برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

شکل2-4 شماتیکی از هندسه مدلسازی شده مرجع [14].
برای بدست آوردن میدان های جریان و حرارت، از مدل دو بعدی و مغشوش k-ε و روش حجم محدود برای حل مساله استفاده شده است. در این مطالعه تاثیر فواصل بین چشمه های حرارتی و همچنین تاثیر اینکه یکی از چشمه های حرارتی، گرمایی تولید نکند و دوتای دیگر حرارت تولید کنند را بر روی انتقال حرارت جابجایی بررسی شده است. در شکل های 2-5 و2-6 روند تغییرات دمای سطح در امتداد محور Y مشاهده می شود.
شکل2-5 بررسی عدم تولید حرارت توسط یکی از سه چشمه های حرارتی روی توزیع دما مرجع [14].
شکل2-6 تاثیر فواصل بین چشمه های حرارتی روی توزیع دما مرجع [14].
همان طور که در شکل 2-6 دیده می شود، میدان دمایی ایجاد شده توسط چشمه های پلکانی است و با افزایش فاصله بین چشمه های حرارتی، دما کاهش پیدا می کند. ضمنا در حالتی که چشمه ی حرارتی وسطی، تولید حرارت نداشته باشد نسبت به حالتی که چشمه حرارتی بالایی تولید حرارت نداشته باشد، انتقال حرارت بهتری انجام می گیرد. در این تحقیق عدد رایلی برابر می باشد. ضمنا عدد رایلی بر مبنای قطر هیدرولیکی کانال است.
ترخو و همکارنش در سال 2010[15] انتقال حرارت آرام آزاد بین صفحاتی با دمای یکنواخت ولی متفاوت،شکل2-7، را به صورت عددی و دو بعدی بررسی کردند. در این تحقیق بازه ی اعداد بدون بعد می باشد. اعداد رایلی و رینولدز بر مبنای دهانه ی کانال ،W، هستند.TC دمای صفحه سرد، TH دمای صفحه ی گرم، L طول صفحه،W دهانه کانال و می باشد.
شکل2-7 شماتیکی از هندسه مورد مطالعه مرجع [15].
نتایج بدست آمده نشان می دهد که در اعداد رایلی بالا عدد ناسلت هر دو صفحه از لحاظ مقداری به یکدیگر نزدیکتر هستند و همچنین عدد ناسلت در امتداد طول صفحات گرم و سرد، در جهت جریان هوا کاهش می یابد.
نیسنو و همکارانش در سال 2002 [16] با استفاده از روش LES2 به بررسی میدان جریان و انتقال حرارت در اطراف یک مجموعه از المان های مکعبی تولید کننده‌ی حرارت که بر روی یک بُرد الکترونیکی نصب شده بودند، شکل2-8، پرداختند.
شکل2-8 شماتیکی از هندسه ی مورد مطالعه مرجع [16].
در این تحقیق به مطالعه ساختارهای مختلف گردابه‌های تولیدی در اطراف مکعب ها و نقش آنها بر روی انتقال حرارت از مکعب ها پرداخته شده است. توزیع دما بر روی سطح مکعب ها به دلیل اغتشاش اطراف مکعب ها و گردابه های موجود غیر یکنواخت می باشد. در محاسبات عددی از شبکه ی غیر سازمان یافته، به دلیل اینکه در لایه های مرزی شبکه بندی ریزتری تولید می شود، استفاده شده است. در شکل 2-9 شبکه ایجاد شده را مشاهده می کنید.
شکل2-9 شبکه بندی غیر سازمان یافته ی هندسه مورد مطالعه مرجع[16]: الف) نما از بالا ب) نما از کنار ج) نمای سه بعدی.
در اینجا به طور خلاصه، به دلیل تقارن فقط نتایج بدست آمده برای وجوه یکی از مکعب ها در جدول2-1 آورده شده است.
جدول2-1 مقایسه نتایج بدست آمده برای ضریب انتقال حرارت جابجایی،، برای وجوه یکی از مکعب های مرجع [16].
بومیک و همکارانش در سال 2005[17] مطالعه ی انتقال حرارت جابجایی توسط آب از چهار چشمه ی گرمایی الکتریکی، در یک کانال مستطیلی قائم، شکل2-10، را انجام دادند. در این مطالعه تاثیر شار حرارتی، نرخ جریان و پارامتر های هندسی بررسی شده است. دمای آب ورودی به کانال24درجه سانتیگراد است و شار حرارتی و عدد رینولدز به ترتیب در بازه ی و قرار دارند. ضمنا عدد رینولدز بر مبنای قطر هیدرولیکی کانال می باشد.
شکل2-10 شماتیکی از هندسه ی مدلسازی شده مرجع [17].
نتایج تجربی بدست آمده بیانگر این موضوع است که ضریب انتقال حرارت جابجایی به شدت به عدد رینولدز بستگی دارد و جریان قبل از رسیدن به چشمه ی حرارتی اول، کاملا توسعه یافته می باشد.
پراماچاندرا و بالاجی در سال 2006 [18] یک مدل عددی دو‌بعدی برای بررسی همزمان انتقال حرارت جابجایی‌ آزاد و اجباری به همراه تشعشع سطحی از یک کانال افقی، شکل2-11، که دارای چشمه‌های حرارتی می‌باشد را ارائه دادند. آن ها جریان را به صورت دائمی، آرام، تراکم‌ناپذیر و کاملاً گسترش یافته از نظر هیدرودینامیکی و حرارتی فرض کردند. در این مطالعه عدد رایلی برابر در نظر گرفته شده است و اعداد بدون بعد رینولدزو گراشف()در بازه یو قرار دارند. شار حرارتی نیز در بازه ی می باشد. در این تحقیق اثر پارامترهای هندسی از قبیل فاصله‌ی میان دیواره‌های کانال و اندازه‌ی چشمه‌های حرارتی مورد بررسی قرار گرفته است.
شکل2-11 شماتیکی از هندسه مدلسازی شده به همراه پارامترهای هندسی مربوطه مرجع [18].
دامنه مورد مطالعه و شرایط مرزی مورد استفاده در این بررسی در شکل2-12 به طور واضح، آورده شده است.
شکل2-12 دامنه ی محاسباتی مسئله و شرایط مرزی مرجع [18].
براساس نتایج بدست آمده در شکل‌های2-13 و 2-14 دمای بدون بعد با افزایش عدد رینولدز به صورت غیرخطی و با افزایش عدد گراشف به صورت خطی کاهش می‌یابد.
شکل2-13 تاثیر عدد رینولدز روی دمای بی بعد شده در مرجع [18].
شکل2-14 تاثیر عدد گراشف روی دمای بی بعد شده مرجع [18].
دسته بندی : علمی