Comments: 0 Posted by: Posted on:

مولفه¬های دانش معلمان
شولمن (1987) هفت مولفه دانش معلمان را شامل موارد زیر می¬داند:
دانش محتوایی، دانش تربیتی رایج (عمومی)، دانش برنامه درسی، دانش محتوایی و تربیتی، آگاهی از فراگیران و ویژگی¬های شخصیتی آن¬ها، دانش مفاهیم و زمینه¬های آموزشی، دانش اهداف آموزشی، مقاصد و ارزش¬ها.
در این چارچوب شولمن دو جنبه جداگانه از دانش معلمان یعنی محتوا و تعلیم و تربیت را با هم ادغام کرده و شکل سوم از دانش معلمان یعنی دانش محتوایی-تربیتی را شکل می-دهد. وی دانش محتوایی و تربیتی را دانشی تعریف می¬کند که در آن معلمان بر موضوع تامل کرده و راه¬هایی را برای انطباق و متناسب کردن آن با نیازهای فراگیران می¬یابند. در واقع شولمن اظهار می¬کند که معلمان در ابتدا باید خودشان قادر به درک موضوع باشند تا بتوانند موضوع را در روش¬های جدید سازمان¬دهی مجدد کرده و آن را به شکل¬ها و حالت¬هایی درآورند که درک آن برای فراگیران آسان شود (شولمن، 1987). بنابراین انتخاب روش¬های مناسب تدریس توسط مدرسان، منوط به درک موضوع و محتوای دروس توسط آنان خواهد بود.

جدول 2-6: حیطه دانش محتوایی تربیتی فناورانه
(اقتباس از آنجلی و والانیدس، 2015، ص 175).
نشانگرها (شاخص¬ها) جنبه تحلیلی حیطه TPACK
توصیفی: فناوری ممکن است برای کمک به فراگیران برای شناسایی دانش محتوایی استفاده شود (نه الزاما شبیه¬سازی).
رویه¬ای: فناوری به فراگیران کمک می¬کند تا در مورد چگونگی استفاده از دانش محتوایی تفکر کنند.
قیاسی: تکنولوژی برای هدایت فراگیران در درک اینکه چرا و چه زمانی آن¬ها (فناوری¬ها) ممکن است در دانش محتوایی استفاده شوند.
استراتژیک: فناوری که به فراگیران توانایی سنتز دانش محتوایی برای ایجاد یک محصول یا یک عملکرد را می-دهد که نشان¬دهنده دانش محتوایی است (نیس، 2008). استفاده از بهترین فناوری¬های مناسب برای برای پرداختن به دانش محتوایی: معلمان کارایی¬ها و محدودیت¬های فناوری را به عنوان ایده مربوط به محتوا درک می-کنند (کهلر و میشرا، 2008).

TCK
محتوا از طریق ویدئو ارائه می¬شود.
محتوا از طریق صدا ارائه می¬شود.
محتوا از طریق تصاویر ارائه می¬شود.
محتوا به صورت مستقیم از طریق اینترنت، وب¬ها و نرم¬افزارها ارائه می¬شود. استفاده از تکنولوژی¬هایی که بهترین ارائه دهنده دانش محتوایی هستند.
TCK
هدف تربیت عمومی (هیوز ، 2005)
بازسازی هدف¬ها: توسعه مهارت¬ها به منظور توجه فراتر به فناوری و پیکربندی (بازسازی) مجدد آن برای اهداف تربیتی خود (کهلر و میشرا، 2008، ص 18).
توجه به یادگیری دانش¬آموزان: درک تغییرات زمانی که از فناوری¬های خاصی استفاده می¬شود (کهلر و میشرا، 2008، ص 16). استفاده از تکنولوژی به عنوان قسمتی از استراتژی¬های تربیتی TPK
استفاده از تکنیک¬های تربیتی که به طور مداوم و سازنده فناوری¬هایی را برای تدریس محتوا ترکیب می¬کند. تدریس موفق با استفاده از تکنولوژی، نیازمند برقراری مداوم، ایجاد، حفظو نگهداری تعامل پویا بین هر جز دارد (کهلر و میشرا، 2008، ص 20). TPACK

]]>