برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

155
4
13
23
I
155
4
14
23
I
350
5
همچنین قابل ذکر است، معیار کفایت سیستم برابر 10% در نظر گرفته شده است. پارامترهای و برابر با 10000 و 100 در نظر گرفته شدهاند.
این مسئلهی هماهنگسازی زمانبندی تعمیر و نگهداری واحدهای تولیدی، توسط الگوریتم ژنتیک با 300 کروموزوم و 1000 نسل انجام شد، و جوابهای مطلوب آن بهدست آمد. شکل (4-4) نشاندهندهی روند همگرایی الگوریتم ژنتیک به ازای مقادیر ذکرشده میباشد.
شکل 4-4: روند همگرایی الگوریتم ژنتیک
شکل (4-5) نشاندهندهی کفایت سیستم در هفتههای مختلف سال میباشد. با توجه به شکل (4-5) اگر هر واحد، در زمان دلخواه خودش، برای تعمیرات خارج شود، در هفتههای 10 الی 15 سیستم شاهد کمبود تولید شدیدی و درنتیجه قطع بار خواهد بود. این در حالی است که پس از تغییر بازهی خروج برخی از واحدهای تولیدی، توسط بهرهبردار مستقل سیستم، مشکل کمبود تولید در این هفتههای سال رفع خواهد شد.
معیار کفایت سیستم ، به طور واضحی بر روی زمانبندی خروج اثر میگذارد. شکل (4-6) نشاندهندهی تاثیر تغییر این معیار بر درجهی رضایت واحدهای تولیدی میباشد. با توجه به شکل (4-6)، با افزایش معیار کفایت سیستم، که باعث افزایش حد ذخیره در هر بازه میشود، میانگین درجهی رضایت واحدهای تولیدی کاهش مییابد.
تمام شبیهسازیهای این نوشته، تحت نرم افزار Matlab 8 انجام شدهاند. برای قسمت برنامهریزی تولیدکنندگان، از روش برنامهریزی خطی استفاده شده است و برای قسمت هماهنگسازی برنامهریزی توسط بهرهبردار مستقل سیستم، از روش الگوریتم ژنتیک استفاده شده است.
شکل 4-5: کفایت سیستم در هفتههای سال
شکل 4-6: تاثیر تغییر معیار کفایت سیستم بر درجهی رضایت واحدهای تولیدی
4-2-3- تسویهی هزینهها
پس از انتخاب پاسخ مناسب، بهرهبردار مستقل سیستم باید فرآیند تسویهی بازار را اجرا کند و سهم هر یک از واحدهای تولیدی را مشخص نماید. همانطور که پیشتر گفته شد، بهرهبردار مستقل سیستم دارای ماهیتی غیرانتفاعی میباشد و نباید از فرآیند برنامهریزی تعمیر و نگهداری سودی کسب کند. بنابراین بهرهبردار مستقل سیستم تمام درآمدهای حاصل از جمعآوری مبالغ پیشنهاد خرید تعمیرات را باید صرف جبران هزینههای قطع باری کند که ناشی از خروج برنامهریزیشده برای تعمیرات میباشد. اگر هم خروج برنامهریزیشده برای تعمیرات منجر به خاموشی و قطع باری نشود، درآمد حاصله باید بین خود واحدهای تولیدی توزیع گردد.
جدول (4-4) نشاندهندهی بازهی خروج، درجه رضایت، و بررسی هزینههای واحدهای تولیدی به ازای پاسخ منتخب میباشد. که در این جدول، هزینههای پرداختی به معنی هزینههایی میباشد که واحد تولیدی بابت پیشنهاد خرید تعمیرات باید به بهرهبردار مستقل سیستم پرداخت کند. منظور از مقدار بازگشتی، پولی میباشد که بهرهبردار مستقل سیستم پس از جمعآوری مبالغ مرتبط به پیشنهاد خرید تعمیرات، به واحدهای تولیدی برمیگرداند. خالص پرداختی نیز نشاندهندهی هزینهی خالص پرداختی واحد تولیدی بابت فرآیند برنامهریزی تعمیر و نگهداری میباشد که این مقدار از تفاضل بین هزینهی پرداختی و مقدار بازگشتی بهدست میآید.
جدول 4-4: زمانبندی خروج، درجه رضایت و بررسی هزینههای واحدهای تولیدی سیستم IEEE-RTS
خالص پرداختی
مقدار بازگشتی
دسته بندی : علمی