برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

تکه ای از متن پایان نامه :

۱-۱مقدمه

امروزه، مسائلی زیرا افزایش فشارهای رقابتی، دشواریهای کسب وکار،محدودیت منابع ،پیچیدگی های تکنولوژیک وتخصصی ترشدن کارها،شتاب تحولات محیطی،عدم اطمینان به آینده،افزایش هزینه ها،بزرگ شدن بیش از اندازه بعضی از سازمانها (بویژه در بخش عمومی ) ونیز محدودیت های قانونی سبب شده می باشد تا سازمانها در الگوهای مدیریتی خود تجدید نظر کرده وبرای دست یابی به مزیتهای رقابتی در دنیای کنونی کسب وکار ،به استراتژیهای جدیدی روی آورند. یکی از این استراتژیها تمرکز برشایستگی‌های اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیتها به منابع خارج ازسازمان (برون‌سپاری) می باشد.( چشم براه، مرتضوی،1389: ۹)

ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﻔهوم ﺑﻬﺮه‌وری و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﻴﻨﻪ از اﻣﻜﺎﻧﺎت و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﻣـﺮی روﺷﻦ و ﺑﺪﻳﻬﻲاﺳﺖ و ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ­ﻧﺮخ­ﺑﻬﺮه‌وری،­ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ­در­روشﻫـﺎی­اداره­ﺳـﺎزﻣﺎن­و­در­ﺻﻮرت­ﻟﺰوم­ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ در آﻧﻬﺎ اﺟﺘﻨـﺎبﻧﺎﭘـﺬﻳﺮﻣـﻲﺑﺎﺷـﺪ .از ﻧﻈـﺮﻋﻠﻤـﻲ، روشﻫـﺎی ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻧﺘﺨﺎب راه ﺣﻞﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﻘﻼﻳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ، از آﻧﻬﺎﻛﻤﻚﺑﮕﻴﺮﻧﺪ . ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮﺟﻬﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل تکنیک ﻫﺎ روشﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮای ﺣﻔﻆ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺰاﻳﺎی رﻗﺎﺑﺘﻲﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از روش­ﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺧﺪﻣﺎت،­از­ﺟﻤﻠﻪ­ﺑﺮونﺳﭙﺎری­ﻛـﻪ­در­­آن­­ﺗﻤـﺎم­ﻳﺎ­ﺑﺨﺸﻲ­ازﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی­ﺳﺎزﻣﺎنﺑﻪ­اﻓﺮاد ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺑﻴﺮوﻧـﻲ واﮔـﺬارﻣـﻲﺷـﻮد، ﻳﻜـﻲازروشﻫﺎی ﺑﻬﺮه­وری­اﺳﺖﻛﻪ در دو دﻫﻪ­اﺧﻴﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ می باشد. (پورمعلم ،۱۳۸۹: ۳ )

امروزه تغییرات فراوانی در اداره سازمانها صورت گرفته می باشد وساختار سازمانهاموجب تغییرات درشیوه های مدیریتی گردیده ­می باشد.در این زمان سازمانها برای رسیدن به اثربخشی وکارایی بالا مجبور هستند خود رابا شرایط موجود ومحیط وفق دهند .سازمانهای جدید فعالیتهای اصلی خودراباتوجه به نیروهای کلیدی خود انجام می‌دهند وضمن تجزیه وتحلیل ،فعالیتهایی که به نظر می ­رسد می تواند درخارج از سازمان انجام گردد را به نیروهای متخصص خارج از سازمان می سپارد ،به این امید که پیمانکاران ونیروهای خارج از سازمان باتوجه به تخصص مربوطه به لحاظ اقتصادی می توانندآن رابهتر وباهزینه ای کمتر انجام دهند.

مطلب مرتبط :   پایانامه ارشد در مورد : بررسی تأثیر آموزش مادران بر مبنای نظریه دلبستگی بر کاهش اضطراب کودکان

۱-۲بیان مسئله

برون‌سپاری عبارتست از واگذاری بعضی فعالیتهای داخلی یک سازمان به تأمین­کننده آن دربیرون ازسازمان و واگذاری حق تصمیم­­گیری به تأمین­کننده بیرونی براساس قرارداد.درواقع در برون‌سپاری علاوه برواگذاری فعالیتها وعوامل تولید(کارکنان تسهیلات،تجهیزات،فناوری وسایر تجهیزات)،اختیار تصمیم گیری(مسئولیت وحق تصمیم گیری در موردفعالیتها)نیز دراغلب موارد واگذار می‌گردد.پیتر دراکر در ارتباط با ‌برون‌سپاری و آثار آن می­گوید:­چنین­امری در واقع در حکم تحولی بنیادین در ساختار سازمان های جهانی فرد می باشد. این به آن معناست که دیگر الزامی نیست که سازمانهای بزرگ به تشکیلات بدل شوند که تعداد زیادی افراد را در استخدام خود داشته باشند. این قبیل سازمانها به تشکیلاتی تبدیل می­شوند که به درآمدهای عالی­و بهره­وری مالی دست پیدا می کنند ، زیرا تنها زیرساختهای دانشگاه،جلب طرفداری مدیریت عالی از انعقادقرارداد.اجرای هرچه موفق تر برون‌سپاری موجب 

 مطالعه تاثیر برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن