برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

4-5-1-1. گونهی Leptophyes albovittata
شکلشناسی: اندام شنوایی این گونه بر روی ساق پای جلو باز میباشد (شکل 4-19). ساق پای جلو دارای شکاف عمیق میباشد (شکل 4-19). بالهای جلویی (تگمینا) کوتاه بوده و خیلی رشد نکرده است. در جنس ماده تخمریز بلند و شانه مانند است. سرسیها در جنس نر بدون زایده، به نسبت مستقیم و نوک آنها مشکی رنگ میباشند (شکل 4-20).
پراکنش در مازندران: این گونه به تعداد 2 عدد فقط از فریم جمعآوری شد.
پراکنش در ایران : در ایران از تهران شناسایی و جمع آوری گردید.

شکل 4-19. اندام شنوایی و شیار روی ساق پای جلویی گونهی Leptophyes albovittata

شکل 4-20. شکل و رنگ سرسی در جنس نر گونهی Leptophyes albovittata
4-5-1-2.جنس Saga sp.
شکلشناسی: در این گونه اندام شنوایی بر روی ساق پای جلو به شکل یک شکاف می باشد. ساق پای جلو بدون هیچ نوع شیار عمیقی است. ساق دارای خار های فراوان بر روی ناحیه شکمی می باشد. (شکل 4-21).
پراکنش در مازندران:
این گونه در فریم شناسایی گردید.
پراکنش در ایران و جهان:
در جهان در مناطق ساحلی دریای مدیترانه و در ایران در مازندران، آذربایجان شرقی و فارس گزارش شده است.

شکل 4-21. خار های روی ساق جنس Saga sp

Leptophyes albovittata
4-6. بررسی مقدماتی زیست شناسی سوسک برگخوار غلات Oulema melanopus
همانگونه در فصل دوم شرح داده شد جهت بررسی مقدماتی زیست شناسی Oulema melanopus تعداد 3 قفس توری در مزرعه گندم ایستگاه فیروزکندهی ساری و 3 قفس در مزرعه گندم ایستگاه قراخیل قائمشهر نصب و در هر قفس یک جفت سوسک نر ماده در حال جفتگیری رهاسازی گردید. تاریخ نصب قفسها در ایستگاه فیروزکندهی ساری 22/12/1391 و در قائمشهر 24/12/1391، یعنی اوایل مراحل جفتگیری سوسک برگخوار غلات بود. پس از رهاسازی، مراحل رشد سوسک برگخوار بهصورت بازدید روزانه مورد مطالعه قرار گرفت.
در ایستگاه فیروزکنده بازدید روزانهی قفسها تا 15/1/1392 ادامه یافت ولی فعالیت تخمریزی و مراحل زیستی آفت مشاهده نگردید و به دلیل از دست دادن زمان جفتگیری آفت، امکان جمعآوری سوسکهای در حال جفتگیری و رهاسازی مجدد آنها در قفس های این ایستگاه وجود نداشت. بنابراین سایت فیروزکنده حذف گردید.
در ایستگاه قراخیل فعالیت تخمریزی و مراحل مختلف لاروی آفت در هر 3 قفس مشاهده و ثبت گردید (جدول شماره 4-4). با توجه به مشاهدات میدانی و دادههای حاصل از بازدید قفسها نتایج زیر در رابطه با زیستشناسی سوسک برگخوار غلات بدست آمد:
زمان ظهور حشرات کامل زمستانگذران در مزراع گندم واقع در دشت (بهشهر، نکا، ساری، میاندرود، جویبار و قائمشهر از اوایل دهه دوم اسفند ماه شروع شد و در دههی سوم اسفند به اوج خود رسید. جفتگیری معمولا در نیمه دوم اسفند ماه رخ داد و تا پایان اسفند ادامه داشت. در منطقه فریم ظهور حشرات کامل زمستانگذران در مزارع گندم در نیمه دوم فروردین با جمعیت خیلی کم رخ داد و تا اوایل اردیبهشت ادامه داشت.
2- بر اساس نتایج حاصل از قفسهای پرورش، اولین تخم آفت روی گندم در دهه اول فروردین مشاهده شد و حداکثر تعداد تخم در دهه دوم فروردین شمارش گردید. اولین لاروها در نیمه فروردین، حداکثر تعداد لارو در اواخر فروردین و آخرین لاروها در پایان دهه دوم اردیبهشت روی گندم مشاهده گردیدند (جدول 4-4). حشرات کامل نسل جدید در دهه اول خرداد مشاهده گردیدند. میانگین تعداد تخم گذاشته شده توسط هر سوسک ماده حدود 21 عدد و میانگین تعداد لارو منتج از تخمریزی هر سوسک ماده در شرایط طبیعی حدود 17 عدد ثبت گردید (جدول 4-4).

دسته بندی : علمی