برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
در این کد ، بیش از 500 جدول شامل اطلاعات مربوط به اندرکنش نوترون ، برای تقریبا 100 عنصر و ایزوتوپ مختلف فراهم شده و در دسترس است . در طبیعت ، داده های الکترون و فوتون ، داده های اتمی هستند نه داده های هسته ای . جداول اندرکنش فوتون ، برای تمامی عناصر از 1 Z= تا 94 Z= موجود است . جدول داده های مربوط به اندرکنش فوتون ، شامل پراکندگی همدوس و ناهمدوس ، جذب فوتوالکتریک با امکان گسیل فلوئورسانس و تولید زوج است . علاوه بر داده های فوق ، در کد MCNP جداول داده های حرارتی نیز برای استفاده در پراکندگی ذرات حرارتی ، وجود دارد.
زمانی که انرژی نوترون ها به اندازه کافی کاهش می یابد ، تاثیرات کریستالی و مقید بودن شیمایی (مولکولی) اهمیت پیدا می کند و به این منظور در دماهای مختلف داده های مربوط به آب سبک و سنگین ، بریلیوم فلزی ، بریلیوم اکسید ، بنزن ، گرافیت ، پلی اتیلن ، زیرکونیوم و هیدروژن در زیر کونیوم هیدرات ، موجود است. [14]
به طور کلی ، این کد توانایی حل مسائل مربوط به ترابرد ذرات را دارد. از این کد می توان در موارد زیر استفاده کرد :
ترابرد نوترون به تنهایی
ترابرد فوتون به تنهایی
ترابرد الکترون به تنهایی
ترابرد نوترون و فوتون
ترابرد فوتون و الکترون
ترابرد نوترون و فوتون و الکترون
البته در استفاده از از کد MCNP4C برای ذرات مختلف ، محدودیت انرژی نیز وجود دارد ، به طوری که تنها قادر به انجام محاسبات مربوط به نوترون در بازه ی انرژی Mev 20 -11 -10 و برای فوتون و الکترون در بازه ی انرژی Mev 1000 – Kev 1 است.
مشخصات چشمه
در MCNP برای کاربر این امکان وجود دارد که چشمه ی تابش را به دلخواه خود تعریف کند. برخی متغیرهای چشمه ، مانند انرژی ، زمان ، موقعیت و راستا (جهت) ، ممکن است دارای توزیع احتمال مستقل باشند . همچنین گاهی ممکن است تعدادی از متغیرهای چشمه به متغیرهای دیگری وابسته باشند ( مانند وابستگی انرژی به زاویه ) ، بنابراین توسعه ی ساختار چشمه از مقدورات و امکانات MCNP است . همچنین تعدادی از توابع توزیع احتمال معتبر برای برخی متغیرهای چشمه در کد در نظر گرفته شده است. از این میان می توان به توابع تحلیلی مختلفی که برای طیف انرژی شکافت و همجوشی مانند وات ، ماکسول و گاوسی در کد وجود دارد ، اشاره کرد. از دیگر خصوصیات کد ، امکان تعریف چشمه ی بحرانیت توسط کاربر به منظور ارزیابی مقدار keff است.[14]
تالی و خروجی
کاربر می تواند به کد فرمان دهد تا خروجی های مختلف وابسته به جریان ذرات ، شار ذرات و انرژی را تولید کند. به این فرمان ها که توسط کاربر به کد داده می شود ، در اصطلاح تالی می گویند.
خروجی تالی های کد MCNP در تمام حالات بجز خروجی چشمه ی بحرانیت ، بر حسب یک ذره ، نرمالیزه می شود. در خروجی برنامه به دنبال تالی جزئیات مربوط به محاسبات نیز آورده شده است. همچنین در فایل خروجی ساخته شده توسط MCNP، به منظور بررسی دقت و صحت محاسبات ، 10 نوع چک آماری مختلف برای هر کدام از تالی های خواسته شده انجام و به کاربر نشان داده می شود. همچنین در برخی حالات امکان نمایش نتایج خروجی به صورت گرافیکی وجود دارد.
هندسه درMCNP
هندسه کد MCNP4C در مختصات کارتزین طبق شکل ( 3-2 ) رسم می شود. کد MCNP4C، توانایی رسم هندسه ی داده شده را به منظور بررسی و چک خطاهای هندسه ، داراست.
شکل 3-1) هندسه کد MCNP4
کاربر می تواند هندسه رسم شده توسط کد MCNP4C را در سه جهت X، Y و Z مشاهده کند. به منظور پیش فرض هندسه ی نمایش داده شده توسط کد MCNP4C، در صفحه 0= z است و می توان آن را تغییر داد. [14]
پارامترهای مهم MCNP
پارامترهای مورد استفاده در تعریف سلول
انواع پارامترهای بکار رفته در تعریف سلول ها عبارتند از :
دسته بندی : علمی