برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

24
پیراسکی و همکارش
2011
ترکیبی
تجربی
چهار
2150-850
-107×6/2
107×4
7/0
2 بعدی
آرام و دائمی
2-2- ویژگی های پژوهش حاضر:
همانگونه که در جدول 2-3 مشاهده می‌شود، مطالعات صورت گرفته عموماً از رژیم آرام استفاده نموده‌اند و سیال کاری هوا می‌باشد. جریان دائمی و با صرفنظر از تشعشع فرض شده است که در بخش4-7 مختصری در این مورد آورده شده است [9]. زاویه‌های در نظر گرفته شده برای سطح کانال عموماً مربوط به کانال های افقی و یا بعضاً عمودی بوده و تنها 3 مطالعه تاثیر 4 زاویه‌ی مختلف را در نظر گرفته‌اند که آنها نیز محدود به افزایش زاویه‌ی 30 درجه‌ای می‌باشد. با توجه به مباحث قبلی مطالعات، پژوهش حاضر شامل موارد زیر است:
1- بررسی انتقال حرارت جابجایی با افزایش 15 درجه‌ای زاویه‌ی کف کانال در هر مرحله.
2- اعداد رینولدز مورد مطالعه عموماً کمتر از 1000 (در ناحیه آرام) می‌باشند و در مطالعه‌ی حاضر سعی شده است که کلیه‌ی ناحیه آرام از عدد رینولدز 1 تا 1000 پوشش داده شود . این محدوده از عدد رینولدز به عنوان جریان آرام در مطالعه آقای گویمارس و همکارش [21] و بیشتر از این محدوده نیز در مطالعه ی آقای پیراسکی و همکارش [24] انتخاب و ارزیابی گردیده است.
3- برای تغییرات عدد گراشف در این مطالعه سعی شده است که کلیه اعداد از 104 تا 106 مورد بررسی قرار گیرند.
4- در تمامی مطالعات گذشته به جز یک مورد (که آن نیز جریان متلاطم می‌باشد) شبیه‌سازیهای عددی به صورت دو بعدی انجام گرفته است (حتی در برخی از مطالعات از ارتفاع چشمه‌های حرارتی نیز صرفنظر شده است). برای واقعی تر شدن محاسبات در این مطالعه میدان جریان و دما به صورت سه بعدی در نظر گرفته شده است.
در مجموع بایستی بیان نمود که در این مطالعه سعی شده است حداقل ساده‌سازی در شبیه‌سازی استفاده گردد و تا حد ممکن نتایج واقعی‌تر و در محدوده‌ی وسیع تری از پارامترها هندسی متفاوت حاصل شود.
فصل سوم
3-تعریف مسئله:
3-1-شرح مسئله:
در این مطالعه یک بُرد الکترونیکی به شکل کانالی مورب با قطعه های مکعبی متمرکز به عنوان چشمه‌های حرارتی، مدل‌سازی می گردد. هندسه‌ از یک کانال با قطعه های مکعبی در سطح پایینی آن، همانگونه که در شکل 3-1 دیده می‌شود، تشکیل شده است. دمای پایه این مکعب ها Ts می باشد. سیال با دمای T0 وارد می‌شود و دیواره‌ی بالا و پایین به صورت عایق حرارتی مدل سازی می‌شوند. با توجه به اینکه دمای Ts از دمای T0 بیشتر می‌باشد لذا حرارت به صورت جابجایی و تشعشع از المان ها به محیط و دیواره‌های اطراف منتقل می‌شود. البته اگر اختلاف دما Ts و دمای دیواره‌های اطراف کم باشد (اختلاف دمایی کمتر از º45 سانتیگراد)، مقدار انتقال حرارت تشعشعی نسبت به مقدار انتقال حرارت جابجایی، قابل صرف نظر کردن است[9]. در این گونه هندسه‌ها جدایش جریان و گردابه‌های ایجاد شده در پشت مکعب‌ها، اثر مهمی در افزایش و یا کاهش خنک‌‌کاری خواهند داشت.
شکل3-1 شماتیکی از کانال مدلسازی شده که سطح زیرین آن با افق زاویه γ می‌سازد، به همراه پارامترهای هندسی مربوطه.
دسته بندی : علمی