برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل 5-21خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 105و زاویه ی 45 درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=1).
شکل 5-22خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 105و زاویه ی 45 درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=10).
شکل 5-23خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 105و زاویه ی 45 درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=100).
شکل 5-24خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 105و زاویه ی 45 درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=500).
شکل 5-25خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 105و زاویه ی 45 درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm, H=1cm ,Re=1000).
Isotherms
Streamlines
شکل 5-26 خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 105و زاویه ی 90 درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm H=1cm ,Re=1).
Isotherms
Streamlines
شکل 5-27 خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 105و زاویه ی 90 درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm H=1cm ,Re=10).
Isotherms
Streamlines
شکل 5-28خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 105و زاویه ی 90 درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm H=1cm ,Re=100).
Isotherms
Streamlines
شکل 5-29 خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 105و زاویه ی 90 درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm H=1cm ,Re=500).
Isotherms
Streamlines
شکل 5-30 خطوط دما ثابت و خطوط جریان برای عدد گراشف 105و زاویه ی 90 درجه (برای حالت s=6.75 cm, D=3cm H=1cm ,Re=1000).
نتایج توزیع دما و خطوط جریان برای Gr=105 و Gr=106 به صورت کلی مشابه می باشند (به عنوان مثال اشکال 5-15 و 5-30 و یا 5-10 و 5-25) و در این قسمت، صرفا به بیان تفاوت ها اکتفا می شود. نکته ی اول کاهش دمای مکعب ها در مقایسه با حالت قبل می باشد. با توجه به یکسان بودن ابعاد و هندسه‌ی جریان دلیل بروز این پدیده این است که عدد گراشف وابسته به مقدار دمای چشمه ی حرارتی درون مکعب ها می باشد که به تبع با کاهش مقدار حرارت، عدد گراشف و دمای سطح مکعب‌ها کاهش می یابد. نکته ی دوم تاثیر کاهش عدد گراشف بر روی عدد ریچاردسون و در نتیجه کاهش عدد رینولدزِ مورد نیاز برای گذر از انتقال حرارت آزاد به اجباری می باشد به گونه ای که حتی در عدد رینولدز 100 نیز، تاثیر قابل ملاحظه‌ای از تاثیر تغییرات زاویه (تمامی محدوده‌ی مورد بررسی) بر روی خطوط دما ثابت (در اشکال 5-18، 5-23 و 5-28)، دیده نمی‌شود. این در حالی است که در این عدد رینولدز (100) در عدد گراشف 106 زاویه‌دار شدن خطوط در مسیر جاذبه قابل مشاهده می‌باشد (اشکال 5-3، 5-8 و 5-13).
در اشکال ادامه (5-31 تا 5-36) اثر پارامتر های متنوعی نظیر عدد رینولدز، زاویه سطح، عدد گراشف و میزان ضریب هدایت ماده‌ی سازنده ی مکعب ها مورد بررسی قرار گرفته است.شش حالت مختلف به ازای سه عدد گراشف (104-105-106) و دوضریب رسانش24/0و4/2 (W/mK) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج مربوط به عدد ناسلت برای هر سه مکعب در مسیر جریان آورده شده است.
5-3-نمودار عدد ناسلت بر حسب زاویه:
شکل های (5-31) و (5-32) مربوط به عدد گراشف 106 می‌باشد. در این حالت میزان تولید حرارت درون مکعب ها زیادتر از دو عدد گراشف دیگر می باشد (به ترتیب 10 و 100 برابر) و در نتیجه تاثیر نیروی شناوری بیشتر مشاهده می شود. به طور کلی در تمام حالت مورد بررسی، عدد ناسلت برای مکعب اول (اولین مکعبی که جریان به آن برخورد می کند) بیشتر از مکعب دوم و سوم می باشد (بین 20% تا 30%) و اختلاف عدد ناسلت برای دو مکعب دوم و سوم اندک می‌باشد (عدد ناسلت مکعب اول از مکعب دوم بیشتر است). عدد ناسلت با دمای سطح مکعب ها رابطه‌ی معکوس دارد. بنابر این همواره مکعب اول بیشتر از سایر مکعب ها در معرض خنک کاری قرار می گیرد، که این مطلب با توجه به گرم شدن سیال عبوری در حین گذشتن از روی مکعب‌ها‌ی داغ بدیهی به نظر می رسد. با مقایسه نتایج به ازای دو ضریب رسانش مختلف (ks=0.24 W/mK و W/mK ks=2.4)، مشاهده می شود که با افزایش ضریب رسانش عدد ناسلت افزایش می یابد. دلیل این پدیده مربوط به کاهش دمای نسبی درون کل مکعب و یکنواخت تر شدن آن با افزایش ضریب رسانش می باشد. افزایش رسانش ده برابری (انتخاب ضرایب رسانش صرفاً برای مقایسه‌ی اثر ضریب انتقال حرارت رسانش در عملکرد سیستم بوده است) باعث افزایش 5 تا10درصدی عدد ناسلت در حالات مختلف شده است.
دسته بندی : علمی