Comments: 0 Posted by: 90 Posted on: فوریه 9, 2019

اِعمال فرا سرزمینی قانون مالیاتی درمورد درآمدهای خارجی اشخاص ایرانی مقیم خارج و نیز اِعمال اصل کامل منبع نسبت به کلیه اشخاص با توجه به درآمدهایشان درایران، احتمال بروز مالیات مضاعف به هر دو شکل مثبت و منفی آن وجود دارد. از این رو، به بررسی مواد قانون مالیاتهای مستقیم درارتباط با این موضوع خواهیم پرداخت .

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1380 با در نظر داشتن اصل تابعیت، اصل اقامتگاه و اصل منبع درآمدها و داراییهای اشخاص (حقیقی-حقوقی) ایرانی و خارجی را مشمول مالیات دانسته است.
الف) مالیات بردارایی

بند 1ماده یاد شده،کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی و یا حقوقی را فارغ از تابعیت آنها برطبق باب دوم (که درحال حاضرتنها شامل ارث و حق تمبر میگردد) مشمول مالیات نموده است. یعنی اموال و املاک مالکین ایرانی و خارجی که در ایران واقع شدهاند، به موجب باب دوم این قانون مشمول مالیات میشوند و مالیات بر ارث، تنها مالیات بر دارایی میباشد که به اموال و املاک آنها تعلق میگیرد، که چگونگی تعلق آن، به موجب بندهای 1و2و3 ماده 17 این قانون تعیین میگردد. به عنوان مثال، در مورد اتباع خارجه و سایر موارد، نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است، کلاًً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم.
ب)مالیات بردرآمد
بندهای 1 تا 5 ماده 1 قانون مالیات های مستقیم، چگونگی تعلق گرفتن مالیات بردرآمد اشخاص را
بیان می دارد:
– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل میکند.
– هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج ازایران، نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران تحصیل میکند.
– هر شخص حقوقی ایرانی، نسبت به کلیه درآمدهایی که درایران یا خارج از ایران تحصیل میکند.
– هر شخص غیر ایرانی (اعم ازحقیقی یا حقوقی)، نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل میکند و همچنین نسبت به درآمدهایی که بابت واگذاری امتیازات یا سایرحقوق خود و دادن تعلیمات و کمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمایی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هرعنوان دیگر عاید آنها میگردد)، ازایران تحصیل می کنند .
نیک پیداست که قانونگذار ایرانی در چگونگی تعیین درآمد مشمول مالیات افزون بر تابعیت شخص، بر اقامتگاه او نیز توجه داشته است. بدین ترتیب، برطبق بند (1) ماده1 قانون یاد شده، اتباع ایرانی را با اقامت داشتن در ایران مشمول مالیات دانسته و در واقع اصل اقامتگاه را در مورد آنها به کارگرفته است.

همچنین مطابق بند 3 ماده1 همین قانون اقامت اشخاص ایرانی را در خارج از کشور مانع از مشمول مالیات بودن آن در ایران ندانسته است، اساساًً می توان گفت که در مورد درآمدهای داخلی، تفاوتی بین اشخاص قائل نگردیده است. از این رو کلیه اشخاص ایرانی و خارجی را نسبت به کلیه درآمدهای خود در ایران مشمول مالیات قرار داده است . درواقع اصل منبع کسب درآمد را ملاک عمل خود قرار داده است. این نوع نگرش حاکم بر قانون مالیاتها و قائل گردیدن حاکمیتی فراسرزمینی برای این قانون، مؤدیان مالیاتی را در معرض پدیده مالیات مضاعف و فرار مالیاتی قرار میدهد .
گفتارسوم: شیوههای جلوگیری از بروز مالیات مضاعف
بنداول: شیوههای یکجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف
یکی از شیوههای مقابله با بروز مالیات مضاعف اقدامات یکجانبه میباشد. بررسی مواد قانون مالیاتهای مستقیم بیانگر آن است که قانونگذار در برخورد با درآمد اشخاص ایرانی شیوهای یکجانبه و درآمد اشخاص بیگانه، مشروط به رفتار متقابل از سوی دولت متبوع شخص بیگانه نموده است. در زیر به شرح هر یک از این مواد خواهیم پرداخت.
الف)درآمد اشخاص ایرانی مقیم ایران
تبصره ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم از جمله موادی میباشد، که تحت شرایطی، درآمد مشمول مالیات خارجی، اشخاص ایرانی مقیم ایران را ازمالیات معاف می شمارد. این تبصره در چگونگی این معافیت بیان میداردکه اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران، در صورتیکه درآمدی از خارج کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد، پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود، حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند، مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق میگیرد، هر کدام کمتر باشد، از مالیات بردرآمد آنها قابل کسر خواهد بود.
این تبصره، با تحقق شرایط زیر توانسته است نوعی اعتبار مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی مقیم در کشور ایران نسبت به درآمدهایی که در خارج از ایران کسب نموده اند قائل گردد.
1- درآمد در خارج از کشور بدست آمده باشد و مالیات آن را به دولت محل پرداخت نموده باشد. منظور از دولت محل،دولتی میباشد که شخص ایرانی مقیم د رایران از آن کسب درآمد نموده باشد (کشور منبع درآمد).
2- درآمد کسب شده مؤدی (شخص ایرانی مقیم ایران) در صورتهای مالی (اظهارنامه،ترازنامه،صورت سود و زیان) برطبق مقررات این قانون اعلام گردد.
ب)درآمد اشخاص ایرانی مقیم خارج
ماده 180 قانون مالیاتهای مستقیم،که نخست به تعریف شخص مقیم و شرایط آن پرداخته است، ازجمله موادی میباشد که به صورتی یکجانبه توانسته است، موجبات معافیت درآمد اشخاص ایرانی مقیم در خارج از کشور را فراهم نماید. همان گونه که از این ماده استنباط میگردد، این بخشودگی فقط برای ایرانیان مقیم خارج از کشور و فقط نسبت به آن درآمدی است که در خارج از ایران کسب مینمایند، . به این ترتیب، اشخاص مذکور بر اساس بند3 ماده 1(ق.م.م) که بیانگر آنست که: اشخاص حقیقی ایرانی مقیم خارج، نسبت به درآمدهایی که از ایران بدست میآورند، مشمول مالیات خواهند بود و معافیتی بابت کسب درآمد از ایران از سوی این افراد به صرف اقامت در خارج ازکشور، به آنها تعلق نمیگیرد.
قانونگذار ایرانی، افزون بر پیش بینی اقداماتی یکجانبه، به منظور پیشگیری از مالیات مضاعف برای درآمدهای اشخاص ایرانی، مقرراتی را نیز به همین منظور، برای درآمدهای اشخاص بیگانه در نظر داشته که در زیر به بررسی آن خواهیم پرداخت.
ج)درآمد اشخاص حقیقی بیگانه:
فصل سوم قانون مالیاتهای مستقیم، که در بر دارنده مقررات مربوط به وصول مالیات بر درآمد حقوق است، مقررات زیر را به منظور پیشگیری از مالیات مضاعف بر درآمد اشخاص حقوقی بیگانه، درنظر داشته است.
درآمدهای حقوق، به شرح بندهای 1 تا 4ماده 91 از پرداخت مالیات معاف میباشد.
اول: رؤسا و اعضای مأموریت سیاسی خارجی در ایران و رؤسا و اعضای هیاتهای نمایندگی فوق العاده دول خارجی، نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود، به شرط معامله متقابل و همچنین رؤسا واعضای هیاتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی نباشد.
دوم: رؤسا و اعضای ماموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی، نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط رفتار متقابل.
سوم:کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی ، اقتصادی و علمی دول خارجی و یا مؤسسات خارجی به ایران اعزام میشوند، نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا مؤسسات مذکور.
چهارم: کارمندان محلی سفارتخانهها وکنسولگریها و نمایندگیهای دولت جمهوری اسلامی ایران درخارج، نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند، به شرط رفتار متقابل.
همان گونه که ملاحضه میگردد، در بندهای1 و2 و4 ماده فوق، قانونگذارایرانی شرایطی را به منظور اعطای معافیت به هر یک از اشخاص مذکور مقرر نموده است، که به شرح زیر میباشد.
1- شرط رفتار متقابل:
اول: در مورد رؤسا و اعضای مأموریتهای سیاسی خارجی در ایران و همچنین رؤسا و اعضای هیاتهای نمایندگی فوق العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی ازدولت متبوع خود. شرط برخورداری از این معافیت را اقدام متقابل از سوی کشور متبوع اعضای ماموریت، میداند و اگر چنین معافیتی از سوی دولت مذکور برای اعضای ماموریت سیاسی و فوق العاده ایران در آن کشور در نظرگرفته نشود، دولت ایران نیز دست به اقدام متقابل خواهد زد. این اعطای معافیت مالیاتی، افزون برحذف مالیات مضاعف، نوعی مزایای دیپلماتیک میباشد، که دولت ایران در چهارچوب صلاحیت انحصاری خود، و به منظورتسهیل در انجام وظایف دیپلماتیک مأموران سیاسی ودر راستای عهدنامه وین در زمینه روابط سیاسی برای مأموران دیپلماتیک، قائل گردیده است.
دوم: اعطای معافیت به رؤسا و مأموریتهای کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان مؤسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع نیزمنوط به رفتارمتقابل است.دراینجانیزدرمورداعضای کنسولی دولت ایران براساس صلاحیت انحصاری خود و نیز در همسویی باکنوانسیون وین در مورد حقوق کنسولی مبادرت به اعطای چنین مزایایی نموده است، تاضمن اعطای معافیت از مالیات مضاعف نیز جلوگیری بعمل آورد .
2- شرط رفتارمتقابل و نداشتن تابعیت ایران
حقوق کارمندان محلی از دیگر مواردی که دولت ایران مبادرت به اعطای معافیت مالیاتی، به منظور جلوگیری از مالیات مضاعف و همچنین همسویی با کنواسیونهای وین در مورد روابط دیپلماتیک وکنسولی نموده است، که در این مورد افزون بر رفتار متقابل دولت فرستنده، ایرانی نبودن کارمندان نیز شرط میباشد.
3- شرط نداشتن تابعیت ایران:
حقوق دریافتی رؤسا واعضای هیاتهای نمایندگی سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی آن در ایران نسبت به حقوق دریافتی از سازمان و مؤسسات مذکور، مشروط به اینکه این اشخاص ایرانی نباشند، ازسوی دولت ایران و در راستای کنوانسیون نمایندگی دولتها درروابط خود با سازمان های بینالمللی مورخ 28/4/1967 اعطا شده است.
4- اعطای معافیت بدون پیش شرط:
حقوق دریافتی کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمکهای بلاعوض فنی واقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا مؤسسات بینالمللی به ایران اعزام
میگردند، بدون هیچ گونه پیش شرطی از سوی دولت ایران معاف گردیده اند.
د) درآمد اشخاص حقوقی غیر ایرانی
قانونگذار ایرانی به موجب تبصره 3 ماده 105 قانون مالیاتها به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف آن میزان از مالیاتی را که این اشخاص به موجب سایر مقرارت قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت نموده اند، را از مالیات متعلق این اشخاص، قابل کسر دانسته و حتی اضافه پرداختی را قابل استرداد میداند. همچنین به موجب تبصره 5 ماده109 قانون یاد شده، معافیت از مالیات مضاعف مؤسسات بیمه خارجی را که یکی از انواع اشخاص حقوقی میباشند، را منظورداشته است. بدین منظور، نخست مالیاتی را به نرخ 2% بر درآمد بیمه گران اتکایی خارجی از محل حق بیمه و سود پرداخت شده از سوی مؤسسات بیمه ایران وضع نموده و سپس نوعی معافیت مالیاتی به نفع بیمه گرخارجی پیش بینی کرده است، که آن را مشروط به رفتار متقابل نسبت به درآمدهای مشابه مؤسسات بیمه ایرانی درکشور متبوع بیمه گر اتکایی خارجی میداند.
بنددوم: شیوههای دو یا چند جانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف (معاهدات مالیاتی)
یکی دیگر از شیوههای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف (اعم ازمثبت ومنفی) و فرار مالیاتی، موافقتنامههای بینالمللی اجتناب از اخذ از مالیات مضاعف منعقده بین دولتهامیباشند. در این نوع معاهدات دولتهامیکوشند با به کارگیری تعاریف مشترک، دادن انحصار و یا اولویت اخذ مالیات به یکی از دول متعاهد، هم پوشانیهای شکل گرفته در صلاحیتهای مالیاتی بین خود، درخصوص منابع درآمدی ((

]]>

Leave a Comment