برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
پارامتر بعدی مورد بررسی تاثیر عدد رینولدز در عدد گراشف 106 می‌باشد. به طور کلی مشاهده می شود که با افزایش عدد رینولدز، انتقال حرارت جابجایی به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد(به خصوص در اعداد رینولدز بالا). البته در اعداد رینولدز پایین، افزایش 50 برابری عدد رینولدز (1به50) تاثیر قابل ملاحظه‌ای در عدد ناسلت ایجاد نمی کند (کمتر از 15%). دلیل این پدیده غالب بودن انتقال حرارت جابجایی آزاد در این اعداد رینولدز و عدم تاثیرپذیری جابجایی آزاد از عدد رینولدز می‌باشد. برای مکعب های دوم و سوم تغییرات عدد ناسلت به ازای تغییرات رینولدز تا حدودی یکنواخت تر می شود و پدیده ای نظیر پرش ناگهانی رینولدز به خصوص در گذر از حالت رینولدز 100 به رینولدز 500 برای مکعب اول، در مورد آنها دیده نمی شود (به عنوان یک مقایسه‌ی عددی تغییر عدد ناسلت در تغییر عدد رینولدز از 100 به 1000 برای مکعب اول حدود 7/0 در صورتی که برای مکعب‌های دوم و سوم حدود 4/0 و 3/0 می‌باشد. ). ایجاد گردابه و تاثیر آن بر روی خنک کاری مکعب های دوم و سوم از عوامل عمده ی این تغییر می باشد.
پارامتر بعدی مورد بررسی تاثیر زاویه‌ی کانال در عدد گراشف 106می‌باشد. اولین مورد قابل مشاهده تاثیرپذیری کمتر ناسلت مکعب اول نسبت به دو مکعب دیگر، با تغییرات زاویه می باشد، به گونه ای که خط تغییرات ناسلت برای مکعب اول به خط افقی یا خطی باشیب اندک (کمتر از °5) برای تمامی رینولدزها، نزدیک می باشد.
برای رسانش بالاتر (شکل 5-32) عموما روند افزایشی برای ناسلت، با افزایش زاویه کانال مشاهده می شود (به جز حالت 60 که تقریبا یک کاهش محسوس در عدد رینولدز دیده می شود). دلیل افزایش انتقال حرارت جابجایی با زاویه در یک راستا قرار گرفتن انتقال حرارت آزاد واجباری و تقویت اثر متقابل آنها می باشد. برای حالت ضریب رسانش 24/0، تقریبا یک ماکزیمم در زاویه ی 45 درجه قابل مشاهده می باشد.
در دو شکل بعدی (شکل 5-33 و 5-34) میزان چشمه ی حرارتی نسبت به دو شکل قبل به 1/0 کاهش یافته است.در نتیجه اثر عامل انتقال حرارت جابجایی و آزاد در این حالت کم رنگ تر می باشد. پس در حالت مربوط به ضریب رسانش کمتر (24/0) خطوط تقریبا افقی می باشند و با تغییر زاویه تغییر محسوسی در عدد ناسلت دیده نمی شود. همین مطلب برای حالت رسانش بیشتر (4/2)، نیز دیده می شود. با این تفاوت که در زوایای نزدیک به حالت عمودی یک رشد ناگهانی در ناسلت دیده می شود و یک افزایش نزدیک به 30 درصدی در عدد ناسلت نسبت به ضریب رسانش کمتر ایجاد می‌گردد.
در حالت نهایی که مربوط به کمترین عدد گراشف 104 می باشد، تقریبا در تمامی حالات عدد ریچاردسون خیلی کمتر از یک می‌شود (شکل 5-35 و5-36). در نتیجه در این موارد عامل تعیین کننده در خنک کاری مکعب ها جابجایی اجباری می باشد. به دلیل اهمیت ناچیز جابجایی آزاد تغییر زاویه نیز نبایستی دارای تاثیر عمده بر روی عدد ناسلت باشد، که این مورد در حالت ضریب رسانش کمتر (24/0) به وضوح در افقی بودن خطوط مشخص می باشد.ولی در حالت مربوط به رسانش بالاتر یک افت در عدد ناسلت با افزایش زاویه (به خصوص در زوایای بیشتر از 45 درجه) دیده می شود.
در پایان این قسمت بایستی متذکر شود که روند افزایش عدد ناسلت مکعب ها با افزایش عدد رینولدز در سایر مطالعات که هندسه‌هایی نسبتاً مشابه داشتند (چشمه‌های حرارتی مکعب مستطیلی درون یک کانال) نیز مشاهده می‌شود ]22[.
(الف)
(ب)
(پ)
شکل 5-31 تغییرات عدد ناسلت بر حسب زاویه برای حالت Gr=106, ks=0.24 W/mK،
(الف)
(ب)
(پ)
شکل 5-32 تغییرات عدد ناسلت بر حسب زاویه برای حالت W/mK , Gr=106, ks=2.4
(الف)
(ب)
(پ)
شکل5-33 تغییرات عدد ناسلت بر حسب زاویه برای حالت W/mK , Gr=105, ks=0.24
(الف)
(ب)
(پ)
شکل 5-34 تغییرات عدد ناسلت بر حسب زاویه برای حالت W/mK Gr=105, ks=2.4،
(الف)
(ب)
دسته بندی : علمی