برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

,
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
محدودیت های (26)- (29) به منظور خطی سازی محدودیت های (19) بکار گرفته شده اند. از محدودیت های (30)- (40) جهت خطی سازی محدودیت های (20) استفاده شده است. عبارت (21) با استفاده از محدودیت های (27)- (29) و (41) خطی شده است. محدودیت های (35)- (37) و (42) جهت خطی کردن محدودیت های غیرخطی (22) بکار گرفته شده اند. همچنین از محدودیت های (31)-(40) و (43) جهت خطی سازی محدودیت های (23) استفاده به عمل آمده است. محدودیت های (44) متغیرهای عدد صحیح را نمایان می سازند.
لازم به ذکر است که برای حل مدل پیشنهادی، مدل را در طی دو مرحله حل می کنیم، یعنی ابتدا مکان- یابی تسهیلات و تخصیص مشتریان را انجام داده و سپس به فرآیند برون سپاری تسهیلات می پردازیم.
4-4- الگوریتم ژنتیک
همان گونه که در بخش قبل نیز گفته شد، مدل ارائه شده از لحاظ محاسباتی پیچیده می باشد، و تنها مسائل کوچک را می توان با استفاده از نرم افزار لینکو، به صورت بهینه حل کرد. حل مسائل بزرگ به دلیل محدودیت منابع مورد نیاز (زمان، حافظه، کامپیوتر و غیره) به صورت بهینه غیرممکن است. در این بخش با توجه به مدل ارائه شده، الگوریتم ژنتیک برای جستجو تمامی ناحیه شدنی استفاده شده است. با بهره گیری از این روش، کل ناحیه جستجو بطور کارا جستجو می شود، بطوریکه ممکن است به بهینه مطلق یا نزدیک به مطلق دست یابیم [48].
الگوریتم ژنتیک(GA)، یک روش جستجوی تکاملی و تکنیک بهینه سازی است که با یک مجموعه از جواب های اولیه تصادفی برای مساله موردنظر شروع به کار می کند. این مجموعه از جواب های اولیه تصادفی “جمعیت اولیه” نامیده می شود. هر یک از اعضای این جمعیت “کروموزوم” نامیده می شود و هر کروموزوم از چندین “ژن” تشکیل شده است. مقدار هزینه هر یک از این کروموزوم ها به وسیله یک تابع برازندگی از پیش تعیین شده ای، تعیین می گردد. این کروموزوم ها به وسیله تکرارهای متوالی که “نسل” نامیده می شوند، بروز می گردند. در هر نسل یک جمعیت جدید از طریق الحاق و تغییر دادن کروموزوم های نسل فعلی تولید می گردد که الحاق کردن کروموزوم ها و تغییر دادن آنها بترتیب تقاطع و جهش نامیده می شوند.
عملگر تقاطع از ترکیب دو کروموزومی که والدین نام دارند، کروموزوم های جدیدی به نام فرزند را تولید می کند. همچنین عملگرجهش با ایجاد یک تغییر در مقادیر ژن های یک کروموزوم سعی در تغییر در ساختار آن دارد.
4-4-1- نمایش کروموزوم
در این تحقیق، دو نوع از کروموزم ها بر حسب مقادیر ژن های آنها شامل کروموزوم های صفر و یک مکان () و تخصیص () و کروموزوم های عدد صحیح خطی و مشی برون سپاری و، در نظر گرفته شده اند.t- امین کروموزوم های صفرو یک و در شکل (4-1) نشان داده شده اند.
.
.
.
.
.
.
.
.
دسته بندی : علمی