برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

0.871
c
0.202
0.187
0.135
d
0.97
0.98
0.97
R2
5-5-بررسی اثر پارامترهای هندسی نظیر طول مکعب ها و فاصله ی بین آنها:
به منظور بدست آوردن اطلاعات مناسب جهت نتیجه گیری در مورد ساختار هندسی مجموعه، برای بهینه سازی خنک کاری درون سیستم، اثر پارامتر های هندسی نظیر ابعاد مکعب ها و فاصله ی میان آنها بر روی عدد ناسلت مورد بررسی قرار گرفته است.در مدل سازی های این قسمت، حالت پایه با اطلاعات ks=0.24,,Re=100,Gr=106 و ابعاد داده شده در قسمت تعریف مسئله در نظر گرفته شده است (رجوع شود به جدول 3-1) و اثر پارامتر های هندسی طول مکعب ها (H) و فاصله ی بین آنها(s) مورد مطالعه قرار گرفته است. این حالت به این دلیل به عنوان حالت پایه در نظر گرفته شده است که در عدد گراشف 106 افزایش دمای مکعب‌ها به صورت واضح تری قابل مشاهده است و همچنین در عدد رینولدز 100 نیز می‌توان اثر هر دو پارامتر انتقال حرارت آزاد و اجباری را به صورت همزمان مشاهده نمود و هیچ یک از اثرات آنها قابل صرفنظر نمی‌باشد. در ضمن پارامترهای هندسی حالت پایه نیز با توجه به اطلاعات مقالات موجود برای موارد کاربردی انتخاب شده‌اند]14و18و21[. در شکل (5-37) اثر تغییرات ابعاد مکعب ها بر روی عدد ناسلت هر سه مکعب مورد بررسی، آورده شده است. پنج هندسه ی مشابه که تنها ابعاد مکعب ها در آنها متفاوت می باشد، در نظر گرفته شده است ()، که Hb طول مشخص شده برای H در قسمت تعریف مسئله (جدول3-1) می‌باشد.
به طور کلی با توجه به اینکه چشمه ی حرارتی به صورت یکنواخت درون مکعب ها فرض شده است، با افزایش ابعاد چشمه ی حرارتی، میزان حرارت بیشتری درون مکعب ها تولید شده و دمای سیستم افزایش می یابد که به تبع منجر به افزایش انتقال حرارت می شود. مشاهده می شود که تقریبا برای هر سه مکعب با افزایش ابعاد، عدد ناسلت کاهش می یابد. البته در تغییر ابعاد از حالت به اندکی افزایش در عدد ناسلت دیده می شود. دلیل این امر به این صورت می باشد که افزایش ابعاد مکعب ها دو اثر نا مطلوب بر روی انتقال حرارت ایجاد می کند. نکته ی اول اینکه با افزایش ابعاد مکعب ها میزان تولید حرارت درون آنها بیشتر شده و به تبع آن دمای سیال در اطراف آنها بیشتر افزایش می یابد. این افزایش دمای سیال باعث کاهش نرخ انتقال حرارت بدون بعد بر روی مکعب ها خواهد شد. نکته ی دوم اینکه افزایش ابعاد مکعب ها در حالاتی نظیر باعث ایجاد یک ناحیه ی گردابه ای قابل توجه در پشت مکعب های اول و دوم می گردد و واضح است که تشکیل این گردابه ها میزان انتقال حرارت کل را کاهش می دهد. تغییرات افزایش اندک حالت نسبت به حالت پایه مربوط به کاهش فاصله ی سطح بالایی مکعب با دیواره و افزایش سرعت جریان در آن مکان می باشد که منجر به افزایش نرخ انتقال حرارت جابجایی می گردد.
شکل5-37 اثر ارتفاع بی بعد بر روی عدد ناسلت به ازای ks=0.24 W/mK,,Re=100,Gr=106،

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پیوند دوگانه و مورفولوژی

حداکثر و حداقل دما در تمامی حالات هندسی مورد بررسی در جدول 5-2 آورده شده است.
جدول5-2 حداکثر و حداقل دما برای هر سه مکعب در زاویه‌ی صفر درجه و W/mK ks=2.4و Re=100 و Gr=106 و بر حسب تغییرات ابعاد چشمه‌های حرارتی.
Cube 1
Cube 2
Cube 3
H/H_base case=0.25
Tmax (K)
317.1
317.8

دسته بندی : علمی