برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

1-نیروی شناوری و جریان اجباری هم جهت هستند.
2- نیروی شناوری و جریان اجباری خلاف جهت هستند.
3- نیروی شناوری و جریان اجباری متقاطع هستند.
جریان اجباری به سمت بالا، روی یک صفحه ی عمودی گرم، مثالی برای حالت اول است. جریان اجباری به سمت پایین، روی یک صفحه ی عمودی گرم، نمونه ای برای حالت دوم است. جریان اجباری روی یک صفحه ی گرم افقی نیز نمونه ای از حالت سوم است. گفتنی است که نرخ انتقال حرارت در حالت اول و سوم بیش از حالت دوم است. در تحقیق پیش رو نیز حالت های اول و سوم روی می دهد.
1-6- ضریب انتقال حرارت:
نرخ انتقال حرارت از یک جامد به یک سیال به ازا ی واحد مساحت سطح به صورت رابطه( 1-2) است:
(1-2)
کمیت h به عنوان ضریب انتقال حرارت شناخته شده است. با استفاده از معادله (1-2) ضریب انتقال حرارت به صورت زیر تعریف می شود.
(1-3)
که n بردار عمود بر سطح وضریب رسانایی سیال است. برای جریانهای داخل کانال بسته به شرایط خاص می توان دمای ورودی سیال، دمای سیال دور از جسم و یا دمای خود جسم را بجای بکار برد.
برای اجسامی که در آنها تولید گرما و یا تلفات حرارتی زیاد است، نمی توان با روش همرفت طبیعی دمای آن را در حد مطلوب نگاه داشت. لذا برای کاهش دمای جسم و افزایش انتقال حرارت از سطح جسم آن را در معرض جریان های اجباری قرار می دهند تا ضریب انتقال حرارت جابجایی به مقدار قابل قبولی افزایش یابد [11]. برای کانال هایی که در کف آنها قطعات گرمازا وجود دارند، بسته به مقدار تولید گرما یکی از روش های همرفت را می توان برای سرد کردن آنها به کار برد. این قطعات در صنایع الکترونیک می توانند نرخ تولید گرمایی متفاوتی داشته باشند. آسی ها(IC) و پردازشگر های الکترونیکی فشرده نمونه هایی از این قطعات گرما زا می باشند. در فصل بعد مطالعات انجام شده در این زمینه ها مورد بررسی قرار می گیرند.
فصل دوم
2- مروری بر تحقیقات گذشته:
در این قسمت مطالعات انجام شده بر روی انتقال حرارت جابجایی آزاد واجباری و میدان جریان در اطراف قطعات و المانهای نصب شده در کف کانال که به صورت عددی و تجربی انجام شده‌اند، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2-1-پژوهش های جریان های همرفتی روی هندسه های متفاوت:
اُو و همکارانش در سال 1976 [12] به بررسی پدیده‌ی همزمان و آرام انتقال حرارت جابجایی آزاد و اجباری درون کانال های مستطیلی، شکل2-1، که دارای شرط مرزی دما و یا شار حرارتی ثابت بوده و زاویه با سطح افق می‌سازد، پرداختند.
شکل2-1 شماتیکی از هندسه مدلسازی شده به همراه پارامترهای هندسی مربوطه مرجع[12].
اِعمال تقریب بوزینسک2، ثابت بودن گرادیان فشار محوری و ناچیز گرفتن استهلاک لزج3 فرضیات به کار رفته در این مطالعه می باشند. نتایج بدست آمده برای زوایای مختلف کانال مورد مطالعه قرار گرفته و برای حالت زاویه قایم کانال نیز نتایج با داده‌های تحلیلی مقایسه و صحت نتایج تایید گردیده است. برای نمونه در شکل 2-2 دراعداد رینولدز (Re) پایین و زوایای کوچک، انتقال حرارت ضعیف تری نسبت به حالت قائم مشاهده می شود.
شکل2-2 تغییرات عدد ناسلت بر حسب تغییر زاویه در اعداد رینولدز متفاوت مرجع [12].
در نمودار بالا عدد ناسلت(Nu) و رینولدز(Re0) بر مبنای قطر هیدرولیک وNu0=4.125 می باشد. ضمناً برای(عدد رایلی اصلاح شده)، (نسبت منظری) و(عدد پرانتل) نتایج جریان و انتقال حرارت مستقل از عدد رینولدز بوده است.
یان در سال 1994 [13] انتقال جرم وانتقال حرارت جابجایی آرام و همزمان آزاد و اجباری درون یک کانال مستطیلی که با سطح افق زاویه می سازد، شکل2-3، را با استفاده از روش سرعت-گردابه مورد بررسی قرار داد. در این مطالعه اثر شش عدد بدون بعد،2،( عدد رایلی و عدد رایلی اصلاح شده)،(نسبت شناوری)، (نسبت منظری)و (عدد اشمیت)بر روی حل مورد بحث قرار گرفته است. در این بررسی اعداد بدون بعد در بازه ،، ،،وقرار دارند.
شکل2-3 شماتیکی از هندسه مدلسازی شده به همراه پارامترهای هندسی مربوطه مرجع [13].
نتایج بدست آمده به طور کلی،گویای این مطلب است که شناوری بر روی میدان سیال و دما‌ی درون کانال اثر قابل ملاحظه‌ای دارد.
بسایه و همکارش در سال2000[14] انتقال حرارت جابجایی آزاد و مغشوش توسط هوا در یک کانال قائم با سه چشمه ی حرارتی یکسان را همانطور که درشکل2-4 دیده می شود، بررسی کردند.
دسته بندی : علمی