برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

1-7-1- کمردرد:
هرگونه دردی که در ناحیه کمر بوده و با انتشار یا بدون انتشار به اندام تحتانی باشد و ناشی از اختلال عملکرد عناصر قطعه حرکت، که شامل دو مفصل (فاسیت و مفصل بین مهره ای) و اتصالات لیگامانی کپسول و عضلات است را تحت عنوان کمردرد می نامند.
تعریف عملیاتی کمردرد:
در این تحقیق افرادی به عنوان بینار با کمردرد در نظر گرفته شده اند که علت کمردرد آنها هیچگونه بیماری روماتیسمی، سیستمیک، ضربه و شکستگی ناحیه ستون فقرات نباشد.
1-7-2- آب درمانی:
تعریف نظری آب درمانی: یک پروسه درمانی فعال است که کمک به بهبود عملکرد از طریق بکارگیری تمرینات آب درمانی می باشد. این مراحل احتیاج به مراقبت مداوم یک آب درمانگر برای آموزش تمرینات درمانی آبی می باشد.
تعریف عملیاتی آب درمانی:
معادل درمان آبی، استخر درمانی، درمان با آب و در خارج از آمریکا آب درمانی می باشد.
1-7-3- تعریف درد:
تعریف نظری درد: عبارت است از تجربه ی حسی و عاطفی ناخوشایند که می تواند قبل از ایجاد آسیب بافت یا توأم با آن ایجاد شود (تولدر و همکاران، 2000).
تعریف عملیاتی درد:
شدت درد موجی است در ناحیه کمرو اندام تحتانی که با استفاده از معیار سنجش خطی بصری سنجیده می شود. شدت درد کمر و اندام تحتانی هرکدام در روز تست و بیشترین شدت کمردرد و اندام تحتانی در طول هفته قبل از تست از این طریق بررسی می گردد. همچنین درد بیمار در وضعیت های خم شدن تنه به جلو، خم شدن به عقب، خم شدن به راست و چپ و چرخیدن به راست و چپ در وضعیت ایستاده بررسی می شود (لارسن و همکاران، 1999).
1-7-4- انعطاف پذیری ستون فقرات ناحیه کمر:
تعریف نظری انعطاف پذیری:
انعطاف پذیری ستون فقرات ناحیه ی کمر، حداکثر دامنه حرکتی فعال ستون فقرات ناحیه کمر در جهات مختلف می باشد (دیویسن و همکاران، 2011).
تعریف عملیاتی انعطاف پذیری:
در این تحقیق انعطاف پذیری ستون فقرات ناحیه کمر شامل حداکثر دامنه ی حرکتی فعال در جهات خم شدن به جلو و خم شدن به عقب در وضعیت ایستاده می باشدکه با استفاده از روش تغییر یافته ی تست شوبر، اندازه گیری می شود (مایر، 2004).
1-7-5- تعریف ناتوانی عملکردی:
تعریف نظری ناتوانی عملکردی:
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) ناتوانی شامل هرگونه کاهش و نقصان در نتیجه ی یک اختلال در توانایی اجرا و انجام فعالیت ها در محدوده و الگویی است که برای فرد نرمال در نظر گرفته شده است (تولدر و همکاران، 2000).
تعریف عملیاتی ناتوانی عملکردی:
با توجه به اینکه بهترین راه اندازه گیری ناتوانی ناشی از کمردرد بر پایه ی ارزیابی فعالیت های روزمره فرد است، ارزیابی انجام شده در این تحقیق براساس آزمون مانیش می باشد (تولدر و همکاران، 2000).
1-7-6- آب درمانگر:
دسته بندی : علمی