برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

میکرو کرنش شبکه اندازه دانه (nm) زمان آسیاب کاری (hr) شماره نمونه
45/5 154 10 N4
5/5 66 15 N5
7/5 18 20 N6
جدول (4-1) : اندازه دانه و میکرو کرنش نمونه های Cu-0/5wt% Graphene در زمان های15،10و20ساعت آسیاب کاری.
همانطور که در جدول 4-1 دیده می شود با افزایش زمان آسیاب کاری، کرنش شبکه افزایش می یابد. افزایش کرنش شبکه با زمان آسیاب کاری به علت شکست شبکه است. در طی آلیاژسازی مکانیکی تغییر فرم ذرات باعث افزایش پارامتر شبکه و نیز کرنش شبکه می شود که این امر با افزایش زمان آسیاب کاری افزایش می یابد. در طی مراحل ابتدایی آسیاب کاری، ذرات به یکدیگر جوش سرد می خورند و با افزایش ذرات آسیاب ذرات پودری شکسته می شوند و همین امر کرنش شبکه و نیز کرنش سختی را افزایش می دهد. افزایش کرنش شبکه سبب کاهش انرژی فعال سازی نفوذ می شود که در نتیجه سبب افزایش میزان نفوذ می شود. علاوه بر این با افزایش زمان آسیاب کاری تغییر فرم پلاستیک بیشتر و کرنش شبکه نیز افزایش می یابد. تغییر فرم بیشتر ذرات باعث آگلومره شدن بیشتر ذرات پودر و به هم چسبیدن آنها می گردد که این به هم چسبیدگی ذرات را می توان به جوش سرد ذرات در زمان آلیاژسازی مکانیکی نسبت داد.

نمودار (4-3) : افزایش اندازه دانه پودر نانو کامپوزیت مس-گرافن با افزایش زمان آسیاب کاری.

نمودار (4-4) : افزایش کرنش شبکه پودر نانو کامپوزیت مس-گرافن با افزایش زمان آسیاب کاری.
4-3- طیف سنجی رامان (Raman) :
از این آنالیز جهت ردیابی گرافن در نانوکامپوزیت مس-گرافن استفاده گردید. برای انجام این آنالیز از نمونه پودری 7N که 1% گرافن در آن بکار رفته و10 ساعت آسیاب کاری شده است، استفاده شد. همانطور که در نمودار 4-4 مشاهده می شود دو پیک بدست آمده است که نشان دهنده وجود گرافن در نانو کامپوزیت Cu-1wt% Graphene می باشد. در این آنالیز از چند نقطه مختلف نمونه طیف گیری انجام شده که در نقاط مختلف آن طیف های مشابهی مشاهده شده است که از هر کدام یکی به شرح ذیل گزارش شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد زوجه

نمودار (4-5) : آنالیز رامان (Raman) برای ردیابی صفحات گرافن در نانو کامپوزیت Cu-1wt% Graphene.
4-4- بررسی چگالی نمونه ها :
چگالی نمونه های پودری پرس شده قبل و بعد از زینتر کردن با افزایش زمان آسیاب کاری بر طبق رابطه ارشمیدس و همچنین درصد تخلخل نمونه ها نیز بدست آمده است. نتایج محاسبات در جداول 4-2 و 4-3 ارائه شده است. ضمنا برای محاسبه درصد تخلخل نیاز به داشتن چگالی تئوری نمونه ها است که البته با توجه به مقادیر کم گرافن (2/0 ،5/0 و1 درصد وزنی ) از محاسبه چگالی تئوری نمونه ها صرفنظر شده و همان چگالی مس خالص در نظر گرفته شده است.
درصد تخلخل
(%) چگالی نسبی

دسته بندی : علمی