برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

S. avenae 1 فریم 2/1/92
S. avenae
D.noxia 6 فریم 14/1/92
S. avenae 3 فریم 27/1/92
D.noxia 2 فریم 2/2/92
S. avenae 0 فریم 1/3/92

Shizaphis graminum Sitobion avenae Diuraphis noxia
4-14. شته های مزارع گندم مازندران
4-3. راستهی سخت بالپوشان یا سوسکها (Coleoptera)
سخت بالپوشان از نظر تعداد گونه بزرگترین راسته حشرات می باشند. سوسکها دارای اندازه های متفاوت (از یک میلی متر تا چندین سانتیمتر) و عادات و رفتار متفاوت می باشند. سخت بالپوشان دارای دو جفت بالند ولی بارزترین وسیله تشخیص آنها این است که بالهای جلوئی آنها چرمی و سخت شده و بصورت پوششی روی بالهای عقبی قرار می گیرند، این نوع بالهای جلوئی را بالپوش (Elytra) می نامند. بالپوشها بعنوان محافظ بالهای زیرین بوده و در پرواز حشره نقشی ندارند. البته سوسکهایی وجود دارند که فاقد بالپوشند و یا اینکه بالپوشهایشان خیلی کوتاه می باشند. سوسکها اغلب دارای قطعات دهانی ساینده هستند.
این حشرات دارای دگردیسی کامل (Holometabola) می باشند. سوسکها تنوع زیادی از نظر شکل شاخکها و پاها، فرم لاروها، نوع تغذیه و محیط زندگی دارند. لارو سوسکها به اشکال مختلف از قبیل اسکارابی فرم (Scarabeiform)، کامپودی فرم (Campodeiform)، کارابی فرم (Carabiform)، الاتری فرم (Elatriform) و کورکولیونی فرم (Curculioniform) می باشند؛ ولی هرگز اروسی فرم نبوده و فاقد پاهای کاذب شکمی هستند. شفیره سوسکها اغلب آزاد (Pupa Libera) بوده ولی در بعضی از خانواده ها مانند خانواده کفشدوزکها (Coccinellidae) شفیره غیر آزاد (Pupa obtecta) می باشد. بسیاری از سوسکها گیاهخوارند و از آفات مهم محصولات کشاورزی می باشند. عده ای شکارچی حشرات و جانوران ریز دیگر بوده و از عوامل مهم کنترل بیولوژیک آفات می باشند و برخی نیز پوسیده خوارند.
راسته سخت بالپوشان غالباً به دو زیر راسته تقسیم میشود که عبارتند از:
زیر راسته گوشتخواران (Adephaga) :در این زیر راسته پیش ران (Coxa) پای عقب بزرگ بوده و به طرف عقب کشیده شده و مفصل اول شکم را بطور کامل قطع می کند. پی ران (Trochanter) بزرگ، شاخکها نخی شکل و پنجه ها پنج بندی است. اکثر این سوسکها شکارچی می باشند مانند سوسکهای خانواده Carabidae.
زیر راسته همه چیز خواران (Polyphaga): در این زیر راسته پیش ران (Coxa) پای عقب کوچک بوده و مفصل اول شکم را قطع نمی کند. پی ران (Trochanter) کوچک، شاخکها و تعداد پنجه پا و نوع تغذیه بسیار متنوع است. تعداد زیادی از اینها گیاهخوارند و از آفات گیاهان زراعی، درختان میوه و درختان جنگلی و محصولات انباری می باشند. عده ای پوسیده خوارند و برخی شکارچی بوده و حشره خوارند. عده زیادی ازآنها گلخوارند. از این راسته می توانیم به خانواده های Coccinellidae، Chrysomelidae، Scarabaeidae اشاره کنیم.
4-3-1. خانوادهی Scarabaeidae
از لحاظ جثه جز بزرگترین خانواده سوسک ها می باشد. این خانواده به انگلیسیScirib beetles خوانده می شود. در اثر وجود شکم شش حلقه ای که فقط پنج حلقه آن قابل رویت است از خانواده های دیگر متمایز می شود.رنگ بدن آنها از سیاه یکنواخت تا زرد مات متغیر می باشد. پنجه ها 5 بندی و بندرت فاقد پنجه های جلویی می باشد. شاخک ها 8 تا 11 حلقه ای و به شکل ورقی است. بالپوش ها شکم را بطور کامل نمی پوشانند(Borror et al., 1989).یک گونه ازاین خانواده به نام Anisoplia austriaca شناسایی گردید.

مطلب مرتبط :   دفن مواد زائد و طراحی مهندسی

4-3-1-1. گونهی Anisoplia austriaca
شکلشناسی: این سوسکها دارای یک لکه مربعی سیاه رنگ بر روی قاعدهی بالپوشها میباشند (شکل4-15). مقدار زیادی کرک های ریز در ناحیه شکم و پاهای این گونه وجود دارد (شکلهای4-17 و 4-16).
پراکنش در مازندران: این گونه از منطقه فریم جمع آوری گردید.
این آفت در ایران از اردبیل، مازندران، قزوین، گلستان، مازندران و زنجان گزارش شده است و در جهان ازکشورهای اروپایی و خاور میانه انتشار دارد.

شکل 4-15. قاعدهی بالپوش گونهی Anisoplia austriaca

دسته بندی : علمی