برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

متوسط
متوسط تا زیاد
زیاد
تواناییها و غیره
به عنوان مثال گاز هلیوم استفاده شده برای کاهش مقاومت حرارتی تماسی
توانایی وابسته به ظرفیت مبدل حرارتی است
توانایی با اثرکوره افزایش مییابد
1-5- همرفت اجباری، طبیعی و مرکب:
حرارت از یک سطح به جریان سیال خنک کننده از طریق انتقال حرارت تابشی و همرفتی منتقل میشود. در تحقیق حاضر به دلیل اینکه حداکثر اختلاف دمای سیال و سطوح کمتر از 45 درجه سانتیگراد است، عمده ی انتقال حرارت از طریق همرفت صورت می گیرد و از انتقال حرارت تابشی صرفنظر می شود[9].
1-5-1- همرفت اجباری داخلی بین صفحات موازی:
جریان داخلی جریانی است که در آن سیال توسط یک سطح محصور می شود(مانند جریان در کانال). لذا لایه ی مرزی نمی تواند بدون محدودیت گسترش یابد.توسعه ی پروفایل های سرعت و دما را برای یک جریان داخلی در شکل های1-4 و 1-5 مشاهده می کنید.
برای جریان داخلی سه حالت موجود می باشد:
1- جریان در حال توسعه بصورت همزمان (توسعه حرارتی و هیدرودینامیک)
2- جریان که از لحاظ هیدرودینامیکی توسعه یافته است و از لحاظ حرارتی در حال توسعه میباشد.
3- شرایط کاملاً توسعه یافته (لایههای حرارتی و جریان توسعه یافتهاند.)
شکل 1-4 توسعه پروفایل سرعت در یک مجرا[10].
شکل 1-5 توسعه پروفایل دما دریک مجرا[10].
برای هر یک از سه حالت بالا روابطی برای محاسبه ی ضریب انتقال حرارت محلی و میانگین و همچنین تعیین مقدار افت فشار در مراجع معتبر مانند کتاب انتقال حرارت جابجایی آقای بیژن ارائه شده است[10].
1-5-2- همرفت طبیعی:
این نوع جریان وقتی روی می دهد که یک نیروی حجمی بر سیالی که در آن تغییرات چگالی وجود دارد اِعمال شود. در اغلب موارد، تغییرات چگالی تابع تغییرات دما است.
برای مثال روی صفحات عمودی گرم تر(یا سرد تر) از سیال محیط، صفحه در امتداد بردار گرانشی است و نیروی شناوری تنها نیرویی است که باعث حرکت سیال در امتداد عمودی رو به بالا(یا رو به پایین) می شود. یکی از شکل های هندسی متداول در جابجایی آزاد، کانال متشکل از صفحات موازی عمودی(یا مایل) است که دو انتهای آن به محیط راه دارند. این صفحات ممکن است دارای پره هایی روی سطح، برای افزایش انتقال حرارت جابجایی آزاد از سطح به محیط باشد. در شکل 1-6 نمونه ای از کانال مذکور مشاهده می شود.
شکل1-6 جریان جابجایی آزاد بین صفحات موازی گرم که دو انتهای آنها در معرض سیال ساکن است[10].
1-5-3- همرفت مرکب:
این نوع جریان ترکیبی از جریان اجباری و جریان طبیعی است. اثر شناوری روی انتقال حرارت در یک جریان اجباری تحت تاثیر جهت نیروی شناوری می باشد. در همرفت مرکب سه حالت ممکن است روی دهد:
دسته بندی : علمی