برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

سوسک برگخوار غلات بومی اروپا بویژه منطقه بالکان میباشد. خسارت آن در مناطق مرطوب بیشتر است. در سال 1962 از آمریکا و در سال های اخیر از کانادا نیز گزارش شده است (Hodgson and Evans, 2007, Kher et al., 2011). سوسک برگخوار غلات در لهستان، مجارستان، مولداوی، روسیه، بلغارستان، صربستان، هلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هند، پاکستان، ایران، آمریکا و کانادا بعنوان آفت مهم غلات مطرح می باشد (Kher et al., 2011 ،Walczak, 2005, Hussain and Ahmad, 2006 ). میزبان های سوسک برگخوار غلات عبارتند از: گندم، جو، ذرت، چاودار، ارزن، برنج، سورگوم، یولاف، سودان گراس، ارزن وحشی، مرغ پنجه ای، اویارسلام و تریتیکاله. این آفت بندرت روی گیاهان پهن برگ دیده می شود (Rao et al. 2004a, Hodgson and Evans 2007). ترجیح میزبانی این آفت در مناطق مختلف جغرافیای فرق می کند، بعنوان مثال در لهستان یولاف را به جو و تریتیکاله بهاره، در مجارستان ذرت و در آمریکا گندم را ترجیح می دهد (Kher et al., 2011). بدلیل اهمیت استراتژیک غلات بویژه گندم در دنیا، تحقیقات زیادی روی سوسک برگخوار غلات شده است (Battenfield et al., 1982, Ihrig et al., 2001, Olfort et al., 2004, Philips et al., 2011, Kher et al. 2011).
Bukjes در سال 2008 میلادی، هشت گونهی کمتر شناخته شده و جدید از سوسکهای برگخوار را در منطقه Kalingard در غرب روسیه شناسایی کرد که این هشت گونه شامل هفت گونه ازخانوادهی Chrysomelidae و یک گونه از خانوادهیMegalopodidae بود. سه گونهی Oulema duftschmidi (Redtenbacher, 1974) و Cryptocephalus quaderipustulatus (Gylenhal, 1813) و Phylotreta dilatata (Thompson, 1866) برای اولین بار از این مناطق کشف شد. همچنین تفاوت مرفولوژیک آلت جنسی نر در دو گونه ی O. melanopus و O. duftscmidi مشخص شد.
سوسک برگخوار غلات دارای عوامل کنترل بیولوژیک زیادی است. که نقش موثری در کاهش جمعیت این آفت دارند. در سال 1995، فقط از کشور چک 10 گونه زنبور پارازیتوئید لارو سوسک برگخوار غلات گزارش شد (Sedivy 1995). زنبورهای (Hym.: Mymaridae) Anaphes flavipes و(Hym.: Trichogrammatidae) Trichogarmma sp. پارارزیتوئید تخم این آفت می باشند(Maltby et al., 1969, Anderson and Paschke 1968 &1970). زنبور Anaphes flavipes اولین بار در سال 1965در آمریکا بر علیه سوسک برگخوار گندم استفاده شد. این زنبور دارای دم تقریبی 5/7 سانتی متر و از آنتن های آنها برای تشخیص جنس نر و ماده استفاده می شود. چندین گونه از زنبورهای متعلق به خانواده Ichneumonidae پارازیتوئید لارو سوسک برگخوار غلات می باشند ((Haynes and Gage, 1981 از قبیل Tetrastichus julis ، Diaparsis carinifer و Lemophagus curtus . از مگس های خانوادهی Tachinidae گونه Hyalomyodes triangulifer پارازیتوئید حشره کامل و گونه Meigenia mutabilis پارازیتوئید لارو وشفیره سوسک برگخوار غلات می باشند (Hodgson and Evans 2007 Maltby et al. 1969,). کفشدوزکهای شکارگر تخم این آفت عبارتند از: Hippodamia parenthesis، H. tredecimpunctata و Coccinella novemnotata . گونه های Coleomegilla maculata و Hippodamia convergens کفشدوزکهای شکارگر تخم و لارو سوسک برگخوار غلات می باشند (Shade et al. 1970). بالتوری Chrysopa sp (Neuroptera) و سن Nabis feroides (Nabidae) نیز از دشمنان طبیعی این آفت می باشند (Bjegovic 1968, Schmitt 1988).
فعالیت نماتد های بیماریزای حشرات بر علیه سوسک بر گخوار گندم بالغ تحت شرایط آزمایشگاهی در سال 2009 مورد بررسی قرار گرفت که 3 نژاد اسلوونیایی از نماتد بیماریزای حشرات در شرایط آزمایشگاهی بر علیه بالغین سوسک برگخوار گندم تست شد. این نژاد ها در 4 دز و سه دما تست شد. نژاد Steinerma carpocasa بیشترین تأثیر را داشت و به نظر می رسید که بیشترین پتانسیل را در کنترل سوسک برگخوار غلات زمستانگذران در شرایط مزرعه ای داشته است ( Kaya, 2000.). همچنین دما نقش مهمتری نسبت به دز در نماتد ها داشت بطوریکه نژاد Steinernema feltiae در دمای پایین سوسک برگخوار گندم را بهتر کنترل می کند در حالی که نماتد Heterohabditis bacteriphora در دمای بالاتر سوسک برگخوار گندم را کنترل میکند.
بررسی هایی که توسط (Dosdell and Carcamo) بر روی بیولوژی وگسترش و روشهای کنترل سوسک برگخوار گندم انجام شد. طبق این بررسی ها سوسک برگخوار گندم یک آفت آسیایی- اروپایی است که از غلات شامل گندم و جو و یولاف تغذیه می کند و اولین بار در غرب کا نادا در آمریکای شمالی و در سال 1962 کشف شد و بعد از آن به طور قابل ملاحظه ای در دیگر مناطق جغرافیایی گسترش پیدا کرد. بررسی ها نشان داد مدیریت این آفت شامل استفاده از حشره کش های کنترل زراعی و گیاهان مقاوم و کنترل بیولوژیک است. همچنین زنبور Tetrastichus julis در اروپا بر علیه این آفت موثر بوده است. سوسک برگخوار گندم از کشمیر هند در طی یک بررسی در سال4- 2003 به عنوان یک آفت بررسی و گزارش شد Hosain, 2004)).
حشرات آفات در منطقه گاسیم در بخش مرکزی عربستان در طول فصل زراعی 87-86 و 88-87 به وسیله تله نوری به صورت تصادفی به ترتیب در 50 و 8 مزرعه شناسایی شدند. این آفات در 11 خانواده و 6 راسته ثبت شدند که شامل 3 شب پره از خانواده Noctuidae بودند که برای اولین بار در عربستان شناسایی شدند. شته Shizaphis graminum و Rhopalosiphum padi و یک گونه دید از مینوزها از جنس Agromyza به عنوان آفات اصلی در آن منطقه گزارش شدند.
فصل سوم
مواد و روش ها
3-1. مناطق و زمان نمونه برداری
به منظور بررسی فون آفات گندم در مازندران، از مناطق مختلف گندمکاری استان مازندران سایتهای نمونهبرداری انتخاب شد. مناطق نمونهبرداری عبارت بودند از نکا، جویبار، بهشهر، میاندرود، ساری، محمد آباد و فریم. نمونه برداری در سال زراعی 92- 1391 ، از اسفند 1391 تا تیر ماه 1392 بهطور هفتگی انجام گرفت.
برای بررسی مقدماتی زیستشناسایی سوسک برگخوار غلات 2 سایت مطالعاتی در نظر گرفته شد: ساری و قائمشهر.
3-2. تهیه و آمادهسازی مواد و لوازم.
مواد و لوازم مورد نیاز جهت نمونهبرداری و مطالعات آزمایشگآهی عبارت بودند از: سم سیانور، تورحشره گیری، الکل اتیلیک 70%، پنس، اسکاپل، سوزن حشرات، دسیکاتور، پتریدیش پتاس 10 % ، بینوکولر دارای دوربین دینوکاپچر متصل به رایانه، جعبه حشرات و ظروف نگهداری و حمل نمونهها.
3-2-1. تهیه شیشه سم سیانور
برای کشتن حشرات شکار شده، از شیشه سم حاوی سیانور استفاده شد. شیشه سم به روش زیر تهیه شد. ابتدا در ته یک شیشه دهان گشاد (مانند شیشه مربا)، یک لایه سیانید کلسیم ریخته شد. روی آن یک لایه پنبه قرار داده شد و سپس مقداری گچ دندانپزشکی ریخته شد و با مقدار کمی آب مرطوب و سپس و میلهای چوبی با سطح مقطع صاف، تسطیح و محکم گردید. درون شیشه با استفاده از دستمال کاغذی تمیز و رطوبت زدایی گردید.

مطلب مرتبط :   مقاله پایداری و نگهداری

3-1. شیشه سم سیانور
3-2-2. تور حشره گیری
بیشتر عملیات نمونه برداری با انجام تورزنی در مزارع گندم انجام شد. تور حشرهگیری شامل یک دستهی چوبی سبک و محکم به طول 80 سانتیمتر بود که یک سر آن منتهی به حلقه فلزی به قطر 35 سانتیمتر مجهز به یک کیسه توری بود که این کیسه ریز بافت مقاوم، با بلندی 73 سانتی متر بود.
3-2. تور حشره گیری
3-2-3. تهیه الکل اتیلیک 70%
برای تهیه هر 100 میلیلتر الکل اتیلیک 70%، 70 میلیلیتر الکل اتیلیک خالص در 30 میلیلیتر آب مقطر مخلوط گردید.
3-2-4. ساخت قفس های مخصوص بررسی زیستشناسی سوسک برگخوار غلات و نصب آنها در مزرعه
برای بررسی زیست شناسایی سوسک برگخوار غلات دو مزرعه گندم (هر کدام به مساحت تقریبی یک هکتار) در نظر گرفته شدند. یک مزرعه در ایستگاه فیروزکنده شهر ساری و دیگری در ایستگاه قراخیل شهر قائمشهر. در هر ایستگاه سه قفس توری ساخته و نصب گردید. اسکلت قفس ها ازچوب و پوشش آن توری سفید رنگ با سوراخ های خیلی ریز (پشه بند) بود. هر ققس به ارتفاع 120 سانتیمتر و با سطح مقطع یک مترمربع بود. پس از نصب قفس ها در داخل هر قفس 2 بوته گندم سالم و شاداب نگهداری شد و بقیه بوتهها و علف های هرز بطور کامل حذف گردیدند. بین ساعات 11تا 12، با استفاده از ظرف پلاستیکی مخصوص، یک جفت سوسک برگخوار در حال جفتگیری از همان مزرعه مجاور قفسها به آرامی جمعآوری و در هر قفس رهاسازی شدند. تاریخ نصب قفسها در ایستگاه فیروزکنده ساری 22/12/1391 و در قائمشهر 24/12/1391یعنی اوایل مراحل جفتگیری سوسک برگخوار غلات بود. پس از رهاسازی، مراحل رشد سوسک برگخوار بهصورت بازدید روزانه مورد مطالعه قرار گرفت.

دسته بندی : علمی