برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

این حشره پراکنش گسترده ای داشته و در اکثر نقاط جهان انتشار دارد. زیستگاه اصلی آن اروپا بوده و از آنجا به دیگر کشورها گسترش یافته است. در حال حاضر در کشورهای مدیترانه های و بالاخره ایران در ایران یافت می شود و تاکنون اکثر مزارع گندم استان های همدان٬ اصفهان٬ کرمان و اطراف تهران جمع آوری و گزارش شده است(بهداد٬ 1371).
2-1-8. شته روسی گندم
شته روسی گندم (Diuraphis noxia) از خانوادهی Aphididae، از آفات مهم گندم و جو میباشد. این گونه مخربترین حشرهی آفت در مناطق دارای بارندگی تابستانه محسوب میگردد. شته روسی هم با تغذیه از شیرهی گیاهی موجب خسارت میگردد و هم با تزریق مواد سمی در محلهای تزریق سبب تخریب کلروپلاست گیاهی میشود و نوارهای طولی زرد و سفید رنگ روی برگ گیاه میزبان تولید می کنند (حجت٬ 1362).
2-1-9. شته سبز گندم
شته سبز گندم (Sitobion avenae) از شیره برگ، ساقه و خوشهی غلات تغذیه میکند و خسارت آن معمولاً کم میباشد.
2-1-10. پروانه برگخوار غلات (مینوز برگ غلات)
پروانهی برگخوار غلات با نام علمی Syringopais temperatella به خانوادهی Elachistidae = Scythridae از راستهی Lepidoptera تعلق دارد.
این حشره در نواحی جنوب، جنوب غربی و غرب کشور انتشار دارد و از آفت گندم و جو است. در حال حاضر از آفات مهم کشورهای روسیه، ترکیه، لبنان، اسرائیل، قبرس جنوب و فرانسه محسوب می شود( اقلیدی، 1340الف و بهداد، 1371).
پروانهی برگخوار غلات از گندم، جو، یولاف، یولاف، یونجه و یولاف وحشی، پنیرک، شبدر وحشی، کنگر وحشی و سایر علف های هرز تغذیه میکند. لارو ها از پارانشیم بین دو اپیدرم برگ ها تغذیه کرده و سبب کاهش سطح کلروفیلی و در نتیجه میزان سطح فتوسنتز کننده گیاه شده و در تراکم بالا، مزرعه را کاملاٌ خشک می نمایند (خانجانی،1387).
2-1-11. پروانه خوشه خوار گندم
پروانه خوشه خوار گندم با نام علمی Hadena basiliena به خانوادهی Noctuidae تعلق دارد. لارو این آفت از گرامینههای زراعی شامل گندم و جو و چاودار و ذرت تغذیه و در روی آنها ایجاد خسارت میکند (اقلیدی،1340). لاروهای این آفت از خوشه های گندم تغذیه می کنند و خسارت این آفت در مزارع دیم و یا هراکش است. این آفت در کشورهای اتریش، انگلستان، آلمان، فرانسه، دانمارک، لهستان، شوروی سابق، ژاپن، آمریکا و کانادا شیوع داشته و در ایران تاکنون از استانهای اردبیل و چهارمحال بختیاری گزارش شده است (بهداد، 1371).
2-1-12. پروانه ساقه خوار جو
پروانه ساقه خوار جو با نام علمی Oria musculosa Hb. به خانوادهی Noctuidae تعلق دارد. تراکم بالایی از این آفت، نخستین بار توسط حیدری در سال 1345 در قسمتی از مزارع غلات ناحیه بندر گز دیده شده است. منطقه انتشار این آفت در شمال کشور محدود به قسمتی از اراضی ساحلی واقع در حومه بندر گز در استان گلستان میباشد (حیدری،1353). این آفت علاوه بر جو، گندم، یولاف به علف های هرز چچم و گیاه فالاریا نیز حمله می نماید.
2-1-13. کرم ساقه خوار غلات
کرم ساقه خوار غلات (Oschsenheimeria vaccuella ) به خانوادهی Ochsenheimeriidae از راسته بالپولکداران تعلق دارد. این حشره از آفات مهم غلات بهویژه گندم و جو میباشد. لاروهای سن یک از اپیدرم برگ گیاه میخورند ولی سنین بعدی در داخل ساقه فعالیت تغذیهای دارند.
2-2. مطالعات انجام شده داخل کشور
رجبی و بهروزین (1382) تعداد 7 گونه از راسته جوربالان (Homoptera) ، 5 گونه از راسته ناجوربالان (Hemiptera)، 1 گونه از راسته بالریشکداران (Thysanoptera)، 6 گونه از راسته دوبالان(Diptera) ، 3 گونه از راسته بالغشائیان (Hymenoptera)، 4 گونه از راسته سخت بال پوشان (Coleoptera)و 4 گونه از راسته بال پوالکداران(Lepidoptera) را بعنوان آفات گندم ذکر کرده اند. عبدالهی (1383) مدیریت سن گندم در ایران را شرح داده است.
بررسی های فنولوژی و تغییرات فصلی تراکم جمعیت آفات مهم گندم که در دو روستای سراب و ازنا در استان لرستان در سال های 79-1378 توسط لطیفیان (1382) انجام گرفت که نتایج زیر حاصل شد. سن گندم E. integriceps، تریپس tritici H. و شته گندم Sh. graminum با تغذیه از شیره گیاه و سوسک برگخوار غلات O. melanopa با تغذیه از برگها موجب خسارت میگردند. در این میان سن گندم با بیشترین میزان آلودگی، آفت کلیدی منطقه شناخته شد. تراکم جمعیت تریپس نیز با کمی نوسان در حد بالایی قرار داشت. حداکثر آلودگی شتهی گندم در مرحله ای که همهی خوشهها و سنبلهها از غلاف برگ خارج شدهاند بوجود آمد. حد اکثر تراکم سوسک برگخوار گندم نیز در حدود زمان تشکیل برگ انتهایی رخ داد. همچنین بررسی ها نشان داد که تراکم اکثر آفات در حدود اواسط اردیبهشت تا اوایل خرداد ماه در نقطه اوج است.
سوسک برگخوار غلات در اکثر مزارع گندم ایران فعالیت تغذیه ای داشته و آن را می توان از گیلان تا بلوچستان یافت (رجبی و بهروزین 1382). برخی از پارامترهای زیستی سوسک برگخوار غلات در اصفهان (نعیم، 1362) و آذربایجان شرقی مورد مطالعه قرار گرفته است (طالبی چایچی و همکاران 1378، سیدی صاحباری و همکاران 1379 و سیدی صاحباری 1386). در منطقه خسروشهر آذربایجان شرقی این حشره تک نسلی است. حشرات کامل در شکاف تنه، زیر پوستک درختان و در خاک اطراف درختان سیب زمستانگذرانی کرده و در نیمه دوم فروردین به مزارع گندم و جو هجوم آورده و شروع به تغذیه می کنند. پیک جمعیت در دهه های اول و دوم اردیبهشت رخ می دهد. هر حشره ماده 40 تا 60 عدد تخم عمدتا بصورت انفرادی یا در دسته های دوتایی در سطح رویی برگ های واقع در قسمت های پایین تر بوته ها می گذرانند. این حشره دارای 4 سن لاروی بوده و شفیره ها در محفظه های گلی در عمق 5/2-3 سانتیمتری خاک تشکیل می گردد (.طالبی و همکاران 1378، رجبی و بهروزین 1382). در منطقه رودبار استان گیلان نیز این حشره تک نسلی است. در رودبار، حشرات کامل با رسیدن دمای متوسط روزانه به 6 درجه سانتیگراد، بتدریج از پناهگاههای زمستانی خارج شده و به سوی مزارع گندم و جو پرواز می کنند. و در نیمه اول فروردین با رسیدن متوسط درجه حرارت روزانه به حدود 10 درجه سانتیگراد، تخمگذاری شروع می شود. حدود 78% تخم ها روی برگ، 20% زیر برگ و 3/0% روی ساقه گذاشته می شوند. هر حشره ماده 45-30 عدد تخم گذاشته و طول دوره تخمگذاری 19-14 روز و طول دوره شفیرگی 19-10 روز می باشد (رجبی و بهروزین 1382). در منطقه اصفهان سوسک های زمستانگذران در نیمه دوم فروردین از پناهگاه خارج شده و در اوایل اردیبهشت به مزارع گندم هجوم می آورند. تخم ها در دسته های 2 تا 5 عددی روی برگها مجاور غلاف گذاشته می شوند. دوره جنینی حدود 2 هفته ودوره لاروی 5/3 هفته می باشد. در دهه اول خرداد لاروها در خاک به شفیره تبدیل شده و پس از 20 تا 25 روز، مقارن با شیری شدن دانه های گندم، سوسک های نسل اول ظاهر می گردند. این سوسک ها 10 روز پس از ظهور مزارع را ترک کرده و به سوی گندمیان کنار نهرها پرواز می کنند. 8-10% این سوسک ها جفتگیری کرده و حشرات ماده روی گندمیان کنار نهرها تخمگذاری می کنند. ولی لاروهای نسل دوم حاصل از این تخم ها بر اثر خشک شدن بوته بدلیل قطع آبیاری و یا چرای دام از بین می روند. این سوسکها تا پاییز زیر بوته های مزارع شبدر و یونجه مانده و با سرد شدن هوا در پاییز به زیر پوستک درختان مسن بویژه گلابی پناه می برند (نعیم 1362، رجبی و بهروزین 1382). عموما در مناطقی که بر علیه سن گندم مبارزه شیمیایی انجام می گیرد، سوسک برگخوار غلات نیز تا حد رضایت بخشی کنترل می شود (رجبی و بهروزین 1382).
چرخه زیستی آفت و روند تغییرات جمعیت سوسک برگخوار غلات در سال 77-1376 در مزرعه ای در استان آذربایجان شرقی مورد مطالعه انجام گرفت ونتایج زیر به دست آمد.میانگین تعدادتخم تولید شده به ازای یک حشره ماده13/12±2/49 و میانگین طول دوره ی تخم ریزی 92/3 ± 8/26 روز بوده است. 1/90 درصد از این تخم ها تفریخ و به لارو نورس تبدیل می شدند.میانگین طول چرخه زیستی آفت از تخم تا حشره کامل 49 روز تعیین گردید.میانگین طول عمر حشرات نر و ماده در این بررسی به ترتیب 24/0 ±21 و 16/0± 5/24 روز محاسبه شد(سیدی صاحباری 85)
رمضانی طی سالهای 88- 1386 بررسی هایی روی بال ریشکداران مزارع گندم دیم و آبی در مناطق مختلف استان خوزستان پرداخت و 18 گونه جمع آوری کرد در بین گونه های جمع آوری شده در مزارع آبی بیشترین فراوانی 8/48% مربوط به گونهی ganglebauri H. بوده است و پس از آن گونهی Agrostothrips meridionalis با فراوانی 3/1% و گونهی Eremiothrips similis با فراوانی 8/9% به ترتیب در رده دوم و سوم قرار داشتند. همچنین در مزارع گندم دیم بیشترین فراوانی مربوط به گونهی H. tritici با فراوانی 1/60% اختصاص داشت و پس از آن گونه های E. similis و Thrips tabaci با فراوانی 5/15% و 4/10% در رده های دوم وسوم قرار داشتند (رمضانی، 1388).
فرحی و نامقی در طی سالهای 87-1386 بررسیهایی را در مناطق مختلف گندم شهرستان مشهد انجام دادند و تعداد 6 گونه شته را به روش های مختلف نمونه برداری وشناسایی کردند. در بین گونههای شناسایی شده شته S. avenae و Sh. graminum به ترتیب با 1/53 و 1/29 درصد بیشترین درصد فراوانی را دارا بودند. دیگر گونههای شناسایی شده Metopolophium dirhodum و D. noxia و Rhopalosiphum maidis و R. padi بودند.
سقایی در طی سال 1384 بررسی هایی را روی فون بالریشکداران مزارع گندم شهرستان مرو دشت استان فارس انجام داد که در مجموع 13 گونه مربوط به 6 جنس از 3 خانواده را جمع آوری کرد. بیشترین غنای گونهای مربوط به جنس Haplothrips و گونه ی H. rueteri بوده است. همچنین جنس Frankiniella دارای دو گونه ی F. pallidia و F. occidentalis بود. جنس Odonothrips از دیگر جنسهای شناسایی شده در منطقه بود.
مطالعات انجام شده در خارج کشور
دسته بندی : علمی