برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

عمل انتخاب فرآیندی است که در هر نسل به منظور انتخاب کروموزوم هایی که والدین نامیده می شوند، از جمعیت فعلی انجام می شود. در این تحقیق از پروسه انتخاب چرخه رولت استفاده شده است. در این چرخه احتمال انتخاب هر کروموزوم وابسته به مقدار تابع برازندگی آن کروموزوم دارد. بدین ترتیب که هر جواب که تابع هدف بهتری داشته باشد مقدار برازش بالاتر و در نتیجه شانس انتخاب بیشتری خواهد داشت. آز آنجایی که تابع هدف مدل ما مینیمم سازی است، لذا معکوس تابع هدف به عنوان مقدار برازش در نظر گرفته می شود.
4-4-5- نخبه گرایی
در الگوریتم پیشنهادی، تعدادی از بهترین کروموزوم های (کروموزوم هایی با کمترین هزینه کل) هر نسل بدون هیچ گونه تغییری به نسل بعد منتقل می شوند.
4-4-6- عملگر تقاطع
عملگر تقاطع بسته به اینکه کروموزوم های والد چگونه انتخاب می شوند و چگونه تولید فرزند می کنند، می تواند روی عملکرد الگوریتم حل تاثیرگذار باشد. دو نوع استراتژی برای اجرای جفت گیری موجود هستند.
انتخاب هر دو والد به صورت تصادفی از جمعیت موجود که این استراتژی، Free Mating نامیده می شود.
انتخاب یک والد نخبه که یک کروموزوم با بهترین برازش می باشد و یک والد تصادفی، که این استراتژی، Dominating Mating نامیده می شود.
در الگوریتم پیشنهادی ، از استراتژی Free Mating برای انتخاب دو والد از جمعیت موجود استفاده شده است. علاوه براین ، دراین الگوریتم سه نوع عملگر تقاطع به کار گرفته شده اند.
4-4-6-1- عملگر تقاطع نوع 1
این نوع عملگر تقاطع یک عدد تصادفی بر روی دو والد انتخاب و سپس مقادیر ژن های سمت راست این نقطه را در دو والد جابه جا کرده و دو فرزند جدید تولید می کند. توجه داشته باشید که کاربرد این عملگر تقاطع برای کروموزوم های ویکسان می باشد. از آنجاییکه نقطه تقاطع این کروموزوم ها به صورت افقی انتخاب می گردد، یعنی نقطه انتخاب شده در واقع سطر انتخابی می باشد و سطرهای بعد از آن در دو والد با یکدیگر تغییر مکان می دهند، این عمگر تقاطع برای این کروموزوم ها عملگر تقاطع سطری نامیده می شود. به موجب کاربرد یکسان این نوع عملگر برای کروموزوم های مذکور، نحوه عملکرد این عملگر برای یکی از آنها در شکل(4-3) به نمایش گذاشته شده است. این شکل نحوه عملکرد این عملگر تقاطع را بترتیب برای کروموزوم هایو به تصویر کشیده است.
عملگر تقاطع نوع 1 برای کروموزوم

مطلب مرتبط :   پایان نامه تخریب و بازسازی و اکوسیستم جنگل

عملگر تقاطع نوع 1 برای کروموزوم
شکل(4- 3). نحوه عملکرد عملگر تقاطع نوع 1
4-4-6-2- عملگر تقاطع نوع 2
این نوع عملگر تقاطع براساس عملگر تقاطع تعریف شده توسط یو- یوب [49] ساخته شده است. در این عملگر فرض شده است که یک کروموزوم با مقدار برازندگی کمتر باید مقادیر ژن های بیشتری به کروموزم های فرزند منتقل نماید. بنابراین، ما والدین را بر حسب مقادیر برازندگیشان مرتب می کنیم، بدین صورت که والد با مقدار برازندگی کمتر به عنوان والد یک و بعدی به عنوان والد دو در نظر گرفته می شوند.به منظور تولید فرزند اول مقادیر وبه صورت ذیل محاسبه می گردند.
(45)
جاییکه، مقدار ، تعداد ژن هایی از parent IIکه باید جهت جابه جایی با ژن های parent I ، بطور تصادفی انتخاب شوند را نشان می دهد. همچنین مقدار ، تعداد ژن هایی که باید از parent Iانتخاب و بدون هیچ گونه تغییری به فرزند اول منتقل شوند را نمایان می سازد. و، بترتیب مقادیر برازندگی parent Iو parent II را نشان می دهند. همچنین ، تعداد ژن های هر والد را نمایان می سازد. معادله (46) برای محاسبه مقادیر و به منظور تولید فرزند دوم بکار گرفته می شود. این نکته نیز توجه داشته باشید که فرآیند تولید فرزند دوم عکس فرزند اول است.
(46)
بعد از انتخاب دو کروموزوم و به عنوان والدین، فرآیند عملگر تقاطع نوع 2 برای کروموزوم مکان تسهیلات ، به منظور تولید فرزندان در شکل(4-4) به تصویر کشیده شده است.
شکل(4- 4). فرآیند عملگر تقاطع نوع 2 برای کروموزوم مکان
همچنین فرآیند عملگر تقاطع نوع 2 برای کروموزوم تخصیص مشتریان در شکل(4-5) به نمایش گذاشته شده است.
شکل(4- 5). فرآیند عملگر تقاطع نوع 2 برای کروموزوم تخصیص
4-4-6-3- عملگر تقاطع نوع 3
در این نوع عملگر تقاطع در ابتدا دو کروموزوم و به عنوان کروموزوم های والد از جمعیت فعلی (parent Iو parent II) انتخاب، سپس دو نقطه متفاوت جهت عمل تقاطع بطور تصادفی مشخص کرده و مقادیر ژن های میان این دو نقطه از دو کروموزوم را با یکدیگر جابه جا می کنیم. فرآیند این عملگر برای کروموزوم مکان تسهیلات ، در شکل(4-6) نمایان است.
شکل(4- 6). فرآیند عملگر تقاطع نوع 3 برای کروموزوم مکان

دسته بندی : علمی