برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل4-10میانگین عدد ناسلت مکعب اولی بر حسب زمان برای حالت ,Re=100,Gr=106.
اشکال4-9 و 4-10 به ترتیب نشان می دهند که دمای میانگین مکعب اولی و عدد ناسلت مربوط به آن پس از گذشت 500 ثانیه به حالت پایدار رسیده و نوسانی در آن ملاحظه نمی شود.
4-7- بررسی اثرات تشعشع در مسئله مورد تحقیق:
به منظور بررسی اثرات احتمالی ایجاد شده توسط تشعشع در میدان حل مجدداً مدلسازی دیگری برای حالت خاص,Re=1,Gr=106 با در نظر گرفتن اثرات تشعشع صورت گرفته است. در شکل 4-11 کانتور دمای معادل تشعشع آورده شده است که نشان دهنده ی تاثیر نسبی تشعشع می باشد. همان طور که مشاهده می شود تاثیر نسبی تشعشع با توجه به اینکه ماکزیمم و مینیمم دما حدود 298 کلوین است، بسیار ناچیز است. البته قبلا ذکر شده که اگر دمای سطح چشمه‌های حرارتی اختلاف نسبتاً کمی با دمای محیط داشته باشند(اختلاف دمایی کمتر از º45 سانتیگراد)، اثر ترم انتقال حرارت از طریق تشعشع قابل صرفنظر کردن می‌باشد[9].

شکل 4-11 کانتورهای دمای معادل تشعشع برای حالت ,Re=1,Gr=106.
فصل پنجم
5- نتایج:
5-1- مقدمه:
مطالعه‌ی عددی برای بررسی انتقال حرارت چشمه‌های حرارتی مستقر در سطح یک کانال (شکل 3-1) برای اعداد Re و Grهای مختلف مطابق جدول 3-1 انجام شده است. در این قسمت ابتدا چگونگی جریان و توزیع دما در شرایط مختلف ارائه می‌شود و سپس به بررسی عدد بدون بعد ناسلت و ارائه‌ی روابطی برای آن و در نهایت بررسی پارامترهای هندسی پرداخته می‌شود.
5-2- خطوط دما ثابت و خطوط جریان:
در قسمت اول خطوط دما و سرعت ثابت برای عدد گراشف106 به ازای زوایای صفر، 45 و90 درجه و اعداد رینولدز 1،10،50،1000،500،100رسم شده است (لازم به ذکر است که در اشکال 5-1 تا 5-5 برای نشان دادن بهتر مسیر جریان از آوردن بردارهای سرعت استفاده شده است).
همانگونه که در اشکال 5-1 تا 5-5 قابل مشاهده است، برای اعداد رینولدز کوچک (یا عدد ریچاردسون بزرگتر از یک) عامل عمده در تعیین میدان سرعت و دما نیروی شناوری می باشد و بنابراین مشاهده می شود که تا عدد رینولدز صد تقریبا خطوط دما ثابت به سمت بالا (خلاف جهت جاذبه) متمایل هستند.
Isotherms
Streamlines
شکل 5-1 بردارهای سرعت و دما ثابت برای عدد گراشف 106و زاویه ی صفر درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm H=1cm ,Re=1).
Isotherms
Streamlines
شکل 5-2 بردارهای سرعت و دما ثابت برای عدد گراشف 106و زاویه ی صفر درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm H=1cm ,Re=10).
Isotherms
Streamlines
شکل 5-3 بردارهای سرعت و دما ثابت برای عدد گراشف 106و زاویه ی صفر درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm H=1cm ,Re=100).
Isotherms
Streamlines

دسته بندی : علمی