برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

همچنین، کاربرد این عملگر تقاطع برای کروموزوم های و یکسان بوده و برای مثال فرآیند این عملگر برای کروموزوم تخصیص در شکل(4-7) نشان داده شده است.
شکل (4- 7). فرآیند عملگر تقاطع نوع 3 برای کروموزوم تخصیص
4-4-7- عملگر جهش
عملیات جهش در الگوریتم ژنتیک با ایجاد تغییرات تصادفی برنامه ریزی نشده در یک کروموزوم، امکان جستجوی فضای وسیع تری از جواب را فراهم کرده و از همگرایی پیش از موعد الگوریتم جلوگیری می کند. در الگوریتم ژنتیک بکار رفته در این تحقیق، سه نوع عملگر جهش استفاده شده است.
4-4-7-1- عملگر جهش نوع 1
در این فرآیند عملگر، در ابتدا یک کروموزوم به عنوان کروموزوم والد از میان جمعیت کروموزوم های فعلی بر اساس روش انتخاب توضیح داده شده، انتخاب می گردد. سپس دو ژن از این رشته کروموزوم بطور تصادفی انتخاب می گردند و مقادیر آنها با یکدیگر جابه جا می شوند. شکل(4-8) نحوه عملکرد این عملگر جهش را برای کروموزوم مکان تسهیلات به تصویر می کشد.
شکل(4- 8). فرآیند عملگر جهش نوع 1 برای کروموزوم مکان
همچنین، نحوه عملکرد این عملگر جهش برای کروموزوم هایو یکسان بوده و برای مثال، فرآیند این عملگر برای کروموزوم تخصیص در شکل(4-9) نشان داده شده است.
شکل(4- 9). فرآیند عملگر جهش نوع 1 برای کروموزوم تخصیص
4-4-7-2- عملگر جهش نوع 2
در فرایند این عملگر، بعد از انتخاب یک کروموزوم والد، دو نقطه متفاوت بطور تصادفی انتخاب می- گردند. این نقاط جهش، کروموزوم والد را به سه قسمت تقسیم می کنند و در ادامه این سه قسمت با یکدیگر جابه جا می شوند.شکل(4-10) شیوه عملکرد این عملگر جهش را برای کروموزوم مکان تسهیلات نمایان می سازد..
شکل(4- 10). فرآیند عملگر جهش نوع 2 برای کروموزوم مکان
همچنین، نحوه عملکرد عملگر جهش نوع 2 را برای کروموزوم هایو یکسان بوده و برای مثال، فرآیند این نوع عملگر برای کروموزوم تخصیص در شکل(4-11)، به تصویر کشیده شده است.
شکل(4- 11). فرآیند عملگر جهش نوع 2 برای کروموزوم تخصیص
4-4-7-3- عملگر جهش نوع 3
در عملیات این نوع عملگر، در ابتدا یک ژن تصادفی بر روی کروموزوم والد انتخاب کرده و سپس مقادیر ژن های سمت چپ و راست این ژن با یکدیگر جابه جا می شوند. شیوه عملکرد این نوع عملگر جهش برای کروموزوم مکان تسهیل در شکل(4-12)نمایان است.
شکل(4- 12). فرآیند عملگر جهش نوع 3 برای کروموزوم مکان
همچنین، فرآیند این عملگر جهش برای کروموزوم هایو یکسان بوده و برای مثال، نحوه عملکرد این نوع عملگر برای کروموزوم تخصیص در شکل(4-13)، نمایان است.
شکل(4- 13). فرآیند عملگر جهش نوع 3 برای کروموزوم تخصیص
4-4-8- معیار توقف
چندین معیار توقف متفاوت در الگوریتم ژنتیک موجود می باشند. در این تحقیق، یک تعداد تکرار از پیش تعریف شده ای از الگوریتم پیشنهادی بعنوان شرط توقف در نظر گرفته شده است. وقتی که شرط توقف مساله ارضا شد، الگوریتم متوقف خواهد شد.
فلوچارت الگوریتم ژنتیک پیشنهادی در شکل (4-14) آمده است.
آغازسازی
تولید جمعیت اولیه
تولید جمعیت اولیه
کدینگ مسئله
دسته بندی : علمی