برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

در این تحقیق 2 گونه از خانواده Scutelleridae و یک گونه از خانواده Pentatomidae جمعآوری و شناسایی گردید.

4-1-1. خانواده Scutelleridae
این حشرات به انگلیسی سن های پشت سپر دار خوانده می شوند. در این خانواده سپرچه رشد زیادی یافته و سطح پشتی شکم را می پوشاند. بالها در حالت استراحت تا خورده و در قسمت زیر سپرچه قرار می گیرد. در قسمت غشا بالهای جلو چند عدد رگ یافت می شود. شاخک ها 5 بندی و دارای چشم مرکب و ساده و خرطوم 4 مفصلی هستند
جنس Eurygaster


این حشره دارای شاخک 5 بندی و پنجه های پا 3 بندی است و رنگ بدن این جنس ها بسیار متغیر است و سپرچه تمام سطح شکم به استثنای قسمت کوچکی از کوریوم را می پوشاند.
طبق نگارشات رجبی(1379) تنها اختلاف شکل ظاهری جنس نر و ماده مربوط به قطعات خارجی دستگاه تناسلی آنها می باشد که در قسمت انتهای زیر شکم واقع است. این قطعه در حشرات نر ساده بوده و هیچگونه تقسیم بندی در آن دیده نمی شود، در حالیکه در حشرات ماده به شش قسمت بزرگ و دو قسمت کوچک جمعا 8 قسمت تقسیم شده است.
در تحقیق حاضر نیز فقط به قطعات خارجی دستگاه تناسلی که در انتهای قسمت زیرین شکم واقع شده است دقت شد، در سن های ماده این قسمت دارای 6 قطعه بزرگ و 2 قطعه کوچک بود (شکل 3-4-1-1) ولی در سن های نر ساده و بدون تقسیم بندی بود. (شکل 3-4-1-2)
تفکیک افراد نر و ماده جنس Eurygaster
طبق نگارشات رجبی(1379) تنها اختلاف شکل ظاهری جنس نر و ماده مربوط به قطعات خارجی دستگاه تناسلی آنها می باشد که در قسمت انتهای زیر شکم واقع است. این قطعه در حشرات نر ساده بوده و هیچگونه تقسیم بندی در آن دیده نمی شود، در حالیکه در حشرات ماده به شش قسمت بزرگ و دو قسمت کوچک جمعا 8 قسمت تقسیم شده است.
در تحقیق حاضر نیز فقط به قطعات خارجی دستگاه تناسلی که در انتهای قسمت زیرین شکم واقع شده است دقت شد، در سن های ماده این قسمت دارای 6 قطعه بزرگ و 2 قطعه کوچک بود (شکل 3-4-1-1) ولی در سن های نر ساده و بدون تقسیم بندی بود (شکل 3-4-1-2).

مطلب مرتبط :   برانگیختگی و شیمیایی

جنس ماده دارای 6 قطعه جنس نر دارای 2 قطعه
شکل 4-1. انتهای شکم حشرات نر و ماده جنس Eurygaster (عکس از نگارنده)
از این جنس دو گونه شناسایی گردید که عبارت بودند از: گونه سن گندم Eurygaster integriceps و گونه سن مغربی maura Eurygaster .
4-1-1-1. گونه سن گندم Put Eurygaster integriceps و گونه سن مغربی maura Eurygaster
شکلشناسی: در این تحقیق این دو گونه سن بر اساس نگارشات رجبی از یکدیگر تفکیک شدند (رجبی، 1379). این دو گونه از نظر شکل ظاهری شباهت زیادی به همدیگر دارند و تنها از روی اندام-های تناسلی حشرات نر از همدیگر قابل تفکیک میباشند.
در گونه E. maura اندام تناسلی حشرات نر دارای یک جفت قلاب داسی شکل بوده و خمیدگی آنها نیز به طرف بیرون است. در حالیکه در گونه E. integriceps دو جفت قلاب وجود دارد که جفت زیرین مستقیم، راست و فاقد انحنا میباشد ولی جفت بالایی به طرف بیرون تا حدودی خمیدگی دارد (شکل 4-2).

سن گندم Eurygaster integriceps سن مغربی maura Eurygaster
شکل 4-2. مقایسه اندام تناسلی سن گندم و سن مغربی (عکس از نگارنده)
پراکنش در مازندران:
در این تحقیق گونه سن گندم E. integriceps از منطقه فریم جمعآوری گردید ولی گونه سن مغربی E. maura از دیگر مناطق جمع آوری شده است.
پراکنش در ایران و جهان: این سن در ایران در اکثر مناطق گندم کاری های ایران وجود دارد و در جهان در منطقه پالئارتیک از رومانی تا آسیای مرکزی و اردن گسترش یافته است. ولی سن E. maura در ایران در نواحی شمالی تا شمال غربی و در جهان در منطقه پالئارتیک و شمال آفریقا وجود دارد

دسته بندی : علمی