکز ربع دایره (شکل 3-3) در جنوب غربی قرار میگرفت. از طریق یک دوربین حرکات موش به کامپیوتر و نرم افزار مربوطه انتقال می یافت و پارامترهای مختلف از جمله مسافت طی شده و مدت زمان سپری شده در ماز طی مراحل زیر ثبت می شد. محل ماز و سکوی فلزی تا پایان آزمایش ثابت بود و تنها در روز آزمایش پروب سکو برداشته شد. جهت شناسایی بهتر محل سکوی پنهان توسط حیوان، از اتاقی نسبتاً تاریک استفاده شد که به دیوارهای آن علایم قابل رویتی با رنگها و شکلهای مختلف نصب شده بود.
3-6-4-1 مرحله سازش با محیط (Habituation):
در ابتدا موش ها به مدت 4روز به محیط آزمایشگاه آورده و روی دست پژوهشگر قرار می گرفتند )روزی 3دقیقه (تا به محیط آزمایشگاه و پژوهشگر خو بگیرند.
به منظور عادت کردن حیوان به محیط دستگاه، در این مرحله ابتدا هر موش 24ساعت قبل از آموزش به مدت 3دقیقه در ماز بدون سکو شنا می کرد.
3-6-4-2 مرحله آموزش :(Training trial)
هر موش به مدت 4روز و هر روز 4 بار در ماز قرا داده می شد. در هربار آزمایش موش از یک سمت ماز به صورت تصادفی رها شده و مسیر حرکات حیوان به مدت 60 ثانیه ثبت می شد. موش بایستی در این مرحله با شنا کردن سکوی پنهان در ماز را پیدا می کرد. پس از یافتن سکو به حیوان اجازه داده می شد به مدت 30 ثانیه بر روی آن استراحت کند. در این مرحله کل مسافت طی شده و مدت زمان سپری شده تا یافتن سکوی پنهان و سرعت حرکت موش ها تا رسیدن به سکوی پنهان، در ماز ثبت می شد.
3-6-4-3 مرحله ارزیابی حافظه کوتاه مدت (Probe):
48 ساعت پس از آخرین روز مرحله آموزش، حافظه فضایی موش ها در ماز فاقد سکو به مدت 3 روز متوالی و هر روز 4 بار مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مرحله یک آزمون 60 ثانیه ای از هر حیوان ثبت شد و در طی این مدت، مدت زمان حضور موش در محوطه ای که قبلا سکو وجود داشته، مسافت طی شده سرعت حرکت موش ها تا رسیدن به این ناحیه و زمانی که موش ها در این ناحیه قرار داشته اند، به عنوان شاخص و ملاک حافظه ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-6-4-4 مرحله ارزیابی حافظه طولانی مدت (Next Probe):
یک هفته پس از آخرین روز مرحله پروب، حافظه فضایی موش ها در ماز فاقد سکو به مدت 1 روز و 4 بار متوالی، مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مرحله یک آزمون 60 ثانیه ای از هر حیوان ثبت شد و در طی این مدت، مدت زمان حضور موش در محوطه ای که قبلا سکو وجود داشته، مسافت طی شده سرعت حرکت موش ها تا رسیدن به این ناحیه و زمانی که موش ها در این ناحیه فرار داشته اند، به عنوان شاخص و ملاک حافظه ثبت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .
نکته: زمان انجام دادن تمامی تست ها بصورت کاملا یکسان و دربین ساعت های 13 الی 18 انجام گردید.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره دانشگاه شهید چمران و شهرستان اهواز

شکل(3-3) ربع های دایره
3-6-5 آنالیز آماری:
از نرم افزار آماری spss جهت تجزیه و تحلیل آماری دادههای این مطالعه استفاده شد. برای مقایسه متغیرهای کمی مسافت و زمان شنا کردن و سرعت حیوان در ماز تا رسیدن به سکو طی روزهای یادگیری از آزمون تجزیه و تحلیلANOVA استفاده شد. همچنین در طی روز به خاطرآوری (آزمونprob , Next prob) جهت تجزیه و تحلیل متغیرهای کمی سرعت و کل مسافت پیموده شده و نیز زمان سپری شده توسط حیوان دراطراف ناحیه سکو) به قطر 20 سانتیمتر) که به عنوان Proximity در نظر گرفته می شود، از آنالیز واریانس یک طرفهANOVA استفاده شد .به منظور مشخص نمودن جایگاه معنی داری از پس آزمون Bonferroni استفاده شد و سطح معنی داری p≤ 0.05 درنظرگرفته شد. داده های آماری به صورت میانگین ± خطای استاندارد گزارش شده اند.

فصل چهارم:
نتایج و بحث
4-1 نتایج روند یادگیری
4-1-1 زمان تاخیری تا رسیدن به سکوی پنهان (Latancy) :
نتایج حاصل از بررسی میانگین زمان تاخیری تا رسیدن به سکوی پنهان در نمودار شماره 4-1 نشان داده شده است. همانطور که در نمودار قابل مشاهده می باشد، میانگین زمان تاخیری در پایان روز چهارم از دوره یادگیری در تمامی گرو های مورد آزمایش با شیب ملایمی رو به کاهش می باشد. این بیانگر این موضوع می باشد که حیوانات آزمایش شده در گروه های مختلف تجربی و کنترل در طی روزهای متوالی آزمایش با زمان کمتری سکوی پنهان را شناسایی و بر روی آن قرار می گیرند. این کاهش در گروه های تجربی تقریبا یکسان بوده اما بیشترین میزان کاهش زمان تاخیر در روز چهارم و در گروه تجربی توام آفتابگردان – هندوانه و گروه تجربی آفتابگردان ،کدو و هندوانه مشاهده گردید.همانطور که در نمودار قابل مشاهده می باشد، از لحاظ نرمال بودن شیب زمان تاخیرگروه مصرفی توام آفتابگردان-هندوانه و کدو دارای بهترین حالت می باشد. از لحاظ آماری در روز اول دوره یادگیری، میانگین زمان تاخیر تا رسیدن به سکوی پنهان در گروه کنترل نسبت به گرو های تخم آفتابگردان ، کدو و هندوانه و آفتابگردان-هندوانه دارای اختلاف معنی دار می باشد(p=0.03 و p=0.02). میانگین زمان تاخیر تا رسیدن به سکوی پنهان در گروه تخم آفتابگردان نسبت به گرو های تخم آفتابگردان، هندوانه وکدو و آفتابگردان-هندوانه دارای اختلاف معنی دار می باشد. (p=0/01 و p=0/02). میانگین زمان تاخیر تا رسیدن به سکوی پنهان در گروه تخم کدو نسبت به گروه تخم آفتابگردان–کدو وگروه آفتابگردان- هندوانه وگروه کدو – هندوانه و همچنین گروه توام آفتابگردان، هندوانه و کدو دارای اختلاف معنی دار می باشد. (p=0.03 و p=0.03 و p=0.04 و p=0.05) همچنین در روز دوم دوره یادگیری، میانگین زمان تاخیر تا رسیدن به سکوی پنهان در گروه کنترل نسبت به گرو ه تخم کدو-هندوانه و گروه توام آفتابگردان، کدو و هندوانه دارای اختلاف معنی دار
می باشد.(p=0.03 و p=0.02). در پایان روز چهارم از دوره یادگیری، میانگین زمان تاخیر تا رسیدن به سکوی پنهان در گروه کنترل نسبت گروه تخم آفتابگردان- کدو و گروه آفتابگردان- هندوانه وگروه کدو- هندوانه و همچنین گروه توام آفتابگردان، کدو و هندوانه دارای اختلاف معنی دار می باشد.(p=0.03 و p=0.03 و p=0.03 و p=0.023)

دسته بندی : علمی