برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

رضایت روستاییان از خدمات دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT روستایی استان سمنان مطلوب است.
H0: رضایت روستاییان از خدمات دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT روستایی استان سمنان مطلوب نیست.
H1: رضایت روستاییان از خدمات دفاتر پیشخوان(دفاتر مشترک پست؛پست بانک و مخابرات-(ICT روستایی استان سمنان مطلوب است.
تعیین آماره به منظور آزمون فرضیه:
در اینجا به منظور در نظر گرفتن روابط آماره آزمون را انتخاب می‏کنیم و فرض H0 و H1 تعریف می‏شوند
H0: رضایت روستاییان از شیوه مدیریت در دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان مطلوب نیست.
H1: رضایت روستاییان از شیوه مدیریت در دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان مطلوب است.
H0: رضایت روستاییان از مسئولیت پذیری و اخلاق کارکنان و مدیران دفاتر روستایی استان سمنان مطلوب نیست
H1: رضایت روستاییان از مسئولیت پذیری و اخلاق کارکنان و مدیران دفاتر روستایی استان سمنان مطلوب است.
H0: رضایت روستاییان از کیفیت خدمات، امکانات و تسهیلات موجود در دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان مطلوب نیست
H1: رضایت روستاییان از کیفیت خدمات، امکانات و تسهیلات موجود در دفاتر پیشخوان روستایی استان سمنان مطلوب است.
3-9روش تجزیه و تحلیل آماری
در تحقیق حاضر، با توجه به ماهیت فرضیه‏ها و نوع متغیرها از آزمون‏های آماری مربوطه استفاده شده است. در این بررسی از روش‏ها موجود در آمار توصیفی نظیر جدول‏های توزیع فراوانی، دصد و میانگین جهت بررسی و مقایسه اطلاعات جمع‏اوری شده استفاده شده است و از آزمون t تک نمونه‏ای، t مستقل، تجزیه واریانس، ضریب همبستگی پیرسون در بخش آمار استنباطی و همچنین به منظور مشخص کردن توزیع داده‏ها از آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است.
3-10 ابزار کار:
با استفاده از نرم فزار آماری SPSS 16 تحلیل داده صورت می‏گیرد.
3-11 محدودیتهای تحقیق
از جمله محدودیت‌های پژوهش حاضر، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1ـ به علت پایین بودن سطح تحصیلات برخی پاسخ دهندگان و اعتقاد نداشتن انها به چنین تحقیقاتی ، جلب وجه همکاری آنان تاحدی دشوار بود.
2- باتوجه به این که دفاتر پیشخوان در روستاها جایگاه واقعی خود را نیافته اند اطلاعات اکثر پاسخ دهندگان صرفا صوری یا در حد دانش خودشان بوده است که بر پاسخ ها تاثیر میگذارد.