برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

تحقیق لمیو و هیل (2000) نشان دهنده کاهش در اجزای صمیمیت، شور و اشتیاق با گذشت زمان
می باشند.
تحقیقات اسپرچر (1999) سه جزء صمیمیت، شور و اشتیاق و تعهد را در تداوم و رضایت مندی رابطه موثر می داند.
اینگل و همکاران (2002) در پژوهش خود به بررسی قدرت پیش بینی کنندگی صفات شخصیتی بر روی مولفه های روابط عاشقانه پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که از میان صفات شخصیتی پنجگانه، با وجدان بودن پیش بینی کننده معنا داری برای مولفه های روابط عاشقانه می باشد.
گائو (2001) به منظور بررسی تأثیر فرهنگ بر روابط عاشقانه، روابط عاشقانه 90 زوج چینی و 77 زوج آمریکایی را مورد مطالعه قرار داد. نتایج تحقیق وی نشان داد که در زوجین آمریکایی در قیاس با زوجین چینی، مولفه شهوت نمود بیشتری دارد چه آنکه میان دو گروه در مولفه های صمیمیت و تعهد تفاوت معناداری یافت نشد.
پژوهش های متعددی اثربخشی برنا مه های مختلف غنی سازی را بر افزایش رضایت مندی زوج ها بررسی کرده اند، از جمله فاورز و السون (1986) 190 همسر را بررسی کردند که در برنامه غنی سازی زوج ها در اکتبر 1986 شرکت کرده بودند. نتایج تحقیق نشان داد که این برنامه می تواند به زوج ها در بهبود ارتباطات کمک کرده و حتی به تصمیم طلاق آنها به جای ادامه زندگی کمک کند ( فاورز و السون، 1986).
بیچ (2000) بیان می دارد که تاریخچه آسیب شناسی روانی در زندگی فرد و خانواده می تواند عملکرد و رضایت مندی زناشویی او را تا حدودی پیش بینی کند. تاویس و سد (1997) دریافتند که صمیمیت جنسی در ازدواج با صمیمیت عاطفی و رضایت زناشویی رابطه دارد.
اولسون و السون (1999) نشان دادند که کیفیت تعاملات قبل از ازدواج و مهارتهای ارتباطی می تواند به خوبی چگونگی روابط زناشویی آینده را پیش بینی کند.
لاکی و بین (1989) نشان دادند که یکی از دلایل نارضایتی همسران در اواسط ازدواج از نگذراندن اوقات فراغت با همسر ناشی است.
کال، و همکاران (2002) در مطالعات خود نشان دادند که مشارکت مذهبی موجب افزایش تعهد و رضایت مندی زناشویی می شود ( به نقل از برانت، 2003 ).
از جمله پژوهشهای انجام شده در بعد ویژگی های شخصیتی، می توان به پژوهش های جانسون (2003) و اولری و اسمیت (1991) اشاره کرد. اولری و اسمیت (1991) در مورد عوامل موثر در ازدواج موفق، مهمترین را متشابه در شخصیت افراد ذکر کرده اند. عامل مشابه در شخصیت در کنار عامل های دیگر همچون سن، مذهب، نژاد، نگرش، هوش و سطح فرهنگ قرار دارد.
روش پژوهش :
این پژوهش با استفاده از روش همبستگی انجام شده است .
جامعه آماری پژوهش :
جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه افراد متأهل ( کمتر از 5 سال ازدواج ) و ( بیشتر از 5 سال ازدواج) شهرستان قوچان است .
حجم نمونه :
نمونه آماری پژوهش شامل 80 نفر زن و مرد متأهل که از این تعداد 40 نفر زن و 40 نفر مرد است .
روش نمونه گیری :
با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعدادی از متأهلین برای پاسخ دادن به پرسشنامه انتخاب شدند .
ابزار پژوهش :
در این پژوهش متناسب با اهداف تحقیق از دو ابزار : 1- مقیاس سه گانه ی عشق استرنبرگ
( استرنبرگ ، 1989 ) مشتمل بر 45 سئوال و سه مؤلفه صمیمیت ، تعهد و شهوت ( مسائل جنسی ) و
2- مقیاس رضایت زناشویی انریچ فرم 47 سؤالی مشتمل بر نه مؤلفه شامل : موضوعات شخصیتی ، روابط دوتایی ، حل تعارض ، مسائل مالی ، اوقات فراغت ، روابط جنسی ، تربیت فرزند ، ارتباط با اقوام و
جهت گیری مذهبی استفاده شد .
روایی و اعتبار ابزارها:
مقیاس سه گانه ی عشق : استرنبرگ ( 1997 ) ، روایی سازه ای سه گانه ی عشق را در دو مطالعه ی جداگانه و با استفاده از روش های اعتبار درونی و بیرونی مطلوب به دست آورده است . در این پژوهش نیز پس از ترجمه و آماده سازی مقیاس ، به منظور بررسی روایی مقیاس یاد شده از روش های محتوایی ( با اخذ نظر از متخصصین روانشناسی ) و ضریب همبستگی خرده آزمون ها با نمره ی کل استفاده شد . بدین ترتیب ضرایب همبستگی برای مؤلفه های صمیمیت ، تعهد و شهوت به ترتیب 66/0 ، 92/0 ، 77/0 به دست آمد که کلیه ی ضرایب در سطح یک صدم معنادار بودند.
پایانی آزمون با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون 92/0 به دست آمد . نتایج حاصل از روایی و پایانی مقیاس در پژوهش حاضر ، قابل قیاس با نتایج مطالعه استرنبرگ ( 1997 ) بر روی فرم اصلی مقیاس می باشد .