برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه
4-3- مدل ریاضی پیشنهادی
مساله CFLABDSبه دنبال پیدا کردن مکان بهینه تسهیلات از میان مجموعه ای از مکان های کاندید و تخصیص مشتریان با تقاضاهای احتمالی به تسهیلات و منابع ظرفیت بندی شده می باشد. تابع هدف به دنبال کمینه کردن هزینه کل شامل هزینه های احداث تسهیلات، هزینه های تخصیص مشتریان و هزینه های سرویس و هزینه های فرآیند برون سپاری می باشد. به منظور تدوین مدل، چند متغیر صفر و یک به صورت ذیل تعریف شده اند.
(8)
(9)
(10)
تابع هدف مساله می تواند به شکل زیر توصیف گردد:
(11)
جاییکه:
(12)
سرانجام، با استفاده از عبارت های (6)- (12) مدل ریاضی پیشنهادی به صورت ذیل فرموله شده است:
(13)
(14)
(15)
,
(16)
(17)
,
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
اولین و دومین بخش از تابع هدف به ترتیب هزینه های احداث تسهیلات در میان مکان های کاندید و تخصیص مشتریان موجود به تسهیلات احداث شده را نشان می دهند. سومین بخش از تابع هدف هزینه سرویس دهی به مشتریان (مشتریان تقاضا) و چهارمین بخش تابع هدف هزینه برون سپاری تسهیلات احداث شده را نشان می دهند. محدودیت های ظرفیت تسهیلات بوسیله محدودیت های(14) بیان می گردند. محدودیت های (15) تضمین می کنند که هر مشتری فقط به یک تسهیل تخصیص یابد. محدودیت های (16)، حداقل تعداد مشتریانی که باید به هر تسهیل احداث شده تخصیص یابند را نشان می دهند. محدودیت های (17)، حداقل تعداد تقاضاهای برون سپاری شده هر تسهیل را ارائه می کنند. محدودیت های (18)، تضمین می کنند که مشتریان فقط باید به تسهیلات احداث شده تخصیص یابند. محدودیت های (19)، حداکثر تعداد ظرفیتی که هر تسهیل می تواند جهت تامین تقاضاهای برون سپاری شده دیگر تسهیلات در اختیار آنها قرار دهد، را بیان می کنند. محدودیت های (20)، حداکثر تعداد ظرفیتی که منبع فرعی هر تسهیل می تواند جهت تامین تقاضاهای برون سپاری شده دیگر تسهیلات در اختیار آنها قرار دهد، را نشان می دهند. ما عبارت (8) را با محدودیت های (21) جهت نشان دادن اینکه، وقتی که تسهیل قادر به ارائه ظرفیت اضافه اش به دیگر تسهیلات باشد، متغیر ، عدد یک به خود می گیرد و در غیر اینصورت صفر، جایگزین کردیم. عبارت های (9) و (10)، تضمین می کنند وقتی که منبع فرعی یک تسهیل قادر به ارائه ظرفیتش به دیگر تسهیلات باشد، متغیر ، عدد یک به خود می گیرد و در غیر اینصورت صفر، و با محدودیت های (22) و (23) در مدل پیشنهادی جایگزین شده اند. محدودیت های (24) و (25) بترتیب متغیرهای صفرو یک و عدد صحیح را نشان می دهند.
دسته بندی : علمی