برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
همان طور که قبلا بدان اشاره کردیم، مراکز صنعتی و کارخانجات برای تعیین مکان احداث کارخانه، استقرار تجهیزات و دپارتمان های خود در کارخانه، استقرار دفاترشان در سطح شهر، تعیین مراکز توزیع محصولات و غیره با چنین مسائلی سر و کار دارند. در واقع، تصمیمات مربوط به مکان یابی و استقرار، نه تنها در مسائل صنعتی، بلکه در مسائل گوناگونی در بخش های دولتی و خصوصی، اعم از صنعتی و غیرصنعتی ظاهر می شود. در بخش دولتی، تعیین مکان مراکز خدماتی، نظیر ایستگاه های پلیس راه، اورژانس، بیمارستان ها ایستگاه های آتش نشانی و غیره نیاز به اتخاذ چنین تصمیماتی دارد. لذا تصمیم گیری در مورد مکان یابی تسهیلات عمدتا از تصمیم گیری های بلند مدت و استراتژیک شرکت های بزرگ خصوصی و عمومی است و هزینه های بالای مربوط به مکان یابی و استقرار و راه اندازی تسهیلات، پروژه های مکان یابی را به سرمایه گذاری های بلندمدت تبدیل کرده است. لذا موفقیت یا شکست مراکز تسهیلاتی در هر کدام از بخش های دولتی و خصوصی، بستگی کامل به مکان های انتخابی برای آنها دارد. بدین ترتیب، اهمیت مساله مکان یابی و استقرار تسهیلات و ضرورت پرداختن بدان بر همگان روشن است [1].
3-2- دسته بندی کلی مسائل برنامه ریزی تسهیلات
مسائل برنامه ریزی تسهیلات به چهار دسته عمده مکان یابی، مسیریابی، تخصیص و طراحی تقسیم می شود. با ترکیب این مولفه ها مسائل مکان یابی- مسیریابی، مکان یابی- تخصیص به دست می آید [1].
مکان یابی-تخصیص تسهیلات
مکان یابی- مسیریابی تسهیلات
شکل (3- 1). دسته بندی کلی مسائل برنامه ریزی تسهیلات[1].
3-3- دسته بندی مسائل مکان یابی با نگرش سنتی
دسته بندی های کلاسیک مسائل مکان یابی عمدتا بر اساس موارد زیر بوده است:
براساس خصوصیات وسایل جدید
مساله مکان یابی تک وسیله/چند وسیله
مساله مکان یابی با وسایل نقطه ای/ ناحیه
براساس خصوصیات وسایل موجود
مساله مکان یابی با وسایل ایستا/پویا
مساله مکان یابی وسایل با مکان قطعی/احتمالی
براساس نوع ارتباط وسایل موجود و جدید
مساله مکان یابی با ارتباطات برون زا/درون زا
مساله مکان یابی با ارتباطات ایستا/پویا
مساله مکان یابی با ارتباطات قطعی/احتمالی
براساس فضای جواب
مساله مکان یابی روی خط/صفحه
مساله مکان یابی گسسته/روی شبکه
مساله مکان یابی با فضای مقید/نامقید
براساس نوع تابع فاصله
مساله مکان یابی با فواصل متعامد/چپیشف
مساله مکان یابی با فواصل اقلیدسی/مجذور اقلیدسی
مساله مکان یابی با سنجه های خاص
دسته بندی : علمی