برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

امروزه تحقیقات وسیعی در زمینه استفاده از خواص گیاهان دارویی به منظور رفع ناتوانی جنسی انجام گرفته و باتوجه به قابلیت بالای آنتی اکسیدانها، دراین پژوهش برای اولین باراثرات آنتی اکسیدانها براسپرماتوژنز و پارامترهای مورفومتریک بیضه موش بالغ نژادc-57موردبررسی قرارگرفت. مطالعه حاضرنشان داد که گاواژ خوراکی عصاره هیدروالکلی پنیرک به مدت 14 روز اثری بر روی وزن بیضه وحجم بیضه ها نداردولی میانگین سلولهای اسپرماتوژنزاختلاف معنیداری با گروه کنترل نشان داد.طبق کتب قدیمی طب سنتی ،این احتمال میرود که استفاده از گیاهان دارویی باعث افزایش باروری ودر رفع مواردی از قبیل عدم تعادل هورمونی ،ناتوانی جنسی(ضعف جنسی)تعداداکم اسپرم، حرکت کند اسپرم،التهاب پروستات،واریکوسل و…میتواند تاثیر مثبت داشته باشد( Ebisch IM ،2007)
برخی از گیاهان که می توانند در تحریک قوای جنسی موثر واقع شوند:عبارتنداز شنبلیله، زنجبیل، گزنه،تمشک،موز،گل کلم،پیاز،فلفل قرمز وسبز،تخم کدو،کاسنی سالادی،شیرین بیان،خارخسک،سیر،دارچین Amin A , 2006; 8(5)) ،خاکی1387، 53-58)
همانگونه که ذکر شد در این گیاه ترکیباتی از جمله فلاونوئیدها و مونوترپنها موجود میباشد. فلاونوئیدها جزء دسته ای از ترکیبات به نام فیتواستروژنها هستند . (آینه چی 323)
فیتواستروژنها ترکیبات طبیعی مشتق از گیاهانی میباشند که عملاً ساختمانی مشابه استروژن دارند و میتوانند بر محور هورمونهای جنسی موثر باشند. همچنین دارای خاصیت آنتی اکسیدانی، ضدآلرژی، ضد التهابی و ضد سرطانی هستند. (آینه چی 323)
بر اساس تحقیقات انجام یافته، فلاونوئیدها اثرات فارماکولوژیک وسیعی از جمله ممانعت از اکسیداسیون لیپوپروتئینها با وزن مولکولی پایین( LDL) را دارا هستند(Mahmoodi 2005).
یکی ازعلل مهم ناباروری در مردان وجود رادیکال های آزاد در مایع سمینال می باشد که باعث اکسیداسیون DNA اسپرم و تغییر بازهای آلی در ساختمان DNAمی گردد و در نهایت موجب تخریب اسپرم یا کاهش قدرت حرکتی و باروری می شود.)ضرغامی1381( 65-74,
مطالعات Olleroو همکاران نشان داده که بین کاهش ظرفیت تام آنتی اکسیدان (TAC) پلاسمای سمینال با کاهش کیفیت اسپرم ارتباط نزدیکی وجود داردو به علت تولید بیش از حد Rosآسیب ایجاد شده در غشای اسپرم منجر به کاهش تحرک اسپرم، غیرفعال شدن آنزیم های گلیکولیتیک و آسیب غشای آکرزومی، اکسیدشدن DNA و در نهایت باعث ناتوانی اسپرم در باروری تخمک و ایجاد یک حاملگی مؤثر میشود (Quzman 2001, 16(8)).
Hendin و همکاران نشان دادند افزایش سطح Rosوکاهش سطح تام آنتی اکسیدان،در ایجاد ناباروری درافراد مبتلا به واریکوسل موثراست. این افزایش با اختلال در عملکرد اسپرم و ناباروری مرتبط بود که معمولا در این بیماران دیده میشود (Hendin1999, 161(6)).
آسیب اکسیداتیو شدید DNAاسپرم با شرایط الیگواسپرمی همراه می باشد. که یکی از راههای بیان ارتباط این است که اسپرم بیماران با آسیب اکسیداتیو شدید DNA ، دژنره شده و در طول روند اسپرماتوژنز و بلوغ اسپرم در اپی دیدیم توسط سلول های پوششی جذب می شوند که منجر به کاهش تعداد اسپرم در این بیماران می گردد)ضرغامی1381( 65-74,
در سال 1994گروهی از محققین عنوان نمودند که افزودن یک آنتی اکسیدان به اسپرم های حاصل از سانتریفوژمایع اسپرمی، موجب کاهش صدمات سلولی ناشی از اجراء این روش بر آنان می گردد . در راس این صدمات پراکسیداسیون چربی ها(LPO) قرار د ارد که خود ناشی از افزایش غیر طبیعی میزانRos در محیط است (Aitken1994, 16)
نتایج پژوهش حاضرنشان دادمیانگین اسپرماتوگونی ها وسلولهای سرتولی اختلاف معنی داری بین گروههای تحت مطالعه نداشته ولی اسپرماتوسیت اولیه واسپرماتید واسپرم در گروه تجربی1و2 درمقایسه باگروه کنترل اختلاف معنی داری داشته که این افزایش میتواند به دلیل استفاده ازگل وبرگ پنیرک که محتوی آنتی اکسیدانی معادل ترولوکس است( Donnelly, 1999 72(3) ) ،باشد.مشخص شده است که اثرات Ros در بدن انسان در بروز حالات پا تولوژیک بطور اعم، و در ایجاد عقیمی بطور اخص، دخالت مستقیم دارد( Zhao 1999, 367 (2))
رادیکا لهای آزاد که در واکنشهای روزمره بدن تولید میشوند، در کاهش پارامتر تعداد اسپرم و تحرک آن موثرند(Gill-Guzman ,2001 ). همچنین خاصیت آنتی اکسیدانی ترکیبات فنولیک باعث حذف رادیکا لهای آزاد و تاثیر بر فاکتورهای مربوط به اسپرم میشود (Gill-Guzman,2001 ).
با تجمع ROS در سلولها، مکانیسم های دفاعی با فعال شدن آنزیم های آنتی اکسیدانی راه اندازی می گردد . سیستم های اصلی سم زدایی پراکسید کننده ها، کاتالاز و گلوتاتیون هستند . کاتالاز یک آنزیم آنتی اکسیدانی است که 2 H2O را تخریب کرده و میتواند هیدروکسیل(OH) فعال شده را در حضور آهن ایجاد کند. از طرفی در چرخه کاهش گلوتاتیون، 2 H2O و لیپید پراکسیداز به ترکیبات غیرسمی تبدیل می شوند Sonmez 2007) Sikka 1996& Varnet 2004& (
به طوریکه Acharyaو همکارانش نشان دادند که کاهش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی موجب کاهش تعداد اسپرم شده اما با تجویز مواد آنتی اکسیدانی تعداد کل اسپرم افزایش نشان داده است (Acharya ,2008)
Kavashima ,Valente soares نشان دادند که ظرفیت آنتی اکسیدانی پنیرک بیشتر از اسفناج بود Tabaraki2012, 1)( واین نتایج با افزایش اسپرماتوژنز دراین مطالعه اثبات شد.اجزاء برگ پنیرک حاوی آنتی اکسیدانها واسیدهای چرب ومواد معدنی ولعاب میباشد(1Tabaraki2012,) دراین مطالعه آنتی اکسیدانها(فلاونوئیدها،ویتامینC,E) به نوبه خود باعث افزایش اسپرماتوژنز واسپرم شدند استخراج متانولی برگ وبرگچه های پنیرک نشان داد که آنها دارای 82% اسیدهای چرب اسید لینولنیک و لینولیک وپالمتیک بوده که عمده آنها 2-متوکسی-4—وینیل فنول بودمیباشد.(1Tabaraki2012,)
در سال 1995 در یک آزمایش نشان داده شد که کاربرد ترولوکس در نمونه های اسپرم بز تیمار یافته با محرک LPO موجب کاهش معنی داری ( 62 % ) در تولید محصولات نهایی LPO میشود Brzezinska 1995, 47) (
استرس اکسیداتیو یکی از فاکتورهایی است که بر پتانسیل باروری اسپرماتوزوآ ازطریق پراکسیداسیون لیپیدها اثر می گذاردکه ممکن است به غیرعملکردی شدن اسپرم منجر شود( Badade2011,22(3)) .که باتوجه به این آزمایش مشاهده کلنی های غیرطبیعی درروند تولید اسپرم دور از انتظار نبود.
درنتیجه عصاره گیری به طریق خیساندن در الکل از هر100 گرم پودربرگ وگل پنیرک،8 گرم پودر خشک آنها بدست آمد.با توجه به مکانیسم دفاعی آنتی اکسیدانتها،دراین پژوهش اثرات آنتی اکسیدانی پنیرک را روی پارامترهای مورفومتریک دربیضه موش نژادC-57 بالغ که تاکنون تحقیقی روی آن انجام نشده بررسی کردیم.
نتایج مطالعه نشان داد که استفاده از ظرفیت آنتی اکسیدانی پنیرک(که معادل ترولوکس است) به مدت14روز اثری روی وزن بیضه،حجم بیضه ها نداردوبررسی پارامترهای مورفومتریک دربیضه ها نشان داد که میانگین اسپرماتوگونی ها افزایش معنی داری نشان نداد ولی میانگین اسپرماتوسیت در گروه تجربی نسبت به کنترل (p<0.05 ( واسپرم درگروه تجربی1(p<0.01) افزایش و درگروه تجربی2 (P<0.05) کاهش ومیانگین سرتولی (P<0.01,P<0.001) کاهش معنی داری نشان داد(هیستوگرام4-1-1تا4-1-12) (تصاویر2و3و4) وکلنیهای غیر طبیعی اسپرماتیدوتوقف فاز تمایز اسپرماتید به اسپرم وبی نظمی در اسپرماتوژنز گروه تجربی گاواژشده بابرگ ، مشاهده شد(تصویر3)
یافته های گروه تجربی1(برگ) نشانگر تاثیرعصاره برگ گیاه پنیرک برافزایش متوسط تعداد سلولهای اسپرماتوسیت ومشاهده سلولهای غول آسا در هرتوبول وکاهش اسپرماتوژنز در این توبولها است . همچون یافته های مطالعات تجربی دیگر با استفاده از موادی مثل
– 5آمینوایندازول( 1977; 50(2) Lobl)
گوسیپول (Haider 1985;77(2))و
(Qian 1986; 33(2) ) Trypterygium wilfordii
در مطالعه ما نیز دژنراسیون و مرگ سلولی درنمای میکروسکوپی گنادها قابل مشاهده است که بیانگر اثرات آنتی اسپرماتوژنیک برگ پنیرک میباشد.
دسته بندی : علمی