برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل 5-4 بردارهای سرعت و دما ثابت برای عدد گراشف 106و زاویه ی صفر درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm H=1cm ,Re=500).
Isotherms
Streamlines
شکل 5-5 بردارهای سرعت و دما ثابت برای عدد گراشف 106و زاویه ی صفر درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm H=1cm ,Re=1000).
تشکیل گردابه های قابل توجه در بالای مکعب های تولید کننده ی حرارت، از ویژگی های عمده ی غالب بودن نیروی شناوری در مقابل اینرسی می باشد. به تدریج با افزایش عدد رینولدز، عدد ریچاردسون نیز کاهش می یابد و بنابراین جریان به سمت غالب شدن انتقال حرارت جابجایی اجباری پیش می رود.گردابه‌های تشکیل شده در ناحیه ی پشت مکعب ها در حالت های Re=500وRe=1000 به وضوح قابل مشاهده است.گرادیان شدید دما به خصوص در لبه ی بالایی مکعب ها در این رژیم جریان اجباری کاملا نمایان است که نشان دهنده ی انتقال حرارت شدید از مرز بالایی جسم می باشد.همچنین تشکیل گردابه های محبوس در سطح میانی مکعب ها، انتقال حرارت از این وجوه را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.
در شکل های 5-6 تا 5-15، خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای همان عدد گراشف ذکر شده در زوایای 45 و 90 آورده شده است. البته نتایج این مطالعه در هفت زاویه ی مختلف صفحه ی تحتانی (0،15،30،45،60،75،90درجه) بدست آمده است ولی برای جلوگیری از طولانی شدن بحث و نشان دادن روند تغییرات تنها سه زاویه ابتدا، وسط و انتها مورد بحث قرار گرفته اند.
شکل 5-6 خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 106و زاویه ی 45درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=1).
شکل 5-7 خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 106و زاویه ی 45درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=10).
شکل5-8 خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 106و زاویه ی 45درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=100).
شکل 5-9 خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 106و زاویه ی 45درجه (برای حالت s=6.75 cm D=3cm, H=1cm ,Re=500).
شکل 5-10 خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 106و زاویه ی 45درجه (برای حالت s=6.75 cm D=3cm, H=1cm ,Re=1000).
همانگونه که در اشکال 5-6 تا 5-10 قابل مشاهده است، تغییر زاویه کانال تاثیر قابل ملاحظه‌ای را به خصوص در اعداد رینولدز پایین ایجاد می کند. شکل خطوط دما ثابت و خطوط جریان با افزایش زاویه، به سمت جلو متمایل شده اند. غالب بودن انتقال حرارت آزاد در اعداد رینولدز پایین و وابستگی این نوع انتقال حرارت به میدان جاذبه و زاویه آن در مقایسه با صفحه ی کف، علت عمده ایجاد شدن این اشکال می باشد. زاویه گرفتن کف کانال باعث افزایش طول ناحیه‌ی گردابه در بالای مکعب‌ها می‌شود (به این دلیل که جریان سیال در اثر جابجایی آزاد یک مسیر مایل را به جای مسیر عمودی طی می‌کند) که در نتیجه از تراکم جریان گردابه‌ی گرم در بالای مکعب‌ها جلوگیری کرده و انتقال حرارت بهتری در اعداد رینولدز پایین صورت می‌گیرد (اشکال 5-6 و 5-7). همچنین مشاهده می‌شود که خطوط جریان در اعداد رینولدز 500 و 1000 (اشکال 5-9 و 5-10) شباهت زیادی با خطوط مشابه در زاویه‌ی صفر درجه (اشکال 5-4 و 5-5) دارا می‌باشند که این پدیده نشان دهنده‌ی تاثیر ناچیز انتقال حرارت آزاد در این اعداد رینولدز می‌باشد.

مطلب مرتبط :   مقاله مطالعات ژنتیک و اجرای برنامه

Isotherms
Streamlines
شکل 5-11 خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 106و زاویه ی 90درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=1).
Isotherms
Streamlines
شکل 5-12 خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 106و زاویه ی 90درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=10).
Isotherms
Streamlines
شکل5-13 خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 106و زاویه ی 90درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=100).
Isotherms

دسته بندی : علمی