برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

نمودار4-1. نتایج حاصل از بررسی میانگین زمان تاخیرتا رسیدن به سکوی پنهان.
همانطور که نمودار در هر گروه نشان می دهد، زمان تاخیر تا رسیدن به سکوی پنهان در پایان روز چهارم دوره یادگیری، در تمامی گروه های مورد آزمایش با شیب ملایمی رو به کاهش می باشد.
4-1-2 مسافت طی شده تا سکوی پنهان :
نتایج حاصل از بررسی میانگین مسافت طی شده تا سکوی پنهان در نمودار شماره 4-2 نشان داده شده است. همانطور که در نمودار قابل مشاهده می باشد، میانگین مسافت در پایان روز چهارم از دوره یادگیری، در طی روز های متوالی به میزان محسوسی نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است. این بدین معنی می باشد که موش ها با گذشت زمان و مصرف کردن دانه های خوراکی مسافت کمتری را برای پیدا کردن سکوی پنهان طی می نمایند. با توجه به نمودار، کاهش در گروه های تجربی تقریبا یکسان بوده اما بیشترین میزان کاهش مسافت طی شده در روز چهارم و در گروه مصرفی توام آفتابگردان – هندوانه مشاهده گردید. همانطور که در نمودار قابل ملاحضه است تفاوت کاهش از روز اول به روز دوم بسیار سریع صورت گرفته است که نشان دهنده میزان بهبود یادگیری پس از این روز می باشد . بیشترین میزان کاهش در مسافت طی شده از روز اول به دوم در گروه تجربی تخم های توام آفتابگردان،هندوانه و کدو دیده شده که در این گروه شیب کاهش به صورت ملایم تر نسبت به بقیه دیده می شود. از لحاظ آماری ، در پایان روز چهارم از دوره یادگیری، میانگین مسافت طی شده تا سکوی نجات در گروه تخم کنترل نسبت به گروه تجربی آفتابگردان-هندوانه وگروه تجربی تخم کدو-هندوانه و گروه تجربی توام آفتابگردان،هندوانه وکدو دارای اختلاف معنی دار می باشد.(p=0.03 و p=0.05 و p=0.03) همچنین، میانگین مسافت طی شده تا سکوی نجات در گروه تخم آفتابگردان نسبت به گروه تجربی آفتابگردان-هندوانه وگروه تجربی تخم کدو-هندوانه و گروه تجربی توام آفتابگردان، کدو و هندوانه دارای اختلاف معنی دار می باشد.(p=0.03 و p=0.04 و p=0.032)

نمودار4-2. نتایج حاصل از بررسی میانگین مسافت طی شده تا سکوی پنهان.
همانطور که نمودار در هر گروه نشان می دهد، میانگین مسافت در پایان روز چهارم از دوره یادگیری، در طی روز های متوالی به میزان محسوسی نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است.
4-1-3 سرعت رسیدن به سکوی پنهان :
نتایج حاصل از بررسی میانگین سرعت رسیدن به سکوی پنهان در نمودار شماره 4-3 نشان داده شده است. همانطور که در نمودار قابل مشاهده می باشد، میانگین سرعت در پایان روز چهارم از دوره یادگیری افزایش یافته است. همانطور که در نمودار قابل مشاهده می باشد، بیشترین میزان سرعت درپایان روز سوم و چهارم گروه تجربی تخم های توام آفتابگردان، کدو و هندوانه می باشد. همچنین کمترین میزان سرعت در گروه ها تجربی مربوط به تخم های آفتابگردان و تخم های کدو و هندوانه می باشد. از لحاظ آماری در پایان روز اول، میانگین سرعت رسیدن به سکوی پنهان در گروه کنترل نسبت به تمامی گروه های تجربی دارای اختلاف معنی دار می باشد(p=0.046 و p=0.03 و p=0.03 و p=0.04 و p=0.03 و p=0.04 و p=0.01). درپایان روز دوم، میانگین سرعت رسیدن به سکوی پنهان در گروه کنترل نسبت به گروه تخم کدو و گروه آفتابگردان، کدو و هندوانه دارای اختلاف معنی دار می باشد(p=0.046 و p=0.03). همچنین، میانگین سرعت رسیدن به سکوی پنهان در گروه تخم آفتابگردان نسبت به گروه تجربی تخم های آفتابگردان –هندوانه وکدو دارای اختلاف معنی دار می باشد(p=0.028). در پایان روز سوم از دوره یادگیری، میانگین سرعت رسیدن به سکوی پنهان در گروه کنترل نسبت به گروه تخم های آفتابگردان – کدو و گروه آفتابگردان- هندوانه و گروه توام آفتابگردان-هندوانه و کدو دارای اختلاف معنی دار
می باشد(p=0.04 و p=0.04 و p=0.02). همجنین میانگین سرعت رسیدن به سکوی پنهان در گروه آفتابگردان نسبت به گروه توام آفتابگردان-هندوانه و کدو دارای اختلاف معنی دار می باشد(p=0.04 ). در پایان روز چهارم از دوره یادگیری، میانگین سرعت رسیدن به سکوی پنهان در گروه کنترل نسبت به گروه تجربی تخم های آفتابگردان – کدو وهندوانه دارای اختلاف معنی دار می باشد(p=0.03). میانگین سرعت رسیدن به سکوی پنهان در گروه تخم آفتابگردان نسبت به تخم های توام آفتابگردان، هندوانه وکدودارای اختلاف معنی دارمی باشد(p=0.02). همچنین میانگین سرعت رسیدن به سکوی پنهان در گروه تخم هندوانه- کدو نسبت به تخم های توام آفتابگردان،کدو و هندوانه دارای اختلاف معنی دار می باشد (p=0.02).

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع ماشین‏های مجازی و اجرای برنامه

نمودار4-3. نتایج حاصل از بررسی میانگین سرعت رسیدن به سکوی پنهان.
همانطور که نمودار در هر گروه نشان می دهد، میانگین سرعت در پایان روز چهارم از دوره یادگیری، در طی روز های متوالی در آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است.
4-2 نتایج روند حافظه کوتاه مدت
4-2-1 زمان سپری شده توسط حیوان در اطراف ناحیه سکو:
نتایج حاصل از بررسی میانگین زمان سپری شده توسط حیوان در اطراف ناحیه سکو در نمودار شماره 4-4 نشان داده شده است. همانطور که در نمودار قابل مشاهده می باشد، میانگین زمان در پایان روز سوم از دوره پروب، روندی افزایشی را نسبت به گروه کنترل داشته است. این بدین معنی می باشد که موش های مورد آزمایش با مصرف دانه ها جایگاه قرار گرفتن سکو را به خاطر داشته و زمان بیشتری را نسبت به گروه کنترل در یک چهارم هدف می گذرانند. بیشترین میزان افزایش مربوط به روز سوم در گروه تجربی تخم های توام آفتابگردان، کدو و هندوانه می باشد. از لحاظ آماری در پایان روز سوم از دوره پروب، هیچگونه اختلاف معنی داری قابل مشاهده نمی باشد.

نمودار4-4. نتایج حاصل از بررسی زمان سپری شده توسط حیوان در اطراف ناحیه سکو.
همانطور که نمودار در هر گروه نشان می دهد، میانگین زمان در پایان روز سوم از دوره پروب، روندی افزایشی را نسبت به گروه کنترل داشته است.
4-2-2 مسافت طی شده تا ناحیه سکو:
نتایج حاصل از بررسی میانگین مسافت طی شده تا ناحیه سکو توسط حیوان در نمودار شماره 4-5 نشان داده شده است. همانطور که در نمودار قابل مشاهده می باشد، میانگین مسافت در پایان روز سوم از دوره پروب، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. بدین معنی که حیوانات مسافت کمتری را تا رسیدن به منطقه ای که سکو قرار داشته طی می نمایند. که این موضوع بیانگر تثبیت حافظه در کوتاه مدت در حیوانات مورد آزمایش می باشد. کمترین میزان مسافت طی شده مربوط به روز سوم از گروه تجربی تخم های توام آفتابگردان، کدو و هندوانه می باشد . از لحاظ آماری در پایان روز اول از دوره پروب، میانگین مسافت طی شده تا ناحیه سکو گروه کنترل نسبت به تمامی گروه ها دارای اختلاف معنی دارمی باشد (p=0.02 و p=0.03 و p=0.03 و p=0.02 و p=0.04 و p=0.03 و p=0.02). درپایان روز دوم از دوره پروب، میانگین مسافت طی شده تا ناحیه سکو گروه کنترل نسبت به تمامی گروه ها دارای اختلاف معنی دارمی باشد(p=0.04 و p=0.02 و p=0.03 و p=0.02 و p=0.03 و p=0.04 و p=0.02). در پایان روز سوم از دوره پروب، میانگین مسافت طی شده تا ناحیه سکو گروه کنترل نسبت به تمامی گروه ها دارای اختلاف معنی دار می باشد(p=0.03 و p=0.04 و p=0.03 و p=0.02 و p=0.04 و p=0.03 و p=0.02).

مطلب مرتبط :   برنامه‌ریزی و تحلیل داده

نمودار4-5. نتایج حاصل از بررسی مسافت طی شده تا ناحیه سکو.
همانطور که نمودار در هر گروه نشان می دهد، میانگین مسافت در پایان روز سوم از دوره پروب، به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

دسته بندی : علمی