برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

ب. نصب قفس در مزرعه و نگهداری فقط دو بوته گندم در آن الف. ساخت اسکلت قفس

د. رهاسازی 1 جفت سوسک نر و ماده در هر قفس ج. جمع آوری سوسکهای در حال جفتگیری
شکل3-3. مراحل ساخت و نصب قفس پرورش سوسک برگخوار غلات


3-3. نمونهبرداری از فون آفات مزارع گندم
نمونهبرداری و جمعآوری هفتگی حشرات از نکا، جویبار، بهشهر، میاندرود، ساری، محمد آباد فریم از اسفند ماه 1391 آغاز و تا تیر ماه 1392 ادامه داشت. در هر سایت و در هر هفته 30 عدد تور زده شد. برای این منظور در مزارع بصورت زیگزاگی حرکت کرده و در 6 ناحیه از هر مزرعه 5 دفعه تور زده شد. سپس نمونه های جمع آوری شده به شیشه حاوی سم سیانور و سپس به شیشه های حاوی الکل اتیلیک 70% منتقل گردیدند. اتیکت نمونههای هر مزرعه شامل اطلاعاتی از قبیل محل جمعآوری و تاریخ جمع آوری با مداد نوشته شده و درون شیشهی الکلی حاوی نمونهی مربوطه قرار داده شد. نمونهها برای مطالعات آزمایشگاهی و تشخیص آفات به آزمایشگاه گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران انتقال داده شدند.
3-4. عملیات آزمایشگاهی
3-4-1. تهیه پرپاراسیون
برای تشخیص قطعی جنس و گونهی برخی نمونهها از قبیل سنها، نیاز به تهیه پرپاراسیون از آلت زادآوری بود که از روش ابراهیمی (1371) استفاده شد. برای اینکار سه یا چهار بند انتهایی شکم نر جدا گردید و در پتاس 10% به مدت 20 تا 30 دقیقه جوشانده شد. سپس آلت زادآوری به گونه ای که آسیب نبیند توسط سوزن و اسکالپل از اسکلریت های شکمی جدا گردید. سپس این قطعات برای آب گیری، یک الی دو دقیقه از الکل های 25، 50، 75 و 96 درصد گذرانده شد و برای تثبیت به گزیلول منتقل شدند. ودر شیشه پنی سیلین حاوی الکل 70 درصد نگهداری شد و روی شیشه ها اتیکتگذاری شد.
3-4-2. عکسبرداری از خصوصیات شکلشناسی خارجی نمونه ها
برای ثبت تصاویر واضح از از ویژگی های مهم اعضای مختلف بدن نمونهها مانند بال، پا، شکم، قفس سینه و شاخک، از بینوکولر دارای دوربین دینوکاپچر متصل به رایانه استفاده شد.
4-4-3. شناسایی نمونه های جمعآوری شده
برای شناسایی نمونهها تا سطح گونه از کلیدهای شناسایی رضوانی (1389)، Bei- Bienko (1967) و Wagner (1960) استفاده شد.
برای تفکیک گونههای سنهای گندم، از کلید Wagner (1967) استفاده گردید.
شته ها نیز بر حسب نوع کورنیکول و طول شاخکها و رنگ آنها با استفاده از کلید شناسایی رضوانی (1389) شناسایی شدند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره نفوذپذیری و روش نمونه

فصل چهارم
نتایج
4. نتایج و بحث
در این تحقیق، تعداد 12 گونه از حشرات زیانآور گندم از مناطق مختلف استان مازندران جمعآوری و شناسایی شدند. از این تعداد 4 گونه به راستهی نیم بالپوشان (Hemiptera)، 3 گونه به جوربالان (Homoptera)، 2 گونه به سوسکها (Coleoptera)، 1 گونه به بالریشکداران (Thysanoptera) و 2 گونه به راستبالان (Orthoptera) تعلق داشتند. اطلاعات اولیه در خصوص زیستشناسی سوسک برگخوار غلات در شرایط مزرعه نیز بدست آمد.
4-1. راستهی نیم بالپوشان(Hemiptera)
راسته سنها غالباً دارای دو جفت بال می باشند و بال جلوئی معمولاً در قاعده چرمی و ضخیم شده و در انتها غشائی است. و رگبندی بالهای جلوئی در شناسائی خانواده اهمیت دارد. قطعات دهان از نوع زننده و خرطوم مفصلی می باشد. خرطوم از زیر و جلو سر منشأ می گیرد. شاخک ها کوتاه (4 یا 5 مفصلی) و پنجه ها 1 تا 3 مفصلی است. دگردیسی از نوع پورومتابولا (Paurometabola) بوده و هم حشره کامل و هم پوره ها غالباً گیاهخوارند و از شیره گیاهان می مکند و برخی از آنها از آفات مهم گیاهان زراعی به ویژه گندم می باشند. مانند خانواده های Pentatomidae و Scutelleridae. البته گونه های شکاری نیز در این راسته وجود دارند.

دسته بندی : علمی