برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

4-2-3 سرعت رسیدن به ناحیه سکو:
نتایج حاصل از بررسی میانگین سرعت رسیدن به ناحیه سکو توسط حیوان در نمودار شماره 4-6 نشان داده شده است. همانطور که در نمودار قابل مشاهده می باشد، میانگین سرعت در پایان روز سوم از دوره پروب در گروه های تجربی به صورت تقریبا یکسان بوده که نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است. اما این مقدار تفاوت چشمگیری را از خود نشان نمی دهند. بیشترین میزان سرعت در گروه تجربی تخم های توام آفتابگردان، کدو و هندوانه می باشد.این موضوع نشانگر تثبیت بهتر حافظه کوتاه مدت در موش های تحت درمان در این گروه می باشد. از لحاظ آماری در پایان روزهای دوم از دوره پروب، میانگین رسیدن به ناحیه سکو در کروه کنترل نسبت به گرو ه های تخم کدو – هندوانه و تخم توام آفتابگردان، کدو و هندوانه دارای اختلاف معنی داری می باشد(p=0.04).

نمودار4-6. نتایج حاصل از بررسی سرعت رسیدن به ناحیه سکو.


همانطور که نمودار در هر گروه نشان می دهد، میانگین سرعت در پایان روز سوم از دوره پروب، در گروه های تجربی به صورت تقریبا یکسان بوده که نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است.
4-3 نتایج روند حافظه طولانی مدت
4-3-1 زمان سپری شده توسط حیوان در اطراف ناحیه سکو:
نتایج حاصل از بررسی میانگین زمان سپری شده توسط حیوان در اطراف ناحیه سکوپس از گذشت یک هفته از زمان پروب اول، در نمودار شماره 4-7 نشان داده شده است. همانطور که در نمودار قابل مشاهده می باشد، میانگین زمان در پایان روز از دوره پروب دوم، روندی افزایشی را نسبت به گروه کنترل داشته است. این بدین معنی می باشد که موش های مورد آزمایش با مصرف دانه ها جایگاه قرار گرفتن سکو را به خاطر داشته و تثبیت جایگاه در حافظه طولانی مدت در موش ها به خوبی انجام گرفته است. بیشترین میزان افزایش مربوط به گروه تجربی تخم های توام آفتابگردان و هندوانه وکدو می باشد. از لحاظ آماری در پایان پروب دوم، میانگین زمان سپری شده در اطراف ناحیه سکو در گروه کنترل نسبت به تمامی گروهای تجربی دارای اختلاف معنی دار می باشد(p≤0.001 و p=0.03 و p=0.001 و p≤0.001 و p=0.07 و p=0.03 و p=0.02).

نمودار4-7. نتایج حاصل از بررسی زمان سپری شده توسط حیوان در اطراف ناحیه سکو در زمان پروب دوم.
همانطور که نمودار در هر گروه نشان می دهد، میانگین زمان در پایان پروب دوم، روندی افزایشی را نسبت به گروه کنترل داشته است.
4-3-2 مسافت طی شده تا ناحیه سکو:
نتایج حاصل از بررسی میانگین مسافت طی شده تا ناحیه سکو پس از گذشت یک هفته از انجام آزمایش پروب توسط حیوان در نمودار شماره 4-8 نشان داده شده است. همانطور که در نمودار قابل مشاهده می باشد، میانگین مسافت دوره پروب دوم، با شیب ملایمی نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است. بدین معنی که حیوانات در گروه های تجربی مسافت کمتری را تا رسیدن به منطقه ای که سکو قرار داشته طی می نمایند. که این موضوع بیانگر تثبیت حافظه طولانی مدت در حیوانات مورد آزمایش می باشد. کمترین میزان مسافت طی شده مربوط به گروه تجربی تخم های توام آفتابگردان، کدو و هندوانه می باشد. از لحاظ آماری در پایان روز سوم از دوره پروب، میانگین مسافت طی شده تا ناحیه سکو در گروه کنترل نسبت به گرو ه تخم آفتابگردان – هندوانه وگروه تخم کدو -هندوانه و گروه تخم توام آفتابگردان، کدو و هندوانه دارای اختلاف معنی داری می باشد( p=0.036و p=0.04 و p=0.03). میانگین مسافت طی شده تا ناحیه سکو در گروه تخم آفتابگردان نسبت به گروه تخم توام آفتابگردان، کدو و هندوانه دارای اختلاف معنی داری می باشد(p=0.03). میانگین مسافت طی شده تا ناحیه سکو در گروه تخم هندوانه نسبت به گروه تخم توام آفتابگردان، کدو و هندوانه دارای اختلاف معنی داری می باشد(p=0.034).

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره مکانیسم های دفاعی و تمرینات استقامتی

نمودار4-8. نتایج حاصل از بررسی مسافت طی شده تا ناحیه سکو در زمان پروب دوم.
همانطور که نمودار در هر گروه نشان می دهد، میانگین مسافت در پایان پروب دوم، با شیب ملایمی نسبت به گروه کنترل کاهش یافته است.
4-3-3 سرعت رسیدن به ناحیه سکو:
نتایج حاصل از بررسی میانگین سرعت رسیدن به ناحیه سکو پس از گذشت یک هفته از انجام آزمایش پروب توسط حیوان در نمودار شماره 4-9 نشان داده شده است. همانطور که در نمودار قابل مشاهده می باشد، میانگین سرعت در پایان دوره پروب دوم در گروه های تجربی به صورت تقریبا یکسان بوده که نسبت به گروه کنترل افزایش داشته است. اما این مقدار تفاوت چشمگیری را از خود نشان
نمی دهند. همچنین می توان با مقایسه با دوره پروب اول این موضوع را بیان نمود که سرعت در گرو های تجربی تا حدودی افزایش یافته است. بیشترین میزان سرعت در گروه تجربی تخم های آفتابگردان- هندوانه می باشد. از لحاظ آماری در پایان دوره پروب دوم، میانگین سرعت رسیدن به ناحیه سکو در گروه کنترل نسبت به گرو ه های تخم آفتابگردان – هندوانه وتخم آفتابگردان-کدو و تخم های توام آفتابگردان، کدو و هندوانه دارای اختلاف معنی داری می باشد(p=0.03 و p=0.01 و p=0.021). میانگین سرعت رسیدن به ناحیه سکو در گروه تخم آفتابگردان نسبت به گرو ه های تخم آفتابگردان – هندوانه وتخم آفتابگردان-کدو و تخم های توام آفتابگردان، کدو و هندوانه دارای اختلاف معنی داری می باشد(p=0.08 و p=0.04 و p=0.05). میانگین سرعت رسیدن به ناحیه سکو در گروه تخم کدو نسبت به گرو ه های تخم آفتابگردان – هندوانه وتخم آفتابگردان-کدو و تخم های توام آفتابگردان، کدو و هندوانه دارای اختلاف معنی داری می باشد.(p=0 و p=0 و p=0.04) میانگین سرعت رسیدن به ناحیه سکو در گروه تخم هندوانه نسبت به گروه های تخم آفتابگردان – هندوانه و تخم های توام آفتابگردان، کدو و هندوانه دارای اختلاف معنی داری می باشد( p=0.016و p=0.06).

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد درباره ،

نمودار4-9. نتایج حاصل از بررسی سرعت رسیدن به ناحیه سکو در زمان پروب دوم.
همانطور که نمودار در هر گروه نشان می دهد، میانگین سرعت در پایان دوره پروب دوم، در گروه های تجربی به صورت تقریبا یکسان بوده که نسبت به گروه کنترل افزایش چشمگیری نداشته است.

فصل پنجم:
نتیجه گیری
دشوارترین مساله ما در بحث درباره هشیاری، افکار، حافظه و یادگیری این است که ما مکانیسم های عصبی تفکر را نمی دانیم و دانسته هایمان در مورد مکانیسم های حافظه ناچیز است(5). می دانیم که تخریب قسمتهای بزرگی از قشر مخ مانع از تفکر فرد نمی گردد، ولی عمق افکار را کم می کند و میزان آگاهی از محیط پیرامون و به خاطر سپردن آن را کاهش می دهد(23). حافظه از نظر فیزیولوژیک بر اثر فعالیت عصبی اولیه و در نتیجه تغییراتی در قابلیت هدایت سیناپسی نرونی به نرون بعد ایجادمی شود. این تغییرات به نوبه خود باعث پیدایش مسیرهای تازه یا مسیر های تسهیلی برای هدایت پیامها درمدارهای عصبی مغز می گردد(14). آزمایشات انجام شده در حیوانات پست تر نشان داده که رده های حافظه در تمام سطوح دستگاه عصبی می توانند ایجاد شوند. حتی رفلکس های نخاعی هم می توانند در پاسخ به تحریک مکرر نخاع حداقل کمی تغییر کنند و این بخشی از فرایند حافظه است(57). بررسی های روانشناختی نشان داده که تکرار دوباره اطلاعات مشخص در ذهن، باعث تسریع و تقویت میزان تبدیل حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت و در نتیجه تسریع و تقویت تثبیت در حافظه می شود(61). نتایج حاصل از مطالعه تجربی حاضر شواهدی را ارایه می کند که نشان می دهد استفاده توام از دانه های آفتابگردان-هندوانه و کدو ،

دسته بندی : علمی