برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف     

      و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید     

 
دانلود پایان نامه

که در آن، پیشنهاد خرید تعمیرات واحد تولیدی برای بازه زمانی میباشد.
رابطه (3-20) تاکید میکند که مجموع پیشنهادهای خرید تعمیرات واحد باید برابر صفر باشد. این شرط تضمین میکند که شرکتهای تولیدی نمیتوانند به صورت مغرضانه، همواره مقادیر منفی یا کم برای پیشنهاد خرید تعمیرات ارسال کنند. اگر یک شرکت تولیدی به منظور کسب سود اضافی، یک مقدار پیشنهاد خرید کمتری را برای یک بازه ارائه دهد، آنگاه مجبور است به همان میزان پیشنهاد خرید تعمیرات را در بازه یا بازههای دیگر افزایش دهد تا رابطه (3-20) ارضا گردد.
از دید بهرهبردار مستقل سیستم، تا وقتی که شرایط بیانشده در رابطه (3-20) برآورده میشود، مهم نمیباشد که شرکتهای تولیدی چگونه پیشنهاد خرید تعمیراتشان را بهدست میآورند. از دید یک شرکت تولیدی، پیشنهادهای خرید تعمیرات باید از طریقی انتخاب شود که فعالیت تعمیر و نگهداری، منجر به زیانی بیشتر از میانگین سودی که ممکن است به علت خروج برای تعمیر و نگهداری از دست بدهد، نشود. شرکتهای تولیدی برای بهدست آوردن پیشنهاد خرید تعمیرات، میتوانند از راهکاری که در ادامه بیان میشود، استفاده کنند. فرض میشود نشاندهندهی تخمین سود بالقوهی واحد تولیدی به ازای شروع تعمیر و نگهداری در بازهی زمانی میباشد. منحنی پیشنهاد خرید تعمیرات با استفاده از رابطه (3-21)، از منحنی سود بالقوه بهدست میآید. پیشنهاد خرید تعمیرات برای بازهی زمانی با رابطه (3-21) تخمین زده میشود [19].
(3-21)
که در آن، نشاندهندهی متوسط سود واحد تولیدی به ازای درنظر گرفتن شروع تعمیر و نگهداری در بازههای مختلف میباشد. یک ضریب ثابت متناظر با واحد تولیدی میباشد.
شکل (3-2) نشاندهندهی منحنی سود بالقوه، منحنی پیشنهاد خرید تعمیرات و رابطهی میان این دو میباشد.
شکل 3-2: منحنی سود (منحنی بالا) و منحنی پیشنهاد خرید تعمیرات (منحنی پائین)
با توجه به راهکار ارائهشده در رابطه (3-21)، سه حالت را میتوان متصور شد [19]:
اگر مقدار برابر با 1 باشد، مستقل از اینکه تعمیر و نگهداری در چه بازهای زمانبندی شود، واحد تولیدی همواره، سودی به مقدار متوسط سود بهدست خواهد آورد. همانطور که در شکل (3-2) نشان داده شده است، شروع عملیات تعمیر و نگهداری در بازهی زمانی منجر به بیشترین سود کل خواهد شد، بنابراین این بازه مناسبترین زمان برای شروع عملیات تعمیر و نگهداری میباشد. درحالیکه شروع عملیات تعمیر و نگهداری در بازهی زمانی منجر به کمترین سود کل خواهد شد، بنابراین این بازه بدترین زمان برای شروع عملیات تعمیر و نگهداری میباشد. در حالتی که مقدار برابر 1 میباشد، اگر تعمیر و نگهداری در بازهی زمانی زمانبندی شود، شرکت تولیدی به همان اندازه که سودش را نسبت به سود میانگین افزایش میدهد، باید به بهرهبردار مستقل سیستم پول پرداخت کند. همینطور، اگر تعمیر و نگهداری در بازهی زمانی زمانبندی شود، شرکت تولیدی به همان اندازه که سودش را نسبت به سود میانگین از دست میدهد، از بهرهبردار مستقل سیستم غرامت دریافت میکند.بنابراین در این حالت، فارغ از اینکه واحد تولیدی در چه بازهای برای تعمیرات از مدار خارج شود، واحد تولیدی همواره سودی معادل با متوسط سود خواهد داشت.
اگر مقدار بزرگتر 1 باشد، واحد تولیدی بخشی از سودش را برای بهدست آوردن بازهی تعمیر و نگهداری مطلوب، از دست میدهد.
اگر مقدار در بازهی صفر تا یک باشد ، واحد تولیدی بهدنبال کسب سود بیشتر بهواسطهی ارائهی پیشنهاد خرید تعمیرات کمتر میباشد. اما این کار همراه با دو خطر میباشد. اول، این کار خطر اینکه واحد تولیدی به بازهی مطلوبش برای تعمیر و نگهداری دست نیابد را افزایش میدهد، زیرا هرچه پیشنهاد خرید تعمیرات کمتر باشد، طبق مدلی که در بخش بعد برای بهینهسازی ارائه میشود، احتمال انتخاب شدندش کمتر میشود. خطر دوم این است که اگر تعمیر و نگهداری واحد تولیدی در بازههایی که برایش مطلوب نمیباشد زمانبندی شود، غرامت کمتری را دریافت میکند.
راهکار ارائهشده در رابطه (3-21) انعطاف لازم را برای شرکتهای تولیدی فراهم میکند تا سود و خطرشان را متعادل کنند. علاوه بر آن، بهرهبردار مستقل سیستم به کمک به پیشنهاد خرید تعمیرات ارائهشده توسط شرکتهای تولیدی، میتواند به وضوح از اشتیاق و عدم اشتیاق آنها برای خروج در یک بازهی زمانی اطلاع پیدا کند.
3-3- راهبرد هماهنگسازی زمانبندی تعمیر و نگهداری
بهرهبردار مستقل سیستم بر اساس پیشنهاد خرید اعلامشده از سوی تولیدکنندگان، یک برنامهی تعمیر و نگهداری در سطح سیستم تدوین مینماید. این برنامه، رضایت تولیدکنندگان و امنیت سیستم را در نظر میگیرد. علاوه بر آن سعی میشود که این برنامه به صورت بیطرفانه و غیرتبعیضآمیز تهیه گردد، تا در افق زمانی مورد نظر برای تمامی طرفین بازار امکانپذیر، امن، قابل اطمینان و قابل قبول باشد.
این قسمت شامل سه بخش میباشد. در بخش اول به بیشنهسازی رضایت تولیدکنندگان پرداخته میشود، که این از اهداف بهرهبردار مستقل سیستم در فرآیند هماهنگسازی زمانبندی تعمیر و نگهداری میباشد. در بخش دوم به مسئلهی کفایت سیستم پرداخته میشود. در بخش سوم به تشریح روش الگوریتم ژنتیک برای حل مدل پیشنهادی که یک مسئلهی بهینهسازی است، پرداخته میشود.
3-3-1- بیشینه کردن رضایت تولیدکنندگان
بر اساس مدل پیشنهادی، یکی از اهداف بهرهبردار مستقل سیستم، بیشینهسازی رضایت تولیدکنندگان میباشد. بنابراین بر طبق پیشنهاد خرید تعمیرات ارائهشده توسط تولیدکنندگان، بهرهبردار مستقل سیستم زمانبندی تعمیر و نگهداری واحدها را طوری تنظیم میکند که رضایت تولیدکنندگان بیشینه گردد. به عبارت دیگر، هدف اول بهینه کردن رضایت تولیدکنندگان به علاوه تضمین بیطرفی در فرآیند هماهنگسازی میباشد. بنابراین، تابع هدف اول مسئله را میتوان بهصورتی که در ادامه میآید، تعریف کرد [20]:
(3-22)
که در آن، تعداد بازههای مجاز برای خروج واحد تولیدی و تعداد واحدهای تولیدی کاندید برای خروج و یک ضریب ثابت میباشد. درجه رضایت واحد تولیدی در بازه زمانی میباشد. نشاندهندهی بازهی شروع تعمیر و نگهداری واحد تولیدی میباشد، اگر در عملیات تعمیر و نگهداری در بازه زمانی شروع شود 1، و در غیر اینصورت 0 میباشد.
تابع هدف مطرحشده در (3-22) دارای دو بخش میباشد که شامل پیشنهاد خرید تعمیرات و درجهی رضایت واحدهای تولیدی میباشد. در عبارت (3-22) با انتخاب یک مقدار بزرگ برای ، تابع هدف بیشتر از درجهی رضایت تاثیر میپذیرد، که این تضمین میکند واحدهای منفرد با احتمال بیشتری میتوانند به بازههای خروج دلخواهشان دست پیدا کنند. به علاوه، در (3-22) تاکید شده است که اگر درجهی رضایت برای برنامههای خروج مختلف، یکسان بودند، آنگاه بهرهبردار مستقل سیستم براساس پیشنهاد خرید تعمیرات زمانبندی تعمیر و نگهداری واحدها را تعیین میکند. تابع هدف (3-22) محدود به قیود زیر میباشد.
(3-23)
(3-24)
(3-25)
(3-26)
(3-27)
که در آنها، و بهترتیب نشاندهندهی بهترین و بدترین بازهی زمانی برای خروج واحد تولیدی میباشند. نشاندهندهی بازههایی میباشد که واحد تولیدی برای تعمیرات از مدار خارج میباشد، اگر واحد تولیدی در بازه زمانی از مدار خارج باشد 1، و در غیر اینصورت 0 میباشد. طول دورهی تعمیر و نگهداری واحد تولیدی میباشد.
دسته بندی : علمی