برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
ما با استفاده از توابع ریاضی و با تاکید بر نامنظم و غیر قابل پیشبینی بودن رفتار بارکاری، و با در نظر گرفتن میانگین 35% (جهت اطمینان از عادلانه بودن آزمایشات)، یک بار کاری برحسب میزان استفاده از پردازنده‌های یک مرکز داده ایجاد نمودیم.
مدت زمان این بار کاری 10 ساعت در نظر گرفته شد و جهت همسان سازی با اطلاعات دردست متعلق به بار کاری واقعی، در فواصل 5 دقیقه‌ای اطلاعات مربوط به درصد استفاده از پردازنده را تولید نمودیم. شکل 4-1 نشان دهنده‌ی این بار کاری است.

شکل ‏4 1 بار کاری آزمایشی
این بار کاری در مرحله‌ی بعدی با استفاده از تابع پیوسته‌ی توزیع احتمال ریلی به 120 بار کاری مجزا (به تعداد ماشین‌های مجازی) شکسته شد و هر بار کاری در اختیار یک ماشین مجازی قرار داده شدتا در مدت اجزا بر این اساس، ایجاد بار پردازشی روی گره فعلی خود نماید.
بارکاری واقعی
همانطور که در ابتدای این بخش گفتیم، در واقع این بار کاری مبنای ارزیابی ما از نرم افزار است زیرا اولاً واقعی و قابل اعتماد است و دوماً نماینده‌ای از گروه کاربردهایی است که از ابتدا نرم افزار برایشان تنظیم و پیکر بندی شده‌است.
آنچه ما از این بارکاری در اختیار داشتیم، متوسط میزان استفاده‌ی پردازنده‌های یک خوشه‌ی پردازشی، در فواصل 5 دقیقه‌ای برای مدت 24 ساعت بود.
شکل 4-2 نشان دهنده‌ی این بار کاری است. همانطور که دیده می‌شود، این بار کاری دارای الگویی دراز مدت (و البته با توجه به کاربرد بانک، منطقی) و تکراری است. برای حصول اطمینان، میانگین درصد استفاده از پردازنده در مورد این بار کاری نیز اندازه‌گیری شد که حدود 30% (منطبق با مطالعات قبلی) بود. مشابه حالت قبل این بار کاری با استفاده از تابع پیوسته‌ی توزیع احتمال ریلی به 120 بار کاری مجزا (به تعداد ماشین‌های مجازی) شکسته شد و هر بار کاری در اختیار یک ماشین مجازی قرار داده شدتا در مدت اجزا بر این اساس، ایجاد بار پردازشی روی گره فعلی خود نماید.

مطلب مرتبط :   انواع کنترل و مدل‌سازی

شکل ‏4 2 بارکاری واقعی
در مرحله‌ی بعدی ما هر پیکر بندی از نرم افزار را روی هر دو بارکاری تست نمودیم. در فصل بعدی نتایج حاصل از این آزمایشات آورده شده است.

فصل پنجم
نتایج و پیشنهادها
نتایج و پیشنهادها
در این فصل به بیان و تحلیل نتایج حاصل از آزمایشات انجام شده می‌پردازیم. در نهایت پیشنهادهایی برای کارهای بیشتر در این زمینه ارائه می‌گردد.
نتایج
در این بخش به بیان نتایج به دست آمده از اجرای بسته‌ی هدف با دو پیکر بندی، در محیط آزمایش در حالی که بارکاری را اجرا می‌کرد، می‌پردازیم. در طول مدت اجرا با نظارت بر داده‌های خروجی بسته‌ی هدف، اطلاعات مربوط به عملکرد محیط آزمایش بررسی گردید. همچنین به صورت تصادفی وضیعت گزارش شده از سوی بسته‌ی هدف با وضعیت واقعی گره‌ها (روشن یا خاموش بودن، تعداد ماشین مجازی روی آن گره، میزان اشتغال پردازنده) مقایسه شد، تا از صحت خروجی اطمینان حاصل گردد.
نتایج بار کاری آزمایشی
همانطور که بیان شد، مدت این بارکاری 10 ساعت بود. در مورد هر بار کاری، تعداد سرورهای روشن، میزان اشتغال پردازنده‌ها، تعداد مهاجرتها، تعداد تغییر وضعیت دادن گره‌ها و … بررسی و ذکر شده است.
شکل 5-1 نشان دهنده‌ی تعداد گره‌های فعال برای حالت عادی (بدون اجرای بسته‌ی هدف)، پیکربندی قانع بسته‌ی هدف و پیکربندی حریص بسته‌ی هدف است.

دسته بندی : علمی