Comments: 0 Posted by: 90 Posted on: فوریه 9, 2019

ارزش و قدرتی برابر با سایر قوانین عادی دارند و چگونگی اجرای آن نیز جدا از همان نظام حاکم بر قوانین عادی نمیباشد. پیداست که اگر یکی از مواد موافقتنامه مالیاتی در زمان اجرا نیازمند به وضع آیین نامه اجرایی بوده و درمتن ماده مربوط قید نگردیده باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی
میتواند با استناد به ((اصل 138)) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به وضع آیین نامه اجرایی نماید. از این رو، به نظر میرسد خلاء ناشی از عدم تعیین ترتیب رسیدگی به شکایات مؤدیان مالیاتی به موجب بند (1) ماده مربوط به ((آیین توافق دوجانبه)) را بتوان با استفاده از این آیین نامه خودجوش پر نمود. مزیتی که حل و فصل اختلاف از این رهگذر، نسبت به هیأت ماده251 مکررداردآن است که، اگر وزیر اموراقتصادی و دارایی به عنوان مقام صلاحیتدار، از این اختیار خود استفاده نماید و آیین نامه اجرایی بند (1) ماده یاد شده را وضع نماید، میبایستی این امکان را برای مؤدی فراهم تا با اولین اطلاع از اقدام مغایر با مفاد موافقتنامه بتواند شکایت خود را تسلیم وی نماید. چرا که او نمیتواند براساس اصل 138 قانون اساسی آیین نامهای را مغایر با مفادوروح قانون موافقتنامه مالیاتی صادرنماید. در حالی که تسلیم شکایت درهیأت یاد شده منوط به رعایت شرایط خاص آن میباشد.
ازاین رو نگارنده بر این باور است که ترتیب رسیدگی به این نوع شکایت با وضع آیین نامه اجرایی همسوتر با اصول دادرسی منصفانه خواهد بود. اصولی که جزء حیثیت ذاتی شخص انسان است و در میثاق حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تأکید واقع گردیدهاند.
دوم: حل و فصل از طریق توافق متقابل
((توافق متقابل)) یکی دیگر از شیوههای حل و فصل اختلافات بین مؤدی مالیاتی و دولت های متعاهد است. به موجب این روش که در بند2 ماده ((آیین توافق متقابل)) پیشبینی شدهاست ، مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میکوشند، تا در صورتی که شکایت مؤدی را موجه بدانند و خود به تنهایی نتوانند به راه حل مناسبی دست یابند، موضوع را از طریق ((توافق متقابل )) حل نمایند. همان گونه که از مفاد این بند پیداست، استفاده از این ساز و کار حل و فصل اختلاف مستلزم طی مراحل زیرمی باشد:

ا- مؤدی شکایت خود را مطابق شرایط مطرح دربند (1) ماده ((آیین توافق متقابل)) تسلیم مقام صلاحیتدار نماید.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- مقام صلاحیتدار، شکایت مطرح شده مؤدی را موجه بداند.
3- مقام صلاحیتدار به تنهایی قادر به حل و فصل شکایت مؤدی نباشد و ازطریق توافق متقابل مسئله را حل و فصل نماید.

سوالی که در اینجا مطرح میشود، این است که آیا مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد ملزم به اجرای مذاکره و همچنین دستیابی به توافق هستند؟ به عبارتی دیگر آیا تعهد مقامات صلاحیتدار، در مورد مذاکره و توافق، تعهدی به نتیجه است یا به وسیله؟
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه دربند 26 توضیحات خود، مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد را ملزم نموده که به مجرد درخواست مؤدی مالیاتی فرآیند مذاکره (MAP) را به جریان بیاندازند و به نوعی «الزام به مذاکره» برای مقامات صلاحیتدار به عنوان “تعهدی به نتیجه “در نظرگرفته شده است. با این حال نگارنده بر این باور

]]>