Comments: 0 Posted by: Posted on:

ه اند. در این میان به نظر میرسد الگوی UN که تاکید بر عامل محل کسب درآمد دارد، بیشتر با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور های در حال توسعه همسو می باشد و الگوی OECD که تاکید بر عامل اقامتگاه دارد، بیشتر با شرایط اقتصادی و سیاسی کشور های توسعه یافته همسو می باشد.
درچند سال اخیر که روند انعقاد موافقت نامههای بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران روندی شتابان به خود گرفته است . ضرورت نگاهی علمی به این موضوع بیش از گذشته احساس
می شود. از این رو در تحقیق حاضر، سعی شده است تا با توجه به اهمیت و نقش مهم و مکملی شیوههای حل و فصل اختلافات مالیاتی در این نوع موافقت نامه ها، به این پرسشها پاسخ داده شود:
1- میزان الگوبرداری ماده 25 موافقتنامههای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران از الگوهای UN و OECD چه میزان بوده است؟
2- آیا روند فعلی در تدوین ماده 25موافقتنامههای بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران می تواند اهداف این نوع موافقتنامهها را محقق سازد؟
و درصورت امکان پیشنهادی را در راستای تکمیل ماده 25و یا ارائه الگوی مطلوب در ارتباط با آن مطرح گردد .
روش تحقیق: توصیفی، تحلیلی

روش جمعآوری دادهها: کتابخانهای

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:
الگویUN : الگوی ارائه شده از سوی سازمان ملل برای انعقاد موافقت نامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف.
الگوی OECD: الگوی ارائه شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه برای انعقاد موافقت نامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف.
مالیات مضاعف: اخذ مالیات در یک دوره زمانی واحد(که مطابق با ماده 155قانون مالیاتهای مستقیم ایران سال مالیاتی نامیده می شود)،از یک منبع مالیاتی (اعم از دارایی و درآمدو مصرف) از مؤدی، توسط دو دولت،که هر یک ازآن دو بنا بر اینکه مؤدی تبعه و یا مقیم آن کشور بوده و یا محل کسب درآمد وی آن کشور می باشد خود را صالح برای وصول مالیات می داند.
منبع مالیاتی(پایه مالیاتی): عاملی است که مشمول اخذ مالیات می گردد. در نظام مالیاتی ایران سه منبع مالیاتی مورد شناسایی واقع گردیده که عبارتند از :
1- درآمد
2- دارایی
3- مالیات بر ارزش افزوده(مصرف)
مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق: ازجمله مهم ترین چالش های پیش روی این تحقیق می توان به کمبود منابع فارسی اشاره نمود که این مهم ناشی از تازگی و نو بودن موضوع تحقیق میباشد.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بخش 1:
مبانی وکلیات

بخش اول: مبانی وکلیات
این بخش در سه گفتار به بررسی مالیات، مالیات مضاعف و شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف می پردازد.
گفتاراول: مالیات
این گفتار در دو بند به بررسی مفهوم کلی مالیات می پردازد.
بنداول: مفهوم کلی مالیات
واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است:
((اجرو پاداش، زکات مال، سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند، در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد، باج، خراج و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند.)) اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:
((مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور، تامین کالاها، خدمات عمومى و ضرورى، تضمین امنیت، دفاع همگانى، عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.))
مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانهاى مدیریت اجتماعى همراه مى باشد. تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده و اصل آن هیچگاه متروک نگردیده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در بین النهرین و آتن در اروپا وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول و اندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است.
حاکم منطقه نیز که برای یک طایفه، قبیله، منطقه یا شهر و ایالتى منصوب مى شد مقدار مشخصی از پول و کالا جهت دولت مرکزی را با افزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و ذخیره شخصى خود بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خویش وصول مى کرد و در نپرداختن آن براى پادشاه و هیچ عذرى پذیرفته نبود و شعار، سر بده، مالیات یا خراج براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش حتى در میان سلاطین و حاکمان پس از اسلام در کشورهاى اسلامى مانند
بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس از او نیز رایج بوده است و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به کلات نادرى را بیشتر از این طریق گرد آورده بود.
از دیگر تفاوتهاى عمده مسئله مالیات درگذشته و حاضر این است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند، بلکه خراج ها باج ها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارایی و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار، حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور فرمان غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب تامین مى شده است نه از خزانه دولت، اینگونه برخورد زمامداران خود سر، با مسئله مالیات و جایگزینى چپاول گرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تا اگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد، مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن بگریزند و همچون مردم کشورهایى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات را امرى طبیعى در برابر فعالیت هاى عمرانى، خدماتى و ادارى دولت ندانند .
فلذا مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابر اسراف کاری هاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى توان مفاهیم گوناگون مالیات را در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر منع مطلق مالیات دانست.
این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقاً در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت از اسلام مصرف می گردد.
در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى، پیشرفت و ارائه خدمات به مردم از طریق دریافت مالیات مى باشد. دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و بر اساس سیاست مالى مى باشد و نیز در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچ گونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند.
الف)پیشینه تاریخی مالیات
ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشور دفاتر و سازمانهای مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل تری داشت و سه نوع مالیات به نامهای اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از ظهور اسلام و در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربی برگردانده شد، اما در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری، وزیر طغرل دفاتر مالیاتی مجدداً به فارسی نگارش یافت.
وزیرمالیه، قبل از مشروطیت مأمور شخص پادشاه بود و شاه تمام درآمدها و عواید کشور را در اختیار داشت و وزیر مالیه بودجه کشور را تنظیم می کرد. در مرکز هر استان مستوفی مسئول امور مالیاتی بود. این مستوفیان عده ای کارمند داشتند که به آنان میرزا می گفتند رئیس مستوفی ها را مستوفی الممالک
می گفتند که لقب وزیر مالیه بود.
یکی از درآمدهای وصولی در زمان قاجار از تیول داری حاصل می شد و تیول داران کسانی بودند که زمینهای دولتی در اختیار آنها قرار می گرفت و با کمک کشاورزان از زمین بهره برداری می کردند وسالیانه مبلغی را بابت تیول داری به شاه می پرداختند. هزینه های دربار، جنگها و مقرری ها از این محل تأمین می شد. در زمان امیرکبیر بسیاری از این مقرری ها قطع و وصول مالیات که درآن زمان خراج نام داشت ضابطه مند گردید، اما با کشته شدن امیرکبیر روند اصلاحات متوقف و وضع به شکل سابق برگشت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵، اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رای اعتماد گرفت و به دستور او محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفت گانه مالیه تصویب و تشکیل شدند. مهمترین ادارات درآن زمان خزانه داری کل، گمرک و وصول عایدات بود. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت .
در سال ۱۲۹۴ وزارت مالیه به نه اداره تقسیم شد که عبارت بودند از: دایره وزارتی، تشخیص عایدات وخالصه جات و مسکوکات، خزانه داری کل، دیون عمومی و وظایف،گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاورعالی برای محاکمات اداری.
ازسال ۱۳۰۰ به بعد دگرگونی های زیادی در وزارت مالیه رخ داد از جمله این که حدود چهل شرکت دولتی تاسیس و بعداً منحل گردیدند و سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیله دو معاون و هفت مدیر اداره می شد. در سال ۱۳۲۹ سازمان وزارت دارایی با تقلیل ادارات به تصویب رسید .
حال : با وقوع انقلاب اسلامی ساختار وزارت اموراقتصادی و دارایی دچار تغییرات چندانی نشد و وصول درآمدهای مالیاتی همچنان از وظایف این وزارتخانه بود. تا اینکه در چارچوب اهداف برنامه سوم توسعه اقتصادی، طرح ساماندهی اقتصادی و سیاستهای دولت در زمینه اصلاح ساختاراقتصادی به عهده این وزارتخانه گذاشته شد. از مهم ترین اقدامات این وزارتخانه اصلاح نظام مالیاتی بود که شامل : ۱ـ تشکیل سازمان امورمالیاتی ۲ـ اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم ۳ـ روزآمد کردن نظام مالیاتی کشور .
آینده :
سازمان امورمالیاتی کشور ، بعد از تدوین وتهیه آئین نامه های اجرایی قانون تجمیع عوارض که طی آن وصول عوارض متعدد از واحدهای تولیدی، کنارگذاشته شد و واحدهای تولیدی تنها یک بار مالیات می پردازند گامی مهم برای جلوگیری از بوروکراسی اداری برای وصول مالیاتها برداشت
قانون مالیات برارزش افزوده که درسال هشتاد وهفت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید، مکمل قانون جدید مالیاتهای مستقیم وتجمیع عوارض است که توانسته است گامی مهم در جهت استقرار نظام تکمیل شده وجامع مالیاتی در کشور بردارد.
اجرای مالیات برارزش افزوده نیازمند استفاده از فناوری اطلاعات می باشد، تا با استفاده از نیروهای متخصص بتوان نظامی را بنیان گذاری نمود که از دانش روز بهره مند باشد. درکارآمد سازی سیستم مالیاتی کشور آموزش کارکنان از اولویت خاصی برخوردار می باشد و کارکنان آموزش دیده و مجرب آشنا با فناوری نوین ارتباطی بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری دهند. تکیه بر وصول بیشتر مالیات غیر مستقیم بجای مالیات مستقیم از اهداف کلان سازمان امور مالیاتی کشور باشد.
سهم مالیات از بودجه عمومی کشور در سال 1381 درحدود ۲۶% بوده است که با توجه به استعداد بـالقوه مـالیـاتـی کـه در کشـور وجـود دارد، چنین رقمی منطقی نیست و در مقایسه با سایر کشورها نیز درآمدهای مالیاتی کشور ناچیز است. اجرای مالیات برارزش افزوده و اقدامات دیگری که سازمان امورمالیاتی تحت بررسی دارد همگی در راستای سیاست اداره امورکشور بدون نفت می باشد که با تبلیغ و نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی و تصویب قوانین لازم تحقق چنین امری دور از ذهن نخواهد بود .
بند دوم: انواع مالیات
این بند در سه مورد به بررسی انواع مالیات، اصول کلی مالیات و اصول حقوقی کاربردی در مالیات مضاعف می پردازد.

مالیات را بر پایه

]]>