برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

Streamlines
شکل 5-14 خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 106و زاویه ی 90درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=500).
Isotherms
Streamlines
شکل5-15 خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 106و زاویه ی 90درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=1000).
همان طور که در شکل 5-11 تا 5-15 مشاهده می شود، خطوط دما ثابت و خطوط جریان در اعداد رینولدز پایین کاملا متفاوت و گردابه هایی میان مکعب ها تشکیل شده است. در حالی که به تدریج و با افزایش عدد رینولدز، مجددا به حالتی شبیه حالت های شکل5-1 تا 5-10 خواهیم رسید که نشان دهنده‌ی تاثیر قابل ملاحظه ی عدد ریچاردسون بر میدان دما و سرعت (با توجه به خطوط دما ثابت و خطوط جریان) می باشد. لازم به ذکر است که گردابه‌های ایجاد شده که مابین دو مکعب تشکیل شده‌اند به دلیل دمای بالای هر دو مکعب به آنها متصل نبوده و بخشی از فضای میان دو مکعب را اشغال می‌کنند (اشکال 5-11 و 5-12).
همچنین با توجه به اینکه تراکم خطوط دما در گوشه‌ی مکعب‌ها نشان دهنده‌ی افزایش انتقال حرارت در سطح مکعب‌ها می‌باشد، دیده می‌شود که بر خلاف زاویه‌های 0 و 45 درجه در اعداد رینولدز پایین (اشکال 5-11 و 5-12) نیز این تراکم خطوط دما ثابت بر روی مکعب‌ها قابل مشاهده است. نکته‌ی دیگری که در این اشکال قابل مشاهده است، افزایش دمای مکعب ها در راستای جریان و همچنین کاهش کلی دمای مکعب ها با افزایش عدد رینولدز می‌باشد. البته این مورد به دلیل گرم شدن تدریجی جریان عبوری از روی مکعب‌ها و کاهش اثر خنک کنندگی آنها روی می‌دهد.
در نمودار های بعد تاثیر تغییر زاویه صفحه ی تحتانی بر روی دمای میانگین مکعب ها نشان داده می‌شود.
در اشکال 5-16 تا 5-30 همانند اشکال 5-1 تا 5-15 تاثیرپارامتر های عدد رینولدز و زاویه سطح ولی برای عدد گراشف با یک مرتبه ی مقداری کمتر (105) بر روی میدان سرعت و دما بررسی شده است.
Isotherms
Streamlines
شکل 5-16خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 105و زاویه ی صفر درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=1).
Isotherms
Streamlines
شکل 5-17خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 105و زاویه ی صفر درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=10).
Isotherms
Streamlines
شکل 5-18 خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 105و زاویه ی صفر درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=100).
Isotherms
Streamlines
شکل 5-19خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 105و زاویه ی صفر درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=500).
Isotherms
Streamlines
شکل 5-20خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 105و زاویه ی صفر درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=1000).
دسته بندی : علمی